Poradna

VZP má zájem o maximálně korektní vztahy se smluvními partnery. Rozhodla se proto čas od času přicházet s konkrétními radami pro praxi či s upozorněními na nedostatky, s nimiž se nejčastěji setkávají revizní pracovníci pojišťovny. Zdravotníkům to umožní, aby se mohli takových chyb snáze vyvarovat a nenaráželi pak při revizích na zbytečné problémy. Texty Poradny VZP jsou publikovány ve zdravotnických titulech Medical Tribune, Terapie, Zdravotnictví a medicína a Zdravotnický deník.

 • V dnešní Poradně připomínáme poskytovatelům nezbytnost používání dokladu VZP-06/2009 Poukaz na vyšetření/ošetření a upozorňujeme na nejčastější chyby, s nimiž se v této oblasti setkáváme. Doklad se užívá k vykazování zdravotních výkonů při vyžádané péči v ambulancích či za hospitalizace.

 • Dnešní poradna se věnuje tématu prokazování příslušnosti ke zdravotní pojišťovně průkazem pojištěnce. I v této problematice se mohou vyskytnout chyby, které pak mohou zkomplikovat průběh při úhradě vykázané lékařské péče.

 • V dnešní Poradně VZP čtenáře seznámíme s procesem schvalování úhrady některých zdravotních služeb a s rolí, jakou v něm hraje poskytovatel zdravotní péče a pojištěnec.

 • V rámci koordinace evropských zdravotních systémů byl ustanoven jednotný postup při proplácení péče za osobu, která je pojištěna v jednom státě a v jiném státě dochází k čerpání zdravotní péče. Tímto jednotným postupem je systém výpomocné registrace, kdy se čerpaná péče vykáže místní zdravotní pojišťovně a ta si sama zajistí přeúčtování této péče mateřské pojišťovně ošetřené osoby. Společná koordinace systému proplácení čerpané péče zahrnuje státy EU, státy EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island), Švýcarsko a Spojené Království. V této Poradně popíšeme, jaké mohou nastat chyby při podání žádosti o výpomocnou registraci a jak funguje aplikace e-KZP.

 • Zářijová Poradna VZP se zaměří na problematiku zpracování úhrad centrových léčiv. Uvedeme i nejčastější chyby a jejich řešení.

 • Jak postupovat při žádosti o navázání smluvního vztahu s VZP ČR a jak celé řízení probíhá? Odpovědi na tyto a další otázky přináší aktuální Poradna.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pravidelně každý měsíc informuje všechny poskytovatele zdravotních služeb (PZS) o výsledku zpracování jimi předložených dávek a dokladů, a to pomocí Protokolu o zpracování dávek, jemuž se bude věnovat dnešní Poradna.

 • Květnová Poradna řeší schvalování lázeňských návrhů a ukáže nejčastější konkrétní problémy, které mohou při schvalování mohou nastat.

 • V této poradně se budeme věnovat motivačnímu programu VZP PLUS a odměnám připraveným pro poskytovatele zdravotní péče, pokud dbají u svých klientů na prevenci. VZP se snaží motivovat k účasti na preventivních prohlídkách i samotné klienty. Ti mohou čerpat dva nové příspěvky – 1000 Kč na rehabilitační aktivity, pokud v uplynulých 24 měsících absolvovali vyšetření v rámci jednoho ze čtyř celonárodních screeningových programů, a 500 Kč na dentální hygienu v případě, že v uplynulých 24 měsících absolvovali preventivní prohlídku u všeobecného praktického lékaře (VPL) nebo praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD).

 • Jedním z hlavních cílů Motivačního programu VZP PLUS je udržení a zlepšení dostupnosti zdravotní péče, a to především v oblastech, kde existuje potenciální riziko jejího zhoršení v následujících letech. Poskytovatelům zdravotních služeb, kteří splní stanovené podmínky a zapojí se do programu, VZP navýší úhradu v návaznosti na plnění stanovených kritérií.

 • V této Poradně představíme nové motivační programy VZP PLUS, které jsou určeny všeobecným praktickým lékařům (VPL), praktickým lékařům pro děti a dorost (PLDD), praktickým zubním lékařům, ambulantním gynekologům a ambulantním specialistům. Zaměřeny jsou na zvýšení dostupnosti zdravotní péče, na zlepšení její kvality a organizace a na prevenci.

 • V dnešní Poradně VZP se zabýváme problematikou žádostí o léčivé přípravky. V článku se dozvíte, jak postupovat při vydání této žádosti, co musí vyplněná žádanka obsahovat a také jaké jsou nejčastější chyby při jejím vyplňování.

 • Chřipka každoročně postihuje statisíce lidí a má průměrně každý rok na svědomí 1 500 životů. Nejúčinnější ochranou je vakcína, Česko se ale dlouhodobě potýká s velmi nízkou proočkovaností. Virus chřipky se u nás vyskytuje v zimních měsících, a proto je vhodné očkovat na podzim, před začátkem chřipkové sezóny. V této Poradně se dočtete, kdo má nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění a kde najít potřebné informace.

 • V důsledku epidemie COVID-19 a souvisejících opatření byla nucena řada nemocnic odložit některé zákroky, a to včetně hospitalizací s vybranou elektivní péčí, která je regulována úhradovou vyhláškou. VZP ČR proto nabídne poskytovatelům zdravotní péče dodatky ke smlouvě o individuální úhradě, díky kterým budou moci tyto odložené zákroky provést. Jakých hospitalizací se to především týká představíme v této Poradně.

 • Každý pacient, který z jakéhokoliv důvodu není schopen chůze nebo je v chůzi omezen, má právo na úhradu mechanického invalidního vozíku (MIV), pokud mu nestačí jiné pomůcky pro chůzi (hole, berle, chodítka apod.). O tom, co je nutné pro získání MIV hrazeného ze zdravotního pojištění a jaké se v předepisování žádosti dělají chyby popíšeme v této Poradně.

 • V aktuální Poradně VZP se věnujeme problematice hlášení úrazu. Kdo má oznamovací povinnost? Co musí poskytovatel zdravotních služeb zaslat pojišťovně a v čem se dělají nejčastější chyby se dočtete v následujícím textu.

 • Vystavení žádanky o schválení/povolení výkonu, zdravotnického prostředku nebo léčivého přípravku jsou každodenní činností skoro všech zdravotnických zařízení. Přestože se jeví příprava a vyplnění žádosti jako velmi jednoduchý proces, má svá úskalí, a proto bychom si dovolili v této Poradně VZP ukázat a vysvětlit nejčastější problémy.

 • V aktuální Poradně rozebereme problematiku povinnosti registrace nových pacientů u poskytovatelů v oboru zubní lékařství. Jak registrace probíhá a jak musí být pacient nahlášen pojišťovně se dočtete v následujícím textu.

 • V této Poradně přinášíme ve stručnosti nejdůležitější informace pro poskytovatele zdravotních služeb, které poskytují pojištěncům–uprchlíkům z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu (dále jen „uprchlíci“).

 • I v roce 2022 nabízí VZP ČR svým smluvním partnerům ve vybraných odbornostech účast v bonifikačním programu VZP PLUS. Jeho cílem je řešit konkrétní a aktuální témata, kterými jsou například řešení dostupnosti hrazených zdravotních služeb nebo řešení kvality a organizace zdravotní péče poskytované skupinám pojištěnců s vybraným chronickým onemocněním. V této Poradně pro vás program VZP PLUS shrneme a přiblížíme jednotlivé bonifikace.

 • O VZP Pointu jste jistě už slyšeli, ale víte, že lze přes VZP Point také ověřovat platnost zdravotního pojištění nebo platnost průkazu pojištěnce VZP, který vám pacient v ordinaci předkládá? Jak na to, se dozvíte v dnešní Poradně.

 • Koronavirová krize jasně ukázala na ty obory, které značně trpí nedostatečnou mírou digitalizace, a zdravotnictví patří mezi ně. V našem oboru ale vyčnívají dva nejvýznamnější (a dlouhou dobu také jediné) projekty – eRecept a eNeschopenka. V prvním případě trval vývoj dokonce několik let. To, co dnes západní svět již využívá jako standardní služby, my se teprve učíme naplno využívat. Objevujeme výhody se základní přidanou hodnotou distanční komunikace, jednoduchost vycházející ze schopnosti sdílet elementární informace v reálném čase. Covid-19 nás k tomu významně motivuje. V této Poradně představíme budoucnost a smysl elektronizace zdravotnictví.

 • V souvislosti s pandemií covid-19 se stále častěji skloňuje význam a přínos digitálních technologií i ve zdravotnictví. Média plní pojmy jako distanční vyšetření, telemedicína nebo výkon na dálku. Jaké jsou reálné přínosy a možné překážky digitalizace zdravotnictví, stručně představí tato Poradna VZP.

 • Rozvoj informačních technologií v posledních letech umožnuje podnikům a firmám zvyšovat kvalitu svých služeb. Pokud obecně platí, že soukromý sektor umí reagovat rychleji a pružněji na externí i interní změny, v oblasti IT to platí dvojnásob. To ovšem neznamená, že by veřejnosprávní instituce měly jakkoliv na schopnost jít tzv. s dobou rezignovat. Z historického pohledu se rozvoj IS ve státní správě ve většině případů pojí s nějakým konkrétním dodavatelem. To platí i pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Současnou situaci a výhledy do budoucna v oblasti informačních technologií představíme v dnešní Poradně VZP.

 • Podle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném zdravotním pojištění), má příslušná zdravotní pojišťovna vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Tyto tzv. regresní náhrady jsou příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

 • Novelou zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“), účinnou od 1. 9. 2015, byl v § 17 odst. 8 ZVZP zaveden nový institut kontraktační povinnost zdravotních pojišťoven, která nastává při převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb (dále jen „převod všech majetkových práv“).

 • Úhrada zdravotnického prostředku (ZP), který podléhá schválení revizním lékařem, je možná na základě naplnění indikačních kritérií stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Předložení kompletní dokumentace výrazně zkrátí dobu vyřizování žádosti.

 • Elektronická komunikace přináší uživatelům mnoho nesporných benefitů. Právní a informační systémy však kladou na uživatele podmínky, za kterých lze elektronickou komunikaci využívat bezpečně, bez rizik a správně. Rádi bychom se v této Poradně VZP zabývali otázkou, jaký zvolit druh certifikátu v prostředí e-VZP, popř. zda je certifikát vůbec nutný.

 • Za účelem zajištění pravidelné informovanosti smluvních partnerů a optimalizace nákladů zasílá VZP ČR několik typů pravidelných přehledů, které představíme v této Poradně. Přehledy mají pouze informativní charakter a smluvním partnerům jsou zasílány výhradně prostřednictvím e-mailu.

 • V dnešní Poradně VZP se věnujeme problematice paliativní péči, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Paliativní péče je jedním z druhů zdravotní péče a v souladu s platnou legislativou ji lze poskytovat i ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

 • V letní poradně přinášíme téma spojené s cestováním. Často se totiž setkáváme s tím, že naši klienti vyrážejí do zahraničí pouze s průkazem pojištěnce. To však přináší problémy, pokud jsou nuceni vyhledat v zahraničí lékařskou péči, kterou musí zaplatit. Po návratu do České republiky sice mohou požádat o náhradu (refundaci) vynaložených nákladů a níže uvádíme, jak proces refundace probíhá a co je potřeba doložit, vždy je ale lepší tomu předejít. Tuto poradnu, určenou hlavně potenciálním pacientům zahraničních zdravotnických zařízení, využíváme zejména k všeobecnému apelu na cestování s uzavřeným cestovním pojištěním.

 • Vztahy mezi VZP ČR a poskytovateli zdravotních služeb jsou upraveny smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb. V průběhu smluvního vztahu může docházet k různým změnám, které mají vliv na plnění smlouvy. Je v zájmu obou stran, aby se o důležitých změnách vzájemně informovaly.

 • Jednou z povinností zdravotní pojišťovny, kterou jí ukládá zákon, je kontrola využívání a poskytování zdravotní péče v jejím objemu a kvalitě. Kontrolní činnost je zaměřená na kontrolu správnosti a oprávněnosti vykázané zdravotní péče, a pokud kontrola či revize prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí.

 • Povinností zdravotní pojišťovny je zajistit svým pojištěncům zdravotní péči, včetně její časové a místní dostupnosti prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného místně příslušným krajským úřadem uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

 • Screeningová mamografie je vyšetření k vyhledávání nádorů prsu a prekanceróz, které se provádí z důvodu radiační ochrany a zabezpečení optimální kvality jen ve screeningových centrech.

 • Pro nové smluvní partnery VZP ČR, ale i pro ty stávající, přinášíme souhrnné informace o financování poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb hrazených formou předběžné měsíční úhrady.

 • Smluvní poskytovatelé zdravotních služeb se často obrací na pojišťovnu s dotazem, jak postupovat při předání praxe novému poskytovateli, svému nástupci.

 • Elektronický portál VZP neslouží pouze k odesílání dávek výkonů a faktur, případně pro stahování sestav z VZP ČR. Velice zajímavou předností VZP Pointu je ověřování v registrech. Poskytovatel má přitom k dispozici několik možností, na základě kterých může prověřit platnost pojištění.

 • Lázeňskou léčebně rehabilitační péči vymezuje zákonný rámec, daný přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podmínky jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb.

 • Přestože je finanční vypořádání předběžných úhrad popsáno ve smlouvě Všeobecné zdravotní pojišťovny s poskytovatelem zdravotních služeb či v úhradovém dodatku ke smlouvě na daný rok, stále panují v této problematice nejasnosti. V dnešní poradně tedy stručně shrneme, o co se vlastně jedná, jakými způsoby je poskytovatel zdravotních služeb informován o provedeném finančním vypořádání a jaké možnosti má při realizaci doplatku či přeplatků.

 • O tom, že jako poskytovatel zdravotních služeb můžete prostřednictvím zabezpečené elektronické komunikace zasílat do VZP hlášení o dávkách či jiné dokumenty, jsme informovali již v předchozích poradnách. Nyní vám přinášíme návod na to, jak můžete využít naši aplikaci VZP Point, pokud jste také zaměstnavatel nebo osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

 • Ačkoliv převážná většina poskytovatelů zdravotních služeb předává faktury a dávky zdravotní péče elektronicky, např. prostřednictvím aplikace VZP Point, popřípadě B2B kanálem, je stále určitá část těch, kteří tuto formu komunikace nevyužívají a setrvávají u papírových dokladů. V poradně se nyní zaměříme právě na tuto skupinu poskytovatelů, jimž bychom rádi představili mezistupeň elektronické komunikace – možnost předávání elektronických faktur na datovém nosiči.

 • Od 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nestanovuje pouze nové úhrady zdravotnických prostředků, ale i nový proces a pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zainteresované subjekty vytvořily na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) seznam obecných informací vztahujících se k této nové úpravě a přehled důležitých termínů, které jsou zlomovými v roce 2019. My vám v poradně přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, které nám v souvislosti s touto problematikou pokládáte.

 • Dávka vykázané zdravotní péče, kterou poskytovatelé zdravotních služeb předávají elektronicky, případně papírově, prochází v informačním systému pojišťovny několika kontrolami. Poté stejnou cestou, jakou byla podána dávka, obdrží poskytovatelé „Protokol o zpracování dávek“, ve kterém mohou zjistit, které doklady byly v měsíčním zúčtování odmítnuty.

 • Přeprava pacienta ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb nebo od něho do místa pobytu vozidlem zdravotnické dopravní služby se může uskutečnit a být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného Příkazu ke zdravotnímu transportu.

 • Již od ledna 2017 byli na režim zpracování vyúčtování formou tzv. čistého účtu postupně převáděni všichni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří předávají výkonové faktury. U lékáren a výdejen zdravotnických prostředků jsou touto formou poprvé vyúčtovány doklady předložené od období října 2018.

 • V listopadové poradně se dočtete, kdo má nárok na očkování proti chřipce a proti pneumokokům, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a kde najít potřebné informace.

 • Úhradová vyhláška pro příslušný rok i úhradové dodatky uzavřené s poskytovateli zdravotních služeb (PZS) obsahují v některých segmentech zdravotních služeb možnost uplatnit při splnění nutných podmínek regulační srážku za předepsané léčivé přípravky na receptech, zdravotnické prostředky na poukazech a za vyžádanou péči komplementu.

 • Poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni dodržovat v souladu se Smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb (dále jen Smlouva) pravidla uvedená v Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP. Tyto metodické materiály jsou nedílnou součástí Smlouvy (viz její čl. XI., odst. 2).

 • Již více než 80 % našich smluvních partnerů využívá aplikaci VZP Point, díky které s námi mohou komunikovat zabezpečenou elektronickou formou. Předávání potřebných dokumentů je tak snadné a přehledné. Výhodou tohoto způsobu je také rychlost, možnost sledování průběhu zpracování a získání informace o jeho výsledku. Vše je navíc prováděno bez nutnosti osobní návštěvy pracoviště VZP.

 • Podmínky pro indikaci zdravotního transportu vychází z § 36 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

 • Od ledna 2018 zjednodušila VZP systém měsíčního vyúčtování zdravotní péče pro poskytovatele zdravotních služeb v segmentu stomatologie. Zjednodušení spočívá v tom, že k měsíčnímu vyúčtování již není nutné předkládat fakturu, v předávacím období stačí předložit pouze dávky výkonů.

 • Soukromá praxe poskytovatele zdravotních služeb má svá specifika oproti jiným podnikatelským subjektům, nicméně i lékaři jsou nuceni se v době trvání praxe zabývat různými typy změn, které nastávají v rámci smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

 • Internetová aplikace VZP Point je pro poskytovatele zdravotních služeb nejefektivnější a nejpřehlednější způsob předávání dokladů k vyúčtování zdravotních služeb. Zároveň nabízí množství dalších funkcí, včetně možnosti kontroly stavu zpracování všech podání. VZP Point tedy výrazně usnadňuje komunikaci mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

 • S účinností od 1. ledna 2018 je do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami zařazen nový výkon pro odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství, sdílený odborností 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. Jedná se o výkon s kódem 01185 – Předoperační vyšetření praktickým lékařem.

 • Mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou, stejně jako mezi kterýmikoliv jinými smluvními partnery, se mohou při plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb objevit sporné záležitosti. Při jejich řešení není vždy nutné obracet se na soud, ale lze využít institut smírčího jednání.

 • Většina poskytovatelů zdravotních služeb již v současnosti používá k předávání faktur za poskytnutou zdravotní péči elektronickou cestu. Jedná se o snadnou formu komunikace se zdravotní pojišťovnou a obtíží, které by při jejím využívání mohly nastat, je možné se vcelku jednoduše vyvarovat. V dnešní poradně se zaměříme na zásady správného předávání faktur přes aplikaci VZP Point a také na to, jak předcházet případným chybám.

 • České zdravotní pojišťovny běžně hradí svým klientům především zdravotní služby poskytnuté na území České republiky. Od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, se však práva českých občanů rozšířila i na další evropské státy. Český pacient má proto právo být za určitých podmínek léčen i v jiném státě Evropské unie, než ve kterém je zdravotně pojištěn. Jestliže splní zákonné podmínky, jeho zdravotní pojišťovna mu udělí souhlas s úhradou nákladů na tzv. plánované zdravotní služby v zahraničí a následně léčbu uhradí.

 • Od 1. května 2017 zavedla Všeobecná zdravotní pojišťovna novou formu měsíčního vyúčtování zdravotní péče. Tato změna se týká poskytovatelů zdravotních služeb, kterým je prováděno měsíční vyúčtování zdravotní péče (mimo lékáren a výdejen PZT) a nejsou hrazeni zálohově, formou tzv. předběžné měsíční úhrady s následným ročním vyúčtováním zdravotní péče.

 • Mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb vzniká uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb smluvní vztah, který trvá po celou sjednanou dobu její účinnosti. I před uplynutím této doby však mohou nastat skutečnosti, v jejichž důsledku smluvní vztah zanikne. Jednou z nich je úmrtí poskytovatele.

 • Změnili, zjednodušili a sjednotili jsme schvalovací a povolovací činnosti v rámci celé ČR a jde to i elektronicky.

 • Při šetřeních na pracovištích patologické anatomie a laboratořích patologie zjišťují naši revizní pracovníci zbytečné nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace k výkonům hrazeným z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 • V dnešní Poradně bychom chtěli poskytovatele, kteří s VZP ČR komunikují elektronicky přes aplikaci EP2 Workspace nebo využívají možnosti elektronicky podepisovat smluvní dokumenty mimo tuto aplikaci, upozornit na zásady elektronické komunikace a zároveň připomenout postup při řešení potíží.

 • V dnešní Poradně si řekneme, jaký by měl být správný postup v případě, že smluvní poskytovatel zdravotních služeb plánuje vytvořit další pracoviště.

 • V první letošní Poradně bychom se chtěli zaměřit na téma očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, především na pravidla pro správnou indikaci a úhradu. Zároveň chceme poukázat na to, s jakými nedostatky se v této oblasti nejčastěji setkáváme.

 • V dnešní Poradně bychom chtěli všem poskytovatelům v odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař a 103 – diabetologie připomenout podmínky a novinky z oblasti péče o diabetického pacienta.

 • V dnešní Poradně bychom chtěli všem poskytovatelům připomenout nezbytnost používání dokladu VZP-06/2009 Poukaz na vyšetření/ošetření a upozornit na nejčastější chyby, s nimiž se v této oblasti setkáváme. Tento druh dokladu se užívá k vykazování zdravotních výkonů při vyžádané péči v ambulancích či za hospitalizace.

 • VZP se při své kontrolní činnosti opakovaně setkává s případy, kdy lékař předepíše nebo vykáže léčivý přípravek k úhradě ze zdravotního pojištění sice v souladu s údaji v SPC, ale přitom v rozporu s indikačním omezením úhrady. Proto se nyní zaměříme na vysvětlení rozdílu mezi „možností použití léčivého přípravku“ při určitém onemocnění a „možností jeho úhrady“.

 • V roce 2010 začala způsob financování lůžkové zdravotní péče významně ovlivňovat forma úhrady za hospitalizační případ. VZP proto v téže době zahájila systematickou revizi správnosti kódování hlavních a vedlejších diagnóz a kritických výkonů, které ovlivňují zařazení případů do správné diagnostické skupiny.

 • Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotního pojištění. Její poskytování a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění je dána platnými právními předpisy. V dnešní Poradně bychom se chtěli věnovat tomu, jaká jsou základní kritéria pro poskytování domácí péče a v čem lékaři při jejím vykazování nejčastěji chybují.

 • V minulé Poradně jsme se věnovali tomu, jak by měla vypadat správná indikace ze strany lékařů při přepravě pacientů v režimu tzv. neodkladné péče. Dnes bychom chtěli navázat a poradit vám, jak správně postupovat při indikaci a vykazování přepravy transfuzních a speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci a při indikaci a vykazování přepravy zdravotnického pracovníka k nezbytnému výkonu.

 • VZP v poslední době zjišťuje nesprávný postup ze strany ošetřujících lékařů, kteří neodůvodněně indikují přepravu pacientů v neodkladném režimu, třebaže měla být indikována a hrazena přeprava ve standardním režimu běžné zdravotnické dopravy. V jakých případech k nesprávné indikaci při přepravě pacientů v režimu tzv. neodkladné péče ze strany lékařů dochází a jak by měla být tato péče správně hrazena?

 • Kontrola dat v informačním systému VZP a činnost revizních lékařů často odhalí nesprávné vykazování některých kódů výkonů. Pojišťovna pak neoprávněně vyplacené částky zpětně odečítá. Jakých chyb je třeba se vyvarovat při vykazování administrativních činností?

 • Základní podmínkou pro úhradu zdravotních služeb poskytnutých pojištěncům VZP v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS) je existence zvláštní smlouvy těchto zařízení s VZP.

 • V minulé Poradně jsme se zabývali preskripcí jako takovou a zmínili jsme i tzv. delegovanou preskripci. Jaké jsou její zásady?

 • V posledních letech se množí chyby při předepisování léčivých přípravků. Odhalili je zaměstnanci VZP, když prováděli kontroly správnosti a oprávněnosti preskripce.

 • Při kontrolách a revizích v laboratořích lékařské genetiky narazili pracovníci VZP v poslední době opakovaně na problémy. Nejčastěji se setkávali s nesprávným postupem u žádostí o provedení laboratorního vyšetření a s chybami při vykazování těchto vyšetření k úhradě.

 • Častým sporem mezi lékaři a pojišťovnou bývají nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. Její obsah přitom explicitně určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví.

 • Jak si poradit při přepravě pacienta k dalšímu poskytovateli vozidlem zdravotnické dopravní služby?

 • V České republice žije v současné době necelých 430 000 cizinců. Jak se ujistit, že péče jim poskytnutá vám bude proplacena? VZP nabízí stručného průvodce průkazy, kterými se cizinec může ve vaší ordinaci prokázat. Na první pohled by vám díky němu mělo být jasné, jak při vykazování péče postupovat.

 • Zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti, a to výhradně po indikaci ošetřujícího lékaře. Stejně jako je nutné správné a úplné vyplnění příslušného indikačního dokladu, je důležitá i dokumentace fyzioterapeuta.