Poradna

VZP má zájem o maximálně korektní vztahy se smluvními partnery. Rozhodla se proto čas od času přicházet s konkrétními radami pro praxi či s upozorněními na nedostatky, s nimiž se nejčastěji setkávají revizní pracovníci pojišťovny. Zdravotníkům to umožní, aby se mohli takových chyb snáze vyvarovat a nenaráželi pak při revizích na zbytečné problémy. Texty Poradny VZP jsou publikovány v periodikách Medical Tribune, Terapie, Zdravotnictví a medicína, Zdravotnické noviny a v internetovém titulu Zdravotnický deník.

 • Nový systém měsíčního vyúčtování pro segment stomatologie

  Od ledna 2018 zjednodušila VZP systém měsíčního vyúčtování zdravotní péče pro poskytovatele zdravotních služeb v segmentu stomatologie. Zjednodušení spočívá v tom, že k měsíčnímu vyúčtování již není nutné předkládat fakturu, v předávacím období stačí předložit pouze dávky výkonů.

 • Převody praxí mezi poskytovateli zdravotních služeb

  Soukromá praxe poskytovatele zdravotních služeb má svá specifika oproti jiným podnikatelským subjektům, nicméně i lékaři jsou nuceni se v době trvání praxe zabývat různými typy změn, které nastávají v rámci smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

 • Informace ke změnám ve VZP Pointu a k předávání vyúčtování za eRecepty

  Internetová aplikace VZP Point je pro poskytovatele zdravotních služeb nejefektivnější a nejpřehlednější způsob předávání dokladů k vyúčtování zdravotních služeb. Zároveň nabízí množství dalších funkcí, včetně možnosti kontroly stavu zpracování všech podání. VZP Point tedy výrazně usnadňuje komunikaci mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

 • Předoperační vyšetření praktickým lékařem

  S účinností od 1. ledna 2018 je do Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami zařazen nový výkon pro odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství, sdílený odborností 002 – praktické lékařství pro děti a dorost. Jedná se o výkon s kódem 01185 – Předoperační vyšetření praktickým lékařem.

 • Jak řešit vzniklé spory se zdravotní pojišťovnou mimosoudní cestou

  Mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou, stejně jako mezi kterýmikoliv jinými smluvními partnery, se mohou při plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb objevit sporné záležitosti. Při jejich řešení není vždy nutné obracet se na soud, ale lze využít institut smírčího jednání.

 • Jak správně podávat elektronické faktury přes VZP Point

  Většina poskytovatelů zdravotních služeb již v současnosti používá k předávání faktur za poskytnutou zdravotní péči elektronickou cestu. Jedná se o snadnou formu komunikace se zdravotní pojišťovnou a obtíží, které by při jejím využívání mohly nastat, je možné se vcelku jednoduše vyvarovat. V dnešní poradně se zaměříme na zásady správného předávání faktur přes aplikaci VZP Point a také na to, jak předcházet případným chybám.

 • Plánovaná léčba pacienta v zahraničí

  České zdravotní pojišťovny běžně hradí svým klientům především zdravotní služby poskytnuté na území České republiky. Od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, se však práva českých občanů rozšířila i na další evropské státy. Český pacient má proto právo být za určitých podmínek léčen i v jiném státě Evropské unie, než ve kterém je zdravotně pojištěn. Jestliže splní zákonné podmínky, jeho zdravotní pojišťovna mu udělí souhlas s úhradou nákladů na tzv. plánované zdravotní služby v zahraničí a následně léčbu uhradí.

 • Zjednodušili jsme systém měsíčního vyúčtování poskytnuté zdravotní péče

  Od 1. května 2017 zavedla Všeobecná zdravotní pojišťovna novou formu měsíčního vyúčtování zdravotní péče. Tato změna se týká poskytovatelů zdravotních služeb, kterým je prováděno měsíční vyúčtování zdravotní péče (mimo lékáren a výdejen PZT) a nejsou hrazeni zálohově, formou tzv. předběžné měsíční úhrady s následným ročním vyúčtováním zdravotní péče.

 • Zajištění a úhrada zdravotních služeb po úmrtí poskytovatele

  Mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb vzniká uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb smluvní vztah, který trvá po celou sjednanou dobu její účinnosti. I před uplynutím této doby však mohou nastat skutečnosti, v jejichž důsledku smluvní vztah zanikne. Jednou z nich je úmrtí poskytovatele.

 • Elektronická komunikace a elektronické podpisy

  V dnešní Poradně bychom chtěli poskytovatele, kteří s VZP ČR komunikují elektronicky přes aplikaci EP2 Workspace nebo využívají možnosti elektronicky podepisovat smluvní dokumenty mimo tuto aplikaci, upozornit na zásady elektronické komunikace a zároveň připomenout postup při řešení potíží.

 • Jak správně indikovat a vykázat očkování

  V první letošní Poradně bychom se chtěli zaměřit na téma očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, především na pravidla pro správnou indikaci a úhradu. Zároveň chceme poukázat na to, s jakými nedostatky se v této oblasti nejčastěji setkáváme.

 • Inkontinenční pomůcky: jak je správně předepsat a co se mění v úhradách

  Absorpční pomůcky pro inkontinentní pacienty jsou nejnákladnější skupinou zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Jen za rok 2015 činily náklady VZP na poukazové zdravotnické prostředky 4,4 miliardy Kč a z této částky bylo 1,5 miliardy čerpáno právě na inkontinenční prostředky. V posledních týdnech se změnil systém úhrad těchto pomůcek ze strany VZP. Navíc zdravotníci i pacienti mají v této oblasti řadu nejasností. Proto bychom rádi ozřejmili nejčastější dotazy a zároveň informovali o aktuálních změnách.

 • Péče o diabetiky z pohledu plátce

  V dnešní Poradně bychom chtěli všem poskytovatelům v odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař a 103 – diabetologie připomenout podmínky a novinky z oblasti péče o diabetického pacienta.

 • Jak správně vykazovat vyžádanou péči

  V dnešní Poradně bychom chtěli všem poskytovatelům připomenout nezbytnost používání dokladu VZP-06/2009 Poukaz na vyšetření/ošetření a upozornit na nejčastější chyby, s nimiž se v této oblasti setkáváme. Tento druh dokladu se užívá k vykazování zdravotních výkonů při vyžádané péči v ambulancích či za hospitalizace.

 • Jak nechybovat při preskripci léčivých přípravků

  VZP se při své kontrolní činnosti opakovaně setkává s případy, kdy lékař předepíše nebo vykáže léčivý přípravek k úhradě ze zdravotního pojištění sice v souladu s údaji v SPC, ale přitom v rozporu s indikačním omezením úhrady. Proto se nyní zaměříme na vysvětlení rozdílu mezi „možností použití léčivého přípravku“ při určitém onemocnění a „možností jeho úhrady“.

 • Kódování diagnóz v klasifikačním systému DRG

  V roce 2010 začala způsob financování lůžkové zdravotní péče významně ovlivňovat forma úhrady za hospitalizační případ. VZP proto v téže době zahájila systematickou revizi správnosti kódování hlavních a vedlejších diagnóz a kritických výkonů, které ovlivňují zařazení případů do správné diagnostické skupiny.

 • Domácí zdravotní péče o pacienta v terminálním stavu

  Domácí zdravotní péče je nedílnou součástí moderního systému zdravotního pojištění. Její poskytování a úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění je dána platnými právními předpisy. V dnešní Poradně bychom se chtěli věnovat tomu, jaká jsou základní kritéria pro poskytování domácí péče a v čem lékaři při jejím vykazování nejčastěji chybují.

 • Jak je to s preskripcí a úhradou pomůcek pro inkontinenci

  Ročně vydá VZP za pomůcky předepsané na poukaz pro ambulantní péči u inkontinentních pacientů téměř 2 miliardy korun. Je to suma, která se blíží nákladům např. na centrovou péči o onkologické pacienty. Pomůcky pro inkontinenci představují základní hygienicko-sociální standard péče o inkontinentního pacienta v každé civilizované společnosti. Zároveň je však zcela namístě řádná kontrola, zda jsou z veřejných peněz hrazeny vždy u těch pacientů a v takovém rozsahu, jak to stanoví platné předpisy.

 • Úhrada zdravotnické přepravy speciálních přípravků

  V minulé Poradně jsme se věnovali tomu, jak by měla vypadat správná indikace ze strany lékařů při přepravě pacientů v režimu tzv. neodkladné péče. Dnes bychom chtěli navázat a poradit vám, jak správně postupovat při indikaci a vykazování přepravy transfuzních a speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci a při indikaci a vykazování přepravy zdravotnického pracovníka k nezbytnému výkonu.

 • Hrazená přeprava pacientů v režimu tzv. neodkladné péče

  VZP v poslední době zjišťuje nesprávný postup ze strany ošetřujících lékařů, kteří neodůvodněně indikují přepravu pacientů v neodkladném režimu, třebaže měla být indikována a hrazena přeprava ve standardním režimu běžné zdravotnické dopravy. V jakých případech k nesprávné indikaci při přepravě pacientů v režimu tzv. neodkladné péče ze strany lékařů dochází a jak by měla být tato péče správně hrazena?

 • Jak správně vykazovat administrativní činnosti

  Kontrola dat v informačním systému VZP a činnost revizních lékařů často odhalí nesprávné vykazování některých kódů výkonů. Pojišťovna pak neoprávněně vyplacené částky zpětně odečítá. Jakých chyb je třeba se vyvarovat při vykazování administrativních činností?

 • Jak má vypadat správně vyplněný recept

  V posledních letech se množí chyby při předepisování léčivých přípravků. Odhalili je zaměstnanci VZP, když prováděli kontroly správnosti a oprávněnosti preskripce.

 • Centrová péče: Jak se vyhnout problémům při revizích

  Od roku 2012 vznikly ve VZP zvláštní revizní týmy, které se zaměřují na revize na specializovaných pracovištích – v tzv. centrech. Při tom narážejí na určité typové problémy. Revizní zaměstnanci byli nezřídka zaskočeni tím, že lékaři některých center, a to i na úrovni fakultních nemocnic, neznali pravidla pro úhradu léčiv, která ordinovali pacientům. Následující textu má za cíl upozornit na nejčastěji zjišťované nedostatky.

 • Problematická zdravotnická dokumentace

  Častým sporem mezi lékaři a pojišťovnou bývají nedostatky ve zdravotnické dokumentaci. Její obsah přitom explicitně určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví.

 • Přeprava pacienta

  Jak si poradit při přepravě pacienta k dalšímu poskytovateli vozidlem zdravotnické dopravní služby?

 • Na co má nárok cizinec? Napoví barva průkazu

  V České republice žije v současné době necelých 430 000 cizinců. Jak se ujistit, že péče jim poskytnutá vám bude proplacena? VZP nabízí stručného průvodce průkazy, kterými se cizinec může ve vaší ordinaci prokázat. Na první pohled by vám díky němu mělo být jasné, jak při vykazování péče postupovat.

 • Jak předepsat mechanický či elektrický vozík a kočárek

  Zdravotnické prostředky jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rozsahu stanoveném zákonem. Zákon také obsahuje limity předepisování, a to množstevní nebo odbornostní (například preskripce lékařem stanovené odbornosti nebo schválení revizním lékařem). Mezi zdravotnické prostředky patří i mechanické nebo elektrické vozíky či kočárky, kterým se budeme věnovat dále.

 • Kdy pojišťovna nemusí uhradit péči fyzioterapeuta

  Zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti, a to výhradně po indikaci ošetřujícího lékaře. Stejně jako je nutné správné a úplné vyplnění příslušného indikačního dokladu, je důležitá i dokumentace fyzioterapeuta.

 • Návrh na lázně – jak ho vystavit a neudělat chybu

  Základní zásady, které musí být dodrženy, aby revizní lékař mohl udělit souhlas s úhradou lázeňské léčebně rehabilitační péče, zůstaly zachovány i v novém indikačním seznamu, který je od ledna 2015 stanoven přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákonem dané podmínky jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd.