Číselníky

Číselníky

Struktura a obsah číselníků souvisejících s vykazováním zdravotní péče, její kontrolou a úhradou vychází z legislativních podkladů. Číselníky jsou přizpůsobeny potřebám VZP ČR a jejich smluvních partnerů.

Na základě vyhlášky č. 418/2003 Sb. dochází k přeúčtování nákladů spojených s tvorbou a údržbou číselníků. Z tohoto důvodu je umožněno bezplatné stažení některých číselníků na této webové stránce jen v poslední zveřejněné verzi, která nemusí být shodná s verzí nejnovější.

Poskytovatelé zdravotní péče, včetně dodavatelů zdravotnických prostředků, kteří jsou smluvními partnery VZP ČR, mají možnost získat číselníky v rámci smluvního vztahu na místně příslušné pobočce VZP, případně ve VZP Pointu.

Podnikatelské subjekty, které nejsou smluvními partnery VZP ČR, mohou získat číselníky ve zdrojové formě ASCII na základě uzavření Smlouvy o dodávání produktů VZP ČR a zaplacení dohodnuté kupní ceny. V případě zájmu kontaktujte ekonomický úsek Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2020, Praha 3, telefon 952 220 517.

Odborné dotazy týkající se číselníků či jejich obsahu směřujte na:

  • číselník VYKONY – tel. 952 222 222
  • číselníky zdravotnických prostředků (PZT) – tel. 952 220 417
  • číselníky LEKY a IVLP – tel. 952 220 557 a 952 220 632

Přehled poskytovaných číselníků

1) Průběžně aktualizované číselníky (ve formátu PDF, CSV)

Název číselníku Nejnovější verze
Ambuleky 1112 (platnost od 1. 7. 2024)
Doporučení hospitalizace 834 (platnost od 1. 2. 2024)
Doprava 988 (platnost od 1. 1. 2024)
Druh péče 895 (platnost od 1. 1. 2023)
Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely 1165 (platnost od 1. 7. 2024)
Indikační skupiny lázeňské péče 959 (platnost od 1. 7. 2015)
Individuálně připravované léčivé přípravky a výrobky transfuzních stanic a radiofarmaka 1029 (platnost od 1. 7. 2024)
Konstanty 706 (platnost od 1. 1. 2010)
Lokalizace 890 (platnost od 1. 1. 2013)
Stomatologické výrobky 1016 (platnost od 1. 2. 2024)
Ukončení léčení 831 (platnost od 1. 1. 2012)
Věkové indexy 900 (platnost od 1. 1. 2020)
Výkony s povinnou lokalizací zubu 986 (platnost od 1. 1. 2024)
Zdravotní výkony 1428 (platnost od 1. 7. 2024)
Zdravotnické prostředky 1109 (platnost od 1. 7. 2024)
Frekvenční omezení výkonů 108 (platnost od 1. 1. 2024)

2) Poslední publikované verze číselníků (komprimované soubory)

Název číselníku Nejnovější verze
Cenová pásma 660 (platnost od 1. 4. 2008)
Druh dokladu a bonifikace 700 (platnost od 1. 4. 2009)
Kategorie pacienta 690 (platnost od 1. 1. 2009)
Kategorie ubytování v lázeňských zařízení 959 (platnost od 1. 7. 2015)
Mezinárodní klasifikace nemocí 928 (platnost od 1. 1. 2024)
Náklady lázeňské / ozdravenské péče 957 (platnost od 1. 7. 2015)
Náhrady za zdravotní péči 902 (platnost od 1. 7. 2024)
Preskripční omezení 680 (platnost od 1. 10. 2008)
Přerušení lázeňské / ozdravenské péče 957 (platnost od 1. 7. 2015)
Skupiny léčivých přípravků, ZP a stomatologických výrobků 690 (platnost od 1. 1. 2009)
Smluvní odbornosti pracovišť 770 (platnost od 1. 10. 2010)
Typy lázeňské péče 957 (platnost od 1. 7. 2015)
Typy ozdravenského programu 957 (platnost od 1. 7. 2015)
Typy subjektů 690 (platnost od 1. 1. 2009)
Ukončení lázeňské / ozdravenské péče 957 (platnost od 1. 7. 2015)
Územní pracoviště VZP 941 (platnost od 1. 1. 2024)

3) Ostatní číselníky

Časové období
Druh dokladu a typ dávky VZP
Druh pojistného vztahu
Druh úhrady
Zdravotní pojišťovny
PEKODPNI (Kód pojištění)

Informace ke komprimovaným číselníkům

Popis atributů číselníků naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v úvodním popisu.

Po stažení číselníku ve formě komprimovaného souboru a jeho „rozbalení“ (dekomprimaci) tvoří každý číselník samostatný ASCII soubor s větami proměnné délky s oddělovači v kódování PC LATIN 2. Typ souboru byl zvolen s ohledem na univerzální možnost jeho exportu i importu do libovolných databázových systémů a možnosti zpracovávat data i bez použití databáze.

Po dekomprimaci má každý soubor své jednoznačné jméno ve tvaru JMENO.XXX, kde XXX je označení verze číselníků. Rozsah verze je od 001 do 999. Číslo verze přiděluje VZP podle následujícího schematického příkladu:

V prvním čtvrtletí 2000 platí verze číselníků JMENO.330. Číslo verze se v každém následujícím čtvrtletí zvyšuje o 10 tj. první platná verze ve druhém čtvrtletí 2000 bude mít tvar JMENO.340, ve třetím čtvrtletí JMENO.350 atd. Jednotky čísla verze jsou vyhrazeny pro případné změny a doplňky číselníků v průběhu čtvrtletí.

Atributy věty proměnné délky jsou v souboru odděleny delimitory (oddělovači). Jako delimitor je použita čárka "," a nenumerická pole jsou uzavřena v operátorech " ". Jednotlivé věty jsou potom odděleny znakem "posun vozíku a nová řádka" (CRLF).

Popis atributů vět je následující:

"zkratka", "typ", "maximální délka", "popis[§]".

Přičemž typ může být:

  • „C“ – znakový atribut
  • „N“ – numerický atribut
  • „D“ – datum ve formátu „ddmmrrrr“
  • „$“ – peněžní atribut, formát „x. y“ („x“ míst včetně desetinné čárky, z toho „y“ desetinných)

Atributy označené symbolem „§“ tvoří ceníkovou část číselníků (udržuje se její historie). Znamená to, že hodnota atributu v nové verzi číselníků se může lišit od hodnoty v předchozí verzi. Hodnoty těchto atributů (historie s dobou platnosti od – do) se udržují v informačním systému VZP nejméně tři roky.