Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

Nová verze popisu datového rozhraní s účinností od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změnám popisu datového rozhraní. S ohledem na povahu změn se číslo verze datového rozhraní od 1. 1. 2022 nemění.

Změny Metodiky a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změna popisu datového rozhraní číselníku „Zdravotní výkony“ – VYKONY s účinností od 1. 1. 2022 reaguje na vydání novely vyhlášky č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 134/1998 Sb.“).

a) Atributy PMZ, UMA, UBO nebudou s účinností od 1. 1. 2022 využívány.
b) Změna popisu atributu BOD s odkazem na vyhlášku č. 134/1998 Sb.
c) Změna popisu atributu PMA v souladu s hodnotami, kterými je naplněn.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A VZORŮ TISKOPISŮ OD 1. 7. 2021

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 7. 2021 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.41) a vzorů tiskopisů 12, 13, 14. Datové rozhraní se k 1. 7. 2021 nemění.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.41) a tiskopisů 12, 13, 14 s účinností od 1. 7. 2021

S účinností od 1. 7. 2021 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a ke změnám tiskopisů 12 - Poukaz na brýle a optické pomůcky, 13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, 14 - Poukaz na foniatrickou pomůcku.

Změny Metodiky a tiskopisů, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Nové znění Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (spolu se změnami tiskopisů 12, 13, 14) s účinností od 1. 7. 2021 reaguje na vydání vyhlášky MZ ČR č. 186/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a vyhlášky č. 187/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.

a) Změny v textu Metodiky v kapitole „1.1. Společné údaje na dokladech“, v části týkající se poukazů na ZP v odstavci „Razítko poskytovatele, jmenovka a podpis lékaře“ a v odstavci „Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny“.

b) Změny v textu Metodiky u poukazů na optické, ortopedické i foniatrické pomůcky – doplnění textu k uvádění údajů vztahujících se k výši a podmínkám úhrady ZP z v. z. p.

c) Doplnění tiskopisů 12, 13, 14 o nadpis pro možnost uvedení údajů o výši a podmínkách úhrady ZP z v. z. p. a změna v části pro identifikaci osoby oprávněné prostředek předepsat.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ OD 26. 5. 2021

Dovolujeme si vás informovat, že k 26. 5. 2021 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.40). Datové rozhraní se k 26. 5. 2021 nemění.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů s účinností od 26. 5. 2021 (6.2.40) a s účinností od 1. 9. 2021 (prozatím bez čísla verze) a datového rozhraní s účinností od 1. 9. 2021 (6.2.42)

S účinností od 26. 5. 2021 a následně s účinností od 1. 9. 2021 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů.

S účinností od 1. 9. 2021 dojde ke změnám datového rozhraní.

Změny Metodiky a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

1) Nové znění Metodiky pro pořizování a předávání dokladů s účinností od 26. 5. 2021 a datového rozhraní s účinností od 1. 9. 2021 reaguje na vydání zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, který je účinný dnem 26. 5. 2021.

a) Zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů nabývá účinnosti 26. 5. 2021. Podle § 75 zákona však platí, že: „Ustanovení tohoto zákona týkající se elektronických poukazů se nepoužijí do prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů. Sdělení o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů.“

b) Zákonem č. 89/2021 Sb. jsou zavedeny elektronické poukazy (žádanky) na zdravotnické prostředky (dále „ePoukazy“), které budou v souladu se zákonem uloženy v centrální evidenci elektronických poukazů, který je součástí systému eRecept (CÚER).

c) Dle informace SÚKL se zprovoznění centrálního úložiště ePoukazů v pilotním provozu předpokládá k 1. 9. 2021; rutinní provoz se pak předpokládá od 1. 1. 2022.

d) Od 1. 9. 2021 bude umožněno poukazy v novém datovém rozhraní od výdejen do zdravotní pojišťovny přebírat. Metodika stanovuje postup pro vykazování dávek elektronických poukazů a listinných poukazů. V datovém rozhraní se upravuje popis atributu DDTYP s tím, že elektronické poukazy budou předávány v dávce s označením DDTYP = „E“. U listinných poukazů se nevyplňuje. V popisu DR dokladů 12, 13 a 14 jsou doplněny atributy EIDE (elektronický identifikátory poukazu v CÚER) a EIDV (elektronický identifikátor výdeje poukazu v CÚER).

2) Další změny Metodiky a DR dokladů 13 a 14 v souladu s platnou legislativou: (účinnost od 1. 9. 2021)

a) Rozšíření Metodiky a DR dokladů o datum vydání pomůcky (atribut OVYD na dokladu 13 a atribut FVYD na dokladu 14).

b) V DR dokladu 13 úprava popisu atributu OMN1 (Množství vydané pomůcky) a související úprava v textu Metodiky.

c) V DR dokladu 13 změna popisu atributu OPO1 (Cena za obal a poštovné. Nepovinné vyplnění.) na „Rezerva – nevyplňuje se“.

3) Číselník LEKY – úprava popisu atributu DNC (účinnost od 1. 9. 2021)

a) Formální úprava popisu DR číselníku v souladu s datovým rozhraním Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, kdy atribut DNC nabývá hodnot „X“ nebo „Y“.

Přechodné období pro změnu DR bude vyhlášeno do konce roku 2021, tj. po dobu pilotního provozu centrálního úložiště elektronických poukazů. Tedy v souladu s informací SÚKL o předpokládaném zprovoznění centrálního úložiště ePoukazů v pilotním provozu od 1. 9. 2021 a předpokládaném rutinním provozu od 1. 1. 2022.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.