Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ, TISKOPISŮ A DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 3. 2022

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 3. 2022 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.44), tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní (6.2.43). Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Změny Metodiky, tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní v souvislosti s vydáním novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Změny Metodiky: doklad 06DP (Poukaz na vyšetření/ošetření DP) a doklad 13 (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) – delegování preskripce vymezených zdravotnických prostředků (ZP) ošetřujícím lékařem na sestru v domácí péči.
  • Změna tiskopisu: doklad 13 – zavedení nové položky „IČP delegujícího OL“ (IČP OL, který předpis zdravotnického prostředku sestrou v domácí péči doporučil); doplnění tiskopisu o položku „IČP, které doklad vystavilo“ – jedná se pouze o technickou změnu, doposud bylo IČP patrné pouze z razítka na poukazu, kde nemuselo být vždy dostatečně čitelné; datové rozhraní dokladu 13 se v této souvislosti nemění, atribut pro „IČP, které doklad vystavilo“ je již součástí DR).
  • Změna datového rozhraní: doklad 13 – rozšíření datového rozhraní o atribut „OPRE“ – IČP OL, který předpis ZP delegoval na sestru v domácí péči.

Verze datového rozhraní 6.2.43 je platná od 1. 3. 2022. Pro předchozí verzi DR 6.2.42 není vyhlášeno žádné přechodné období. Ve verzi DR 6.2.42 lze tedy předat maximálně období dávky 02/2022. Období dávky 03/2022 již musí být předáváno v nové verzi DR 6.2.43. V souvislosti s těmito změnami DR je vydána také nová verze programu VZP Kontrol.


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní individuálních dokladů (6.2.43) s účinností od 1. 3. 2022

S účinností od 1. 3. 2022 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, ke změně tiskopisu 13 – „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ a ke změně datového rozhraní dokladu 13.

Změny Metodiky, tiskopisu a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

S účinností od 1. 1. 2022 je dle novely zákona č. 48/1997 Sb. u vymezených zdravotnických prostředků hrazených na poukaz a předepisovaných doposud lékařem možnost preskripce všeobecnou či dětskou sestrou se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí. Vymezené zdravotnické prostředky ze skupin ZP 01, 02, 03, 06 a 07 podle přílohy č. 3, oddílu C, tabulky č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Sestrám v domácí péči (SDP) je zákonem umožněna preskripce vymezených ZP v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v předpisu domácí péče. Z tohoto důvodu je s účinností od 1. 3. 2022 na tiskopis a do datového rozhraní dokladu 13 zavedena nová položka „IČP delegujícího OL“.

Změny Metodiky u dokladu 06DP - Poukaz na vyšetření/ošetření DP

V případě delegované preskripce OL na sestru v domácí péči uvede OL v předpisu domácí péče (díl A dokladu 06dp) informaci o stanoveném rozsahu zdravotnických prostředků, které je sestra oprávněna konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně (pozn.: jedná se o vymezené zdravotnické prostředky podle přílohy č. 3, oddílu C, tabulky č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). OL uvede také časové období, jehož se bude delegace preskripce na sestru v domácí péči týkat. Delegace preskripce se uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče OL doporučeno (max. na dobu platnosti poukazu).

Změna Metodiky a tiskopisu dokladu 13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

V případě delegované preskripce OL na sestru v domácí péči uvede předepisující (sestra v domácí péči) na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (tiskopis dokladu 13) IČP OL, který předpis zdravotnického prostředku sestrou v domácí péči doporučil (položka „IČP delegujícího OL“ na poukazu). Tiskopis je současně doplněn o položku „IČP, které doklad vystavilo“ (jedná se však pouze o technickou změnu, dosud bylo IČP patrné pouze z razítka na poukazu; DR dokladu 13 se v této souvislosti nemění).

Změna datového rozhraní dokladu 13

Datové rozhraní dokladu 13 – „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ je rozšířeno o nový atribut „OPRE – Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího lékaře, který předpis zdravotnického prostředku delegoval na sestru v domácí péči“. Povinné vyplnění v případě, kdy zdravotnický prostředek byl předepsán sestrou v domácí péči (pracoviště domácí péče). Jinak zůstává údaj nevyplněn.

Pro tuto změnu DR není vyhlášeno přechodné období.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.