Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2022

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 1. 2022 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.43), tiskopisů 15, 17, 18, 19, 21, 23, 34 a datového rozhraní (6.2.42a). Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Změny Metodiky, tiskopisů a datového rozhraní:

 1. Změny Metodiky, tiskopisů a popisu datového rozhraní individuálních dokladů související s vydáním novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022. (Vyjma změn souvisejících s delegováním preskripce vymezených ZP ošetřujícím lékařem na sestru v domácí péčí, kde je účinnost změn 1. 3. 2022.)
 2. Změna popisu datového rozhraní číselníku „Zdravotní výkony“ – VYKONY s účinností od 1. 1. 2022 související s vydáním novely vyhlášky č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
 3. S ohledem na povahu změn nedochází ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR v souvislosti s těmito změnami k 1. 1. 2022 nevydává novou verzi programu VZP Kontrol.

Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.43), tiskopisů a popisu datového rozhraní individuálních dokladů (6.2.42a) s účinností od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, ke změně tiskopisů a ke změně popisu datového rozhraní individuálních dokladů 15, 17, 18, 19, 21, 23, 34, 37. S ohledem na povahu změn nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami k 1. 1. 2022 vydávat novou verzi programu VZP Kontrol.

Změny Metodiky, tiskopisů a popisu datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změny Metodiky, tiskopisů a popisu DR související s vydáním novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2022:

 1. schválení zdravotní pojišťovnou (Metodika, popis DR, tiskopisy – doklady 15, 17, 18, 19, 21, 34, 37)
  • změna pojmů v souvislosti s § 19 novely zákona
  • k úpravám tiskopisů dochází pouze v souvislosti s těmito změnami
 2. lhůta pro vyjádření zdravotní pojišťovny k návrhu na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených ze zdravotního pojištění (Metodika – doklady 15, 17, 18, 19, 21)
 3. navrhující lékař dle § 33 – léčebně rehabilitační péče (Metodika – doklady 15, 17)
  • rozšířen okruh lékařů, kteří mohou podat návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče
  • návrh na její poskytnutí nově může podat i lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil, se současným splněním všech povinností, které má navrhující lékař uvedené v Metodice a v Příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
 4. případy, kdy se nevyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou (Metodika – doklady 15, 17)
 5. podání návrhu pojišťovně při přímém překladu z akutní lůžkové péče k poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo poskytovateli následné léčebně rehabilitační péče (Metodika - návrh u dokladu 15)
  • V případě lázní i OLÚ platí stávající praxe, tedy pokud se jedná o překlad pacienta, je vyplňována jen hlavičku návrhu a další informace jsou uvedené v přiložené překladové lékařské zprávě.
 6. datum schválení návrhu (Metodika, popis DR - doklad 15, 17, 18, 19 – beze změny struktury DR)
  • slova "od data vystavení návrhu, případně" se nahrazují slovy "ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou“
 7. doklad 06DP (Metodika)
  • rozšíření okruhu lékařů, kteří mohou doporučit domácí péči dle § 22 novely zákona
 8. zdravotnické prostředky na zakázku – změna pojmu v popisu DR dokladu 13 (popis DR)
 9. účtování vykázaného ZULP (Metodika)
  • změna textu Metodiky u položky „Cena“ u doklad 03 a 03s

Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, tiskopisu dokladu 13 a datového rozhraní individuálních dokladů (6.2.43) s účinností od 1. 3. 2022

S účinností od 1. 3. 2022 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, ke změně tiskopisu 13 – „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ a ke změně datového rozhraní dokladu 13.

Změny Metodiky, tiskopisu a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

S účinností od 1. 1. 2022 je dle novely zákona č. 48/1997 Sb. u vymezených zdravotnických prostředků hrazených na poukaz a předepisovaných doposud lékařem možnost preskripce všeobecnou či dětskou sestrou se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí. Vymezené zdravotnické prostředky ze skupin ZP 01, 02, 03, 06 a 07 podle přílohy č. 3, oddílu C, tabulky č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.

Sestrám v domácí péči (SDP) je zákonem umožněna preskripce vymezených ZP v rozsahu stanoveném ošetřujícím lékařem v předpisu domácí péče. Z tohoto důvodu je s účinností od 1. 3. 2022 na tiskopis a do datového rozhraní dokladu 13 zavedena nová položka „IČP delegujícího OL“.

Změny Metodiky u dokladu 06DP - Poukaz na vyšetření/ošetření DP

V případě delegované preskripce OL na sestru v domácí péči uvede OL v předpisu domácí péče (díl A dokladu 06dp) informaci o stanoveném rozsahu zdravotnických prostředků, které je sestra oprávněna konkrétnímu pacientovi předepisovat samostatně (pozn.: jedná se o vymezené zdravotnické prostředky podle přílohy č. 3, oddílu C, tabulky č. 1 zákona č. 48/1997 Sb.). OL uvede také časové období, jehož se bude delegace preskripce na sestru v domácí péči týkat. Delegace preskripce se uplatní jen po dobu, na kterou je poskytování péče OL doporučeno (max. na dobu platnosti poukazu).

Změna Metodiky a tiskopisu dokladu 13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

V případě delegované preskripce OL na sestru v domácí péči uvede předepisující (sestra v domácí péči) na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (tiskopis dokladu 13) IČP OL, který předpis zdravotnického prostředku sestrou v domácí péči doporučil (položka „IČP delegujícího OL“ na poukazu). Tiskopis je současně doplněn o položku „IČP, které doklad vystavilo“ (jedná se však pouze o technickou změnu, dosud bylo IČP patrné pouze z razítka na poukazu; DR dokladu 13 se v této souvislosti nemění).

Změna datového rozhraní dokladu 13

Datové rozhraní dokladu 13 – „Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ je rozšířeno o nový atribut „OPRE – Identifikační číslo pracoviště (IČP) ošetřujícího lékaře, který předpis zdravotnického prostředku delegoval na sestru v domácí péči“. Povinné vyplnění v případě, kdy zdravotnický prostředek byl předepsán sestrou v domácí péči (pracoviště domácí péče). Jinak zůstává údaj nevyplněn.

Pro tuto změnu DR není vyhlášeno přechodné období.


Nová verze popisu datového rozhraní s účinností od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změnám popisu datového rozhraní. S ohledem na povahu změn se číslo verze datového rozhraní od 1. 1. 2022 nemění.

Změny Metodiky a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změna popisu datového rozhraní číselníku „Zdravotní výkony“ – VYKONY s účinností od 1. 1. 2022 reaguje na vydání novely vyhlášky č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 134/1998 Sb.“).

a) Atributy PMZ, UMA, UBO nebudou s účinností od 1. 1. 2022 využívány.
b) Změna popisu atributu BOD s odkazem na vyhlášku č. 134/1998 Sb.
c) Změna popisu atributu PMA v souladu s hodnotami, kterými je naplněn.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.