Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

Nová verze popisu datového rozhraní s účinností od 1. 1. 2022

S účinností od 1. 1. 2022 dojde ke změnám popisu datového rozhraní. S ohledem na povahu změn se číslo verze datového rozhraní od 1. 1. 2022 nemění.

Změny Metodiky a datového rozhraní, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změna popisu datového rozhraní číselníku „Zdravotní výkony“ – VYKONY s účinností od 1. 1. 2022 reaguje na vydání novely vyhlášky č. 243/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 134/1998 Sb.“).

a) Atributy PMZ, UMA, UBO nebudou s účinností od 1. 1. 2022 využívány.
b) Změna popisu atributu BOD s odkazem na vyhlášku č. 134/1998 Sb.
c) Změna popisu atributu PMA v souladu s hodnotami, kterými je naplněn.


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 9. 2021

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 9. 2021 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.42) a datového rozhraní (6.2.42). Změny schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Změny Metodiky a datového rozhraní:

1) Změny související s vydáním zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

a) Zákonem č. 89/2021 Sb. jsou zavedeny elektronické poukazy (žádanky) na zdravotnické prostředky (dále „ePoukazy“), které budou v souladu se zákonem uloženy v centrální evidenci elektronických poukazů, který je součástí systému eRecept (CÚER).

b) Metodika stanovuje postup pro vykazování dávek elektronických poukazů a listinných poukazů. V datovém rozhraní se upravuje popis atributu DDTYP s tím, že elektronické poukazy budou předávány v dávce s označením DDTYP = „E“. U listinných poukazů se nevyplňuje. V popisu DR dokladů 12, 13 a 14 jsou doplněny atributy EIDE (elektronický identifikátory poukazu v CÚER) a EIDV (elektronický identifikátor výdeje poukazu v CÚER).

2) Další změny Metodiky a DR dokladů 13 a 14

a) Zavedení položky „datum vydání pomůcky“ (atribut OVYD v DR dokladu 13 a atribut FVYD v DR dokladu 14).

b) V DR dokladu 13 úprava popisu atributu OMN1 (Množství vydané pomůcky), související úprava u položky „počet“ v textu Metodiky. Úprava popisu atributu OPO1 a OODB.

3) Číselník LEKY

a) Formální úprava popisu atributu DNC v souladu s datovým rozhraním Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ, kdy atribut DNC nabývá hodnot „X“ nebo „Y“.

Přechodné období pro změnu DR je vyhlášeno do konce roku 2021. Ve verzi DR 6.2.41 bude možné předat dávky maximálně za období 12/2021; období dávky 01/2022 bude nutné předat již v nové verzi DR 6.2.42.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.