Jste zde:

Zpracovávání osobních údajů ve VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ČR) provádí veřejné zdravotní pojištění na základě zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů.

VZP ČR zpracovává osobní, resp. citlivé údaje klientů i bez jejich souhlasu v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a § 9 písm.  c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. VZP ČR jako správce zpracovává osobní údaje, neboť jí to ukládá zvláštní zákon  a takových osobních údajů je třeba k uplatnění práv a povinností VZP ČR vyplývajících ze zvláštního zákona (viz výše).

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. :

Účel zpracování osobních údajů

Provádění veřejného zdravotního pojištění, výběr a vymáhání pojistného, úhrada vykázané zdravotní péče poskytnuté pojištěncům smluvními zdravotnickými zařízeními a dále nesmluvními zdravotnickými zařízeními v případě nutné a neodkladné péče.

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje, citlivé údaje (údaje o vykázaných poskytnutých zdravotních výkonech, resp. zdravotní péči).

VZP ČR vede centrální registr pojištěnců, který obsahuje tyto údaje  (§ 27 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.) :

  • rodné číslo, případně jiné číslo pojištěnce
  • jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení
  • adresa pobytu
  • datum vzniku a zániku pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny
  • u pojištěnců, za které je plátcem pojistného stát,časové období, v němž je plátcem pojistného stát
  • označení skupiny pojištěnců
  • datum odhlášení se ze zdravotního pojištění a přihlášení se do zdravotního pojištění v ČR podle zvláštního právního předpisu.

VZP ČR, stejně jako všechny zdravotní pojišťovny, vede dle ustanovení § 40 odst. 6 zák. č. 48/1997 Sb. seznam smluvních zdravotnických zařízení a nositelů výkonů (zdravotnických pracovníků).

Kategorie subjektů údajů

pojištěnci veřejného zdravotního pojištění
poskytovatelé zdravotní péče - zdravotničtí pracovníci.

Kategorie příjemců

Právnické a fyzické osoby, kterým je VZP ČR oprávněna údaje poskytovat na základě zákona nebo se souhlasem subjektu údajů při provádění veřejného zdravotního pojištění, tj. zejména při výběru a vymáhání pojistného na zdravotní pojištění a při úhradě poskytnuté zdravotní péče.

Doba uchování osobních údajů

Po dobu účasti pojištěnce na veřejném zdravotním pojištění a dále po dobu nezbytnou pro plnění povinností a uplatnění práv VZP ČR v rámci veřejného zdravotního pojištění.

Nahrávání telefonických hovorů s Informačním centrem VZP ČR – zpracování osobních údajů