Individuálně připravované léčivé přípravky a výrobky transfuzních stanic a radiofarmaka

Číselník IVLP je  zpracován v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů  a Seznamem individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak, který je zveřejňovaný na webových stránkách SÚKL a dále zahrnuje změny vydané Opatřením obecné povahy.

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak

Opatření obecné povahy

 
Aktuální platná verze
Číselník: 1029 platnost od 1. 7. 2024

Archiv předchozích verzí

Vysvětlení zkratek uváděných v záhlaví databáze, popis datového rozhraní

Pomocné číselníky

Veškeré symboly a zkratky uvedené v číselníku, stejně jako detaily indikačních omezení přejímá VZP od Státního ústavu pro kontrolu léčiv tak, jak je publikuje ve svém Seznamu cen a úhrad. Platnost číselníků odpovídá účinnosti odpovídajícího Seznamu.