Kromě dávek je nyní možné na datovém nosiči předávat i faktury

Ačkoliv převážná většina poskytovatelů zdravotních služeb předává faktury a dávky zdravotní péče elektronicky, např. prostřednictvím aplikace VZP Point, popřípadě B2B kanálem, je stále určitá část těch, kteří tuto formu komunikace nevyužívají a setrvávají u papírových dokladů. V poradně se nyní zaměříme právě na tuto skupinu poskytovatelů, jimž bychom rádi představili mezistupeň elektronické komunikace – možnost předávání elektronických faktur na datovém nosiči.

Zatímco dříve se obvykle k listinné faktuře přikládalo vyúčtování dávek zdravotní péče na datovém nosiči – soubor KDAVKA.111, nyní je možné na datovém nosiči předložit spolu se souborem dávek zdravotní péče (KDAVKA.111) i soubor s fakturou (FDAVKA.111). Tento soubor obsahuje fakturu v datovém rozhraní a plně tak nahrazuje papírovou formu dokladu. Převzetí souboru je poskytovateli potvrzeno sestavou nazvanou „Protokol o převzetí souboru“, která nahrazuje razítko VZP ČR na papírovém dokladu.

Jaké náležitosti je nutné zkontrolovat při prvním předložení elektronické faktury formou FDAVKY.111?

Předložený soubor musí být v souladu s platnou Metodikou pro pořizování a předávání dokladů a platným Datovým rozhraním individuálních dokladů. Veškeré informace jsou k dispozici na webu VZP v záložce Poskytovatel – Vyúčtování zdravotní péče v sekci Metodika vyúčtování – aktuální stav. Při přípravě souboru je třeba dbát na správné číslování faktur (číslo faktury musí být vždy unikátní v rámci kalendářního roku) a na správné nastavení druhu předávané faktury ve vazbě na formu financování poskytovatele.

Jaký zvolit druh faktury?

Druh faktury se liší podle způsobu financování.

  • Financování formou předběžné měsíční úhrady – v položce Druh faktury vyberte „Faktura za období“ a Druh fakturačního období „Paušály – MÚ“. Při ošetření cizího státního příslušníka vyberete v položce Druh faktury „Faktura za dávky“, neboť předběžná úhrada nezahrnuje tuto péči.
  • Financování formou měsíčního vyúčtování zdravotní péče (mimo financování lékáren a výdejen PZT) – v položce Druh faktury vyberte „Faktura za období“ a Druh fakturačního období „Měsíční“. Vyjma praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost je možné použít pro běžnou měsíční fakturaci též „Fakturu za dávky“. Při ošetření cizího státního příslušníka vyberete v položce Druh faktury „Faktura za dávky“.
  • Financování lékáren a výdejen PZT – v položce Druh faktury vyberte „Faktura za dávky“.

Jak se liší předávání souborů na datovém nosiči od elektronické komunikace?

Předání vyúčtování poskytnuté zdravotní péče na datovém nosiči (soubor FDAVKA.111 a KDAVKA.111) je vždy podmíněno průkazným předáním, tj. zpravidla osobní návštěvou na pobočce VZP, a neposkytuje zpětnou vazbu o průběhu zpracování podání, kterou poskytují kanály elektronické komunikace jako jednu z mnoha funkcionalit.

Zde bychom rádi zdůraznili, že v případě předání elektronických faktur a dávek zdravotní péče na datovém nosiči se jedná pouze o alternativní způsob elektronické komunikace, nikoliv o vysoce uživatelsky komfortní vzájemnou elektronickou on-line komunikaci, kterou poskytuje aplikace VZP Point, popřípadě kanál B2B. Např. VZP Point nabízí široké spektrum služeb a možností, jak oboustranně efektivně a rychle předávat potřebná data a aktuální informace.

Je nutné, aby fakturu předkládal i poskytovatel v segmentu stomatologie?

Nikoliv. Již přes rok využívají poskytovatelé zdravotních služeb v segmentu stomatologie možnost předkládat v předávacím období pouze dávky zdravotní péče s doklady, obvykle elektronicky formou souboru KDAVKA.111, bez faktury. Úhrada probíhá ve výši předložených a pojišťovnou uznaných dokladů výkonů, včetně stomatologických výrobků. Touto možností se VZP snaží o zmírnění jejich administrativní zátěže.

Na koho se obrátit v případě nejasností?

S dotazy ohledně předávání faktur na datovém nosiči se obraťte na vašeho kontaktního pracovníka regionální pobočky VZP, který je připraven vám poskytnout potřebné informace.

Doufáme, že nasazení nové funkcionality bude pro poskytovatele zdravotních služeb přínosem a zároveň dalším krokem směřujícím k plnohodnotnému využívání on-line elektronické komunikace s naší pojišťovnou. Více informací o ní naleznete na stránce www.vzp.cz/e-vzp.

Zuzana Kadlecová
vedoucí referátu účetnictví RP Praha

vydáno v květnu 2019