Jak správně podávat elektronické faktury přes VZP Point

Většina poskytovatelů zdravotních služeb již v současnosti používá k předávání faktur za poskytnutou zdravotní péči elektronickou cestu. Jedná se o snadnou formu komunikace se zdravotní pojišťovnou a obtíží, které by při jejím využívání mohly nastat, je možné se vcelku jednoduše vyvarovat. V dnešní poradně se zaměříme na zásady správného předávání faktur přes aplikaci VZP Point a také na to, jak předcházet případným chybám.

Jaké jsou možnosti předání faktury přes VZP Point?

Fakturu je možné předat dvěma způsoby:

 • Formou souboru FDAVKA.111 – soubor musí odpovídat aktuální Metodice pro pořizování a předávání dokladů a aktuálnímu Datovému rozhraní. Tyto informace naleznete na webu VZP v záložce Poskytovatelé v sekci Metodika vyúčtování – aktuální stav; změny předem avizujeme v sekci Metodika vyúčtovánípřipravované změny.
 • Vyplněním formuláře Faktura v aplikaci VZP Point – formulář naleznete ve VZP Pointu v sekci NOVÉ PODÁNÍ.

Jaký zvolit druh faktury?

Podle způsobu vašeho financování si vyberete příslušný druh faktury:

 • Financování formou předběžné měsíční úhrady – v položce Druh faktury vyberete „Faktura za období“ a jako Druh fakturačního období zvolíte „Paušály – MÚ“.
  Při ošetření cizího státního příslušníka vyberete v položce Druh faktury možnost „Faktura za dávky“.
 • Financování formou měsíčního vyúčtování zdravotní péče (mimo financování lékáren a výdejen PZT) – v položce Druh faktury vyberete „Faktura za období“ a Druh fakturačního období zvolíte „Měsíční“. Kromě praktických lékařů (PL i PLDD) je možné použít pro běžnou měsíční fakturaci též „Fakturu za dávky“.
  Při ošetření cizího státního příslušníka vyberete v položce Druh faktury možnost „Faktura za dávky“.
 • Financování lékáren a výdejen PZT – v položce Druh faktury vyberete „Faktura za dávky“.

Jak zjistíte, zda je vaše faktura přijata?

Tyto informace naleznete v aplikaci VZP Point v sekci ODESLANÁ PODÁNÍ. Podání může mít následující stavy:

 • Zpracování zahájeno – nejedná se o konečný stav, a proto přijetí faktury doporučujeme ověřit ještě následující pracovní den v odpoledních hodinách. Pokud je faktura doručena po konci předávacího období, kterým je 10. den v měsíci, může být v tomto stavu až do začátku následujícího předávacího období.
 • Zpracováno (označeno zelenou barvou) – faktura je v pořádku přijata ke zpracování ve VZP.
 • Odmítnuto (označeno červenou barvou) – předaná faktura obsahuje chybu, která brání jejímu zpracování. Konkrétní chybu zjistíte v obsahu podání. Chybu je nutné opravit a fakturu znovu odeslat.

Jaké jsou nejčastější chyby v předložených fakturách?

Chybná faktura bude v sekci ODESLANÁ PODÁNÍ ve stavu Odmítnuto a označena červenou barvou.

Důvodem odmítnutí může být:

 • Chybně zadaný druh hrazené péče – v kolonce „Druh hrazené péče“ je potřeba vybrat platný ukazatel pro období předávané faktury. Platnost se vám zobrazí vpravo jako „Smluvní období“.
 • Částka faktury je vyšší než předběžná měsíční úhrada – pokud jste hrazeni zálohově, formou předběžné měsíční úhrady s ročním vyúčtováním zdravotní péče, můžete měsíčně fakturovat jen do maximální výše stanovené úhradovým dodatkem.
 • Duplicitní číslo faktury – číslo faktury musí být „unikátní“ v rámci roku, pod jedním číslem faktury je možné předložit fakturu jedenkrát v roce.
 • Duplicitní číslo dávky – číslo dávky dokladů předaných k faktuře musí být „unikátní“ v rámci roku, pod jedním číslem je možné předložit dávku dokladů jedenkrát v roce.
 • Chybně zadaný druh faktury – v závislosti na formě vašeho financování je nutné dodržovat druh předané faktury.

Pokud fakturu odesíláte formou souboru FDAVKA.111 generovaného z vašeho účetního programu, je nutné provést opravu přímo v něm, poté vytvořit nový soubor a znovu ho prostřednictvím aplikace VZP Point odeslat.

Na koho se obrátit v případě dotazů?

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, můžete se obrátit na vašeho kontaktního pracovníka regionální pobočky VZP ČR, který je připraven zodpovědět vaše dotazy.

Bc. Jan Švec
Vedoucí referátu finančních služeb RP Praha

Vydáno v listopadu 2017