Zajištění a úhrada zdravotních služeb po úmrtí poskytovatele

Mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb vzniká uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb smluvní vztah, který trvá po celou sjednanou dobu její účinnosti. I před uplynutím této doby však mohou nastat skutečnosti, v jejichž důsledku smluvní vztah zanikne. Jednou z nich je úmrtí poskytovatele.

Zájemce, který by chtěl pokračovat v činnosti zemřelého poskytovatele na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb, musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V něm se uvádí, že pokud poskytovatel zemře, může na základě jeho oprávnění pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická nebo právnická osoba, jestliže:

  • je oprávněna užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel,
  • splňuje podmínky pro udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách,
  • do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu (a zdravotním pojišťovnám, se kterými měl zemřelý poskytovatel ke dni úmrtí uzavřenu smlouvu) svůj úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Pokud jsou splněny podmínky pro pokračování, správní orgán, kterým je krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní služby poskytovány, vydá pokračujícímu poskytovateli osvědčení o splnění podmínek. Stejnopis osvědčení zašle též zdravotním pojišťovnám. Pokračující poskytovatel dále podá žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s náležitostmi, které stanoví zákon o zdravotních službách.

Vznik smluvního vztahu

Podmínky pro vznik smluvního vztahu mezi pokračujícím poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ten ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb s osobami, které jsou držiteli osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli nebo následně uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zdravotní pojišťovny tak musí učinit do 180 dnů ode dne doručení písemné žádosti. Navíc musí nástupci umožnit sjednat smlouvu ve stejném rozsahu, v jakém byla sjednána s jeho předchůdcem. Tím je myšlen nejen stejný rozsah poskytovaných zdravotních služeb, ale například i shodná doba trvání smlouvy.

Pokud by však pojišťovna původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla ještě před jeho úmrtím, nemusí ji s jeho novým nástupcem uzavřít.

Žádost do 30 dnů

Žádost o uzavření smlouvy by měl pokračující poskytovatel podat u zdravotní pojišťovny nejpozději do 30 dnů ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb. Uplynutím této lhůty totiž ztrácí zákonný nárok na její sjednání.

Do doby uzavření smlouvy má pokračovatel právo na úhradu poskytnutých služeb podle smlouvy uzavřené s původním poskytovatelem, nejdéle však po dobu 210 dnů ode dne, od kterého v poskytování zdravotních služeb pokračuje. Závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené s jeho předchůdcem však na něj nepřechází.

Zajištění smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami je pro poskytovatele zdravotních služeb zásadní. Proto doporučujeme všem zájemcům, kteří by chtěli pokračovat v činnosti zemřelého poskytovatele na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aby se včas obrátili na příslušné zdravotní pojišťovny nebo krajské úřady a informovali se o všech podmínkách a lhůtách, které s uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb souvisí.

Mgr. Karel Kvasnička,
ředitel Právního odboru

Vydáno v červenci 2017