Finanční vypořádání předběžných úhrad: kdy je zasíláno a jak probíhá zúčtování doplatků či přeplatků?

Přestože je finanční vypořádání předběžných úhrad popsáno ve smlouvě Všeobecné zdravotní pojišťovny s poskytovatelem zdravotních služeb či v úhradovém dodatku ke smlouvě na daný rok, stále panují v této problematice nejasnosti. V dnešní poradně tedy stručně shrneme, o co se vlastně jedná, jakými způsoby je poskytovatel zdravotních služeb informován o provedeném finančním vypořádání a jaké možnosti má při realizaci doplatku či přeplatků.

Do systému ročního výpočtu výsledné úhrady a vypořádání předběžných úhrad spadají poskytovatelé akutní lůžkové péče, poskytovatelé ambulantní specializované péče, odbornost gynekologie, dále laboratorní odbornosti, RTG a UZ diagnostika, fyzioterapie, domácí péče atd.

Předběžná měsíční úhrada je zálohová platba, která se za hodnocené období finančně vypořádává v rámci celkového ročního vyúčtování (po výpočtu výsledné úhrady, včetně regulačních omezení), a to nejpozději do 120-180 dní po skončení hodnoceného období (dle platné úhradové vyhlášky pro daný segment poskytovatelů a rok).

Zaslání informace – oznámení výsledné úhrady

O provedeném finančním vypořádání předběžných úhrad (dále jen „vyúčtování“) za daný kalendářní rok informuje Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytovatele zdravotních služeb zasláním dopisu. Dopis je odesílán v závislosti na předem sjednaném způsobu komunikace s poskytovatelem zdravotních služeb.

  • V případě, že je smluvně sjednán způsob elektronické komunikace, pak je dopis s vyúčtováním prioritně doručen elektronicky přes ověřený komunikační kanál příslušného IČZ na VZP Point, kde je k dispozici téměř okamžitě po vytvoření. O doručení dopisu s vyúčtováním (stejně tak jako o další elektronické korespondenci z VZP) může být poskytovatel zdravotních služeb informován využitím funkcionality VZP Pointu, která umožňuje aktivaci tzv. denních přehledů. Aktivaci notifikačních e-mailů, které informují o veškerých zprávách doručených do Schránky, si však musí uživatel VZP Pointu nastavit. Ve výchozím nastavení tato funkcionalita aktivní není.
  • Pokud není smluvně sjednán elektronický způsob komunikace, ale je zřízena (a ve smlouvě uvedena) datová schránka, pak je dopis doručen elektronicky do datové schránky.
  • Poslední možností je doručení poštou. Tento způsob je dnes již výjimečný a je využíván pouze u poskytovatelů zdravotní péče, u kterých není možno využít uvedené způsoby spolehlivého a rychlého elektronického doručení.

Realizace doplatků a přeplatků vyúčtování

V případě, že finanční vypořádání vykazuje doplatek, bude tato vypočtená částka připsaná na účet poskytovatele zdravotních služeb samostatnou platbou.

Je-li výsledkem finančního vypořádání přeplatek, bude započten proti následující splatné faktuře. Existuje však více možností, jak přeplatek vypořádat.

  • Započtení celé pohledávky z následující splatné faktury či více faktur.
  • Započtení části pohledávky ve výši 50 % z fakturované měsíční částky až do zaplacení pohledávky.
  • Úhrada celé pohledávky na účet VZP v ČNB (variabilní symbol je uveden ve vyúčtování pod výsledkem finančního vypořádání).
  • Dohoda o uznání dluhu ve splátkách.

Pro dohodu o způsobu úhrady přeplatku je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka Všeobecné zdravotní pojišťovny, jehož telefonní kontakt i e-mail je vždy uveden v záhlaví vyúčtování. Na tohoto pracovníka je možné se obrátit i v případě reklamace vyúčtování.

Ing. Bc. Eva Vavřinová, MBA
vedoucí oddělení ekonomiky zdravotní péče

vydáno v srpnu 2019