Informujte své pacienty o možnosti očkování proti chřipce

Chřipka každoročně postihuje statisíce lidí a má průměrně každý rok na svědomí 1 500 životů. Nejúčinnější ochranou je vakcína, Česko se ale dlouhodobě potýká s velmi nízkou proočkovaností. Virus chřipky se u nás vyskytuje v zimních měsících, a proto je vhodné očkovat na podzim, před začátkem chřipkové sezóny. V této Poradně se dočtete, kdo má nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění a kde najít potřebné informace.

Kdo má nárok na očkování

Nepovinné očkování – pojištěnci nad 65 let

Očkování proti chřipce je nepovinné, ale prioritně by jej měli podstoupit všichni pojištěnci nad 65 let, kteří mají plně hrazenou jak aplikaci, tak i vakcínu – pro sezónu 2023/2024 jsou pro tuto skupinu pojištěnců plně hrazené čtyřvalentní vakcíny INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA a dále i vakcína EFLUELDA.

Nepovinné očkování – rizikoví pojištěnci

Podle zákona č. 48/1997 Sb., (dle § 30 odst. 2, písm. b), bod 4) je dále hrazena vakcína do výše nejméně ekonomicky náročné varianty těmto skupinám pojištěnců:

  • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví,
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

a podle zákona č. 48/1997 Sb., (dle § 30 odst. 2, písm. b), bod 6) také rizikovým pojištěncům

  • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,
  • s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,
  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
  • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Aplikace očkovací látky je všem výše uvedeným skupinám pojištěnců hrazena plně.

V sezóně 2023–2024 jsou k dispozici čtyřvalentní vakcíny, přičemž plně hrazené (částkou do 327,71 Kč) jsou vakcíny: INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA. K dispozici je rovněž vakcína EFLUELDA, kde je ale ze strany pojištěnce nutný doplatek.

Od roku 2021 je k dispozici také vakcína FLUENZ TETRA, určená pro děti od 2 do 18 let, na kterou je rovněž ze strany pojištěnce doplatek.

Ostatní pojištěnci

Pokud pacienti nepatří do výše uvedených skupin, a tedy nemají plně či částečně hrazené očkování proti chřipce, mohou získat jako pojištěnci VZP příspěvek z fondu prevence ve výši 200 Kč. V daném kalendářním roce je třeba o příspěvek zažádat do 15. 12., a to online, poštou anebo osobně na pobočce. www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/

Obecné informace

Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost by měli svým pacientům hrazené očkování nabídnout a být dle poptávky svých pacientů vakcínou zásobeni. Ve výše uvedených případech jsou očkovací látka i její aplikace hrazeny pojišťovnou přímo lékaři, který očkování provádí (nikoliv např. lékárně, či pacientům). Pokud je vakcína poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty a klient si vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně. Tento doplatek hradí lékaři (poskytovateli), který očkování provede.

Poskytovatel při vykazování očkování postupuje v souladu s Metodickým postupem k vykazování očkování, který je aktualizován v návaznosti na změny v legislativě a je zpracováván ve spolupráci se zástupci všech zdravotních pojišťoven, profesních sdružení poskytovatelů a odborných společností. Tento postup najdou poskytovatelé na stránkách VZP: www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/ockovani.

VZP se zapojila do kampaně na podporu očkování proti chřipce, která míří na širokou veřejnost. V rámci kampaně byla vytvořena speciální webová stránka www.ockovani-chripka.cz.  

Bc. Radoslava Jandová
referentka Odboru úhrad zdravotní péče

Vydáno v listopadu 2023