Poskytování informací o nákladech na předepsané léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči

Úhradová vyhláška pro příslušný rok i úhradové dodatky uzavřené s poskytovateli zdravotních služeb (PZS) obsahují v některých segmentech zdravotních služeb možnost uplatnit při splnění nutných podmínek regulační srážku za předepsané léčivé přípravky na receptech, zdravotnické prostředky na poukazech a za vyžádanou péči komplementu.

Snahou VZP ČR je poskytovatele zdravotních služeb v těchto segmentech průběžně dostatečně informovat o hodnotách těchto předepsaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků i o produkci vyžádané péče laboratorních a zobrazovacích metod.

Z tohoto důvodu VZP ČR poskytovatelům v segmentech péče praktických lékařů, ambulantních gynekologů, ambulantních specialistů a ústavní zdravotní péče zasílá Sestavu č. 1: Finanční náklady VZP ČR na LP na recepty a ZP na poukaz a Sestavu č. 2: Náklady VZP ČR na vyžádanou péči. Obsah sestavy je přizpůsoben segmentu, kterému je zasílán. Pro informaci jsou sestavy zasílány i poskytovatelům v odbornostech 305, 306, 308 a 309, u kterých nejsou regulační mechanismy ustanoveny.

Praktickým lékařům, ambulantním specialistům a gynekologům se zasílají obě sestavy pro každou smluvní odbornost zvlášť, nemocnicím se zasílají obě sestavy souhrnně za následující odbornosti: specializovanou ambulantní péči a odbornosti 001, 002, 905, 919, 927, 603 a 604, 003.

Co se dá z přehledů zjistit?

Obě sestavy obsahují kumulované náklady za IČZ za dané období (od počátku roku po aktuálně sledovaný měsíc) v hodnoceném a referenčním roce a jejich rozdíl. V roce 2018 je referenčním obdobím rok 2016, resp. 2017 pro segment praktických lékařů.

V sestavě Finanční náklady VZP ČR na LP na recepty a ZP na poukaz jsou uvedeny úhrady za předepsané léčivé přípravky na recept a zdravotnické prostředky na poukaz v aktuálním a referenčním období a jejich rozdíl, a to v rozdělení dle skupin materiálu: HVLP, IVLP a ZP na poukaz, v segmentu praktických lékařů navíc v členění na náklady na pomůcky pro inkontinentní a náklady na ostatní ZP na poukaz.

V sestavě Náklady VZP ČR na vyžádanou péči jsou uvedeny bodové náklady a náklady v Kč (ZUM, ZULP, výkony hrazené formou balíčků v Kč) na vyžádanou extramurální péči v aktuálním a referenčním období a jejich rozdíl, a to podle vyžádaných smluvních odborností komplementu, které vstupují i do výpočtu regulačních srážek. Jedná se o odbornosti 222, 801, 802, 807, 809, 810, 812 až 819 a 823. V segmentu praktických lékařů se dále sleduje i odbornost 902 a odbornost 001, resp. 002, pod kterou je uvedeno bodové ohodnocení vlastních výkonů 02230 (CRP) a 01443 (INR).

Kdo, jak a kdy sestavy dostane?

Přehledy jsou aktuálně zasílány pouze poskytovatelům, s nimiž má VZP ČR uzavřenou v daném období platnou smlouvu, a kteří mají v informačním systému pojišťovny uveden kontaktní e-mail. V tištěné formě sestavy nejsou předávány. Do budoucna VZP ČR plánuje distribuci těchto sestav přes portál VZP Point.

Sestavy mají pouze informativní charakter a nejedná se o závazné referenční hodnoty. Vzhledem k nutnosti průběžného generování v průběhu roku nemusí být zohledněny veškeré výjimky, které by mohly ovlivnit případné uplatnění regulačního mechanismu. Pro přehled o stavu předepsaných LP a ZP a vyžádané péči je však kvalita dat dostatečně vypovídající.

Distribuce sestav probíhá zpravidla 20.–25. den v měsíci s tím, že první sestavy poskytovatelé obdrží v květnu (péče poskytnutá za leden až březen) a poslední sestavy za péči poskytnutou v období od začátku roku do října obdrží do konce roku. Dřívější generování sestav nemá vzhledem ke krátkému období pro porovnání vypovídající hodnotu a pozdější generování sestav již nemá význam.

V případě dotazů ohledně obsahu sestav se mohou poskytovatelé obrátit na kontaktní osobu, která je uvedena na příslušné sestavě.

Ing. Pavel Bartoň,
vedoucí oddělení zdravotní péče

vydáno v říjnu 2018