VZP ČR nabízí nemocnicím dodatek ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022

V důsledku epidemie COVID-19 a souvisejících opatření byla nucena řada nemocnic odložit některé zákroky, a to včetně hospitalizací s vybranou elektivní péčí, která je regulována úhradovou vyhláškou. VZP ČR proto nabídne poskytovatelům zdravotní péče dodatky ke smlouvě o individuální úhradě, díky kterým budou moci tyto odložené zákroky provést. Jakých hospitalizací se to především týká představíme v této Poradně.

VZP ČR v roce 2022 podpoří u nemocnic poskytování elektivní péče (plánované péče), u které došlo k výpadkům v důsledku epidemie COVID-19. Jedná se o hospitalizace s vybranou elektivní péčí, která je úhradovou vyhláškou regulována (vyhláška č. 396/2021 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022). Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí poskytovatelům zdravotní péče možnost, jak zajistit tuto hospitalizační péči svým pacientům v kratších objednacích lhůtách, tzn. ještě v letošním roce.

Nemocnicím, které tuto vybranou elektivní péči poskytují, je nabídnut dodatek ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022. Případy hospitalizací s vybraným výkonem elektivní péče, budou hrazeny bez regulačního omezení, tzn. nad rámec úhradové vyhlášky. Tímto přístupem VZP ČR bude nemocnicím umožněno poskytování vybrané péče bez omezení.

Mimořádné opatření by mělo v první řadě znamenat vstřícný přístup vůči pacientům, u nichž bylo z důvodu objektivních překážek odkládáno řešení zdravotního problému. VZP ČR proto věří, že navržené kroky budou také kvitovány ze strany poskytovatelů zdravotní péče a dojde tak k faktickému zkrácení čekací doby na provedení uvedených zákroků.

Kterých výkonů se úprava týká nejvíce

Po podpisu dodatku ke smlouvě o individuální úhradě v roce 2022 budou hospitalizace vybrané elektivní péče nemocnicím uhrazeny bez regulačního omezení, a to nad rámec úhradové vyhlášky. Přesný výčet zákroků, kterých se to týká, vychází z šetření VZP ČR, která analyzovala, u kterých výkonů zahrnutých do tzv. paušální úhrady došlo v průběhu covidových let k největšímu propadu. Jedná se o hospitalizační péči v oborech gastroenterologie, kardiologie, cévní chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a urologie

Změna v úhradách v roce 2022

Úhradová vyhláška pro rok 2022 definuje úhradu hospitalizační péče v několika částech. Velká část elektivní péče je hrazena výkonnostně, tzn. kolik takové péče nemocnice provede, tolik je zdravotní pojišťovnou uhrazeno bez regulace na objem. Jedná se např. o totální endoprotézy, odstranění žlučníku, operace kýly, operace pro nádorová onemocnění, různé rekonstrukční výkony, kardiologické a kardiochirurgické operace, gynekologické operace, operace v ORL, cévní operace, péči poskytnutou v souvislosti s úrazy, operace na páteři, operace vrozených vad, transplantace a další.

Část elektivní péče je však zahrnuta do části A přílohy č. 10 úhradové vyhlášky, do tzv. paušální úhrady lůžkové péče, která je regulována na objem poskytnuté hospitalizační péče. Právě výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie COVID-19 v roce 2020 a 2021 jsou důvodem k podpoře poskytování elektivní péče v roce 2022. Jedná se o hospitalizační péči poskytnutou v oborech gastroenterologie, kardiologie, cévní chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a urologie, např. výkony:

  • 15950 – POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ,
  • 17520 – KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI),
  • 54170 – PROFUNDOPLASTIKA,
  • 63533 – KONIZACE CERVIXU, JAKÁKOLIV TECHNIKA S VYJÍMKOU UŽITÍ LASERU,
  • 66041 – REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE,
  • 71545 – MYRINGOPLASTIKA,
  • 76215 – KATETRIZACE URETERU, NEBO EXTRAKCE KONKREMENTU Z MOČOVODU, NEBO DISCIZE STRIKTURY URETERU, NEBO BIOPSIE Z URETERU VČETNĚ KOAGULACE ANEBO ZAVEDENÍ STENTU,
  • 89423 – PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA a další.

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči

Vydáno v říjnu 2022