Elektronická komunikace a elektronické podpisy

V dnešní Poradně bychom chtěli poskytovatele, kteří s VZP ČR komunikují elektronicky přes aplikaci EP2 Workspace nebo využívají možnosti elektronicky podepisovat smluvní dokumenty mimo tuto aplikaci, upozornit na zásady elektronické komunikace a zároveň připomenout postup při řešení potíží.

VZP ČR se snaží umožnit svým smluvním partnerům komunikovat elektronicky co nejjednodušším způsobem, a to zejména pomocí aplikace EP2 Workspace. Aplikace EP2 Workspace umožňuje efektivní a zabezpečenou komunikaci. Její výhodou je možnost hromadného elektronického podpisu, automatického generování elektronických Příloh č. 2 a v neposlední řadě dává přehled o smluvních dokumentech poskytovatele zdravotních služeb na jednom místě. Zřízení přístupu do aplikace je vyřizováno na oddělení správy smluv příslušné regionální pobočky, kde poskytovatelé mohou získat veškeré potřebné informace.

Podepisování v aplikaci EP2 Workspace a předání dokumentů zpět VZP ČR

Uživatele aplikace EP2 Workspace bychom rádi upozornili na správný postup podepisování a předávání dokumentů zpět VZP ČR, ať už hromadně nebo jednotlivě.

V souvislosti se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, jsou zdravotní pojišťovny povinny zveřejňovat smlouvy a dodatky, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb, a to ve lhůtě do 60 dnů od uzavření příslušného dokumentu. Stává se však, že uživatel dokument elektronicky podepíše, ale nepředá jej prostřednictvím aplikace zpět do VZP ČR, což komplikuje včasné zveřejnění dokumentů, které musí projít ještě řádnou anonymizací citlivých údajů. Pro předání podepsaných dokumentů zpět je po provedení elektronického podpisu za poskytovatele nutné předmětné dokumenty v aplikaci označit a stisknout tlačítko „Vrátit podepsaný dokument“.

Podrobněji je proces podepisování popsán v uživatelské příručce, která je dostupná přímo v aplikaci EP2 Workspace, nebo v dokumentu Jednoduchý pomocník pro aplikaci EP2W na webových stránkách (www.vzp.cz/e-vzp/ep2-workspace).

Kvalifikovaný elektronický podpis

V zájmu bezpečnosti VZP ČR akceptuje při podepisování elektronických dokumentů pouze tzv. kvalifikovaný certifikát. V tomto ohledu postupuje plně v souladu s platnými právními normami, zejména s ustanoveními § 5-7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a obsahujícím údaje, které umožňují jednoznačnou identifikaci podepisující osoby.

Více se o uznávaných certifikačních autoritách mohou poskytovatelé dozvědět na webových stránkách (www.vzp.cz) v sekci e-VZP.

Vzdálená podpora

V případě, že se při práci s aplikací EP2 Workspace vyskytnou jakékoliv potíže, ať už s přihlášením nebo elektronickým podepisováním, je pro poskytovatele připravena vzdálená podpora. Stačí zaslat e-mail na ekk@vzp.cz a v něm uvést příslušné IČZ, kontaktní telefon a stručný popis problému (např. problém s podpisem či s přihlášením). Problém bude následně řešit technik VZP ČR pomocí vzdáleného připojení.

JUDr. Lenka Havlasová
ředitelka Odboru smluvní politiky

Vydáno v dubnu 2017