Péče o diabetiky z pohledu plátce

V dnešní Poradně bychom chtěli všem poskytovatelům v odbornosti 001 – všeobecný praktický lékař a 103 – diabetologie připomenout podmínky a novinky z oblasti péče o diabetického pacienta.

V souladu s Národním diabetologickým programem patří k důležitým úkolům všeobecných praktických lékařů (dále jen VPL) prevence vzniku diabetu 2. typu, včasné stanovení diagnózy diabetu, rozhodnutí o zahájení léčby ve své ordinaci nebo předání pacienta do dispenzární péče specialisty-diabetologa. Pravidla spolupráce mezi VPL a specialisty-diabetology upravuje Věstník MZ ČR, č. 8/2010.

Péči poskytnutou ve své ordinaci vykazuje VPL výkonem 01201 – Péče o stabilizovaného kompenzovaného diabetika 2. typu praktickým lékařem. Musí dodržovat algoritmus péče o diabetika 2. typu a doporučené postupy stanovené Společností všeobecného lékařství a Českou diabetologickou společností ČLS JEP a rovněž vykazovat příslušné signální VZP-výkony, které slouží k hodnocení kvality poskytované péče v ordinaci VPL:

01298 – (VZP) Pacient odeslán k diabetologovi ke konzultaci

01299 – (VZP) Pacient odeslán k diabetologovi k dispenzarizaci

13101 – (VZP) Hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c nižší než 5,3 %

13102 – (VZP) Hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c 5,3 až 5,9 %

13103 – (VZP) Hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c od 6,0 % výše.

Stanovení glykovaného hemoglobinu

Výkon 01445 – Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci může VPL vykazovat k úhradě za podmínky, že:

 • doloží účast na certifikovaném školení o této metodě,
 • pracoviště projde úspěšně 1x ročně externím hodnocením kvality (v případě negativního výsledku je nezbytná kontrola do 6 měsíců),
 • má nasmlouván i výkon 01201,
 • bude vykazovat příslušný signální VZP-výkon pro hodnotu glykovaného hemoglobinu,
 • výkon nebude v jednom dni prováděn jako vyšetření v režimu POCT a zároveň jako vyšetření v laboratorním režimu.

Pozornost diabetické noze

Pacienti s diabetem 2. typu s komplikacemi a diabetici 1. typu jsou dispenzarizováni u specialisty-diabetologa (odbornost 103). V rámci této odbornosti jsou od 1. 1. 2015 vyhláškou č. 134/1998 Sb. zařazeny mezi hrazené další nové výkony:

13024 – Vyšetření rizika syndromu diabetické nohy

Výkon je určen k vyšetření pacientů s diabetem a vaskulárními komplikacemi (nefropatie, retinopatie, ICHDK, suspektní neuropatie) nebo se zvýšeným rizikem těchto komplikací (HbA1C nad 5,3 % dle IFCC norem). Vykazovat ho mohou poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb v oboru diabetologie, které Výbor Podiatrické sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP zařadil do seznamu podiatrických ambulancí plnících kritéria stanovená odbornou společností pro podiatrické ambulance.

13026 – Vyhodnocení glykemických profilů z glukometru pomocí počítače

Výkon je určen pro ambulantně léčené pacienty na inzulinoterapii ve třech a více dávkách denně, nebo inzulínovou pumpou s neuspokojivou kompenzací (HbA1c nad 5,3 %).

Nový výkon pro diabetologická centra

Od 1. 9. 2016 umožňuje VZP ČR prostřednictvím zavedeného VZP-výkonu 13077 – (VZP) Opakované kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru kontinuálně monitorovat koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s využitím speciálního senzoru dětským i dospělým pacientům s diabetem 1. typu, kteří mají:

 • syndrom porušeného vnímání hypoglykemie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4),
 • časté hypoglykemie (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých a ≥ 5 % času u dětí),
 • labilní diabetes (vysoká glykemická variabilita určená odchylkou ≥ 3,5 mmol/l),
 • závažné hypoglykemie (2 a více v průběhu posledních 12 měsíců),

a dále:

 • ženám v průběhu těhotenství,
 • pacientům po transplantaci Langerhansových ostrůvků.

Podmínkou preskripce je prokazatelně dobrá spolupráce pacienta či rodiny (dokumentovaný selfmonitoring alespoň 4x denně, absolvování edukačního tréninku).

Systémy pro kontinuální monitoraci mohou za stanovených podmínek předepisovat pouze diabetologická centra, jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách odborné společnosti a která mají předmětný výkon s VZP ČR nasmlouván.

MUDr. Hana Šustková
Odbor smluvní politiky

Vydáno v listopadu 2016