Domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu

V dnešní Poradně VZP se věnujeme problematice paliativní péči, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Paliativní péče je jedním z druhů zdravotní péče a v souladu s platnou legislativou ji lze poskytovat i ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Spektrum oborů péče není neměnné a na základě vývoje v oblasti medicíny dochází průběžně k jeho kultivaci. Od 1. 1. 2018 tak vznikla nová odbornost 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu. Legislativnímu zakotvení této péče předcházel pilotní program VZP ČR v délce tří let, do něhož bylo zapojeno okolo 20 zařízení z celé ČR a který umožnil nastavit optimální parametry pro poskytování tohoto typu péče v režimu úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vyhláškou č. 354/2017 Sb. byl proces začlenění tohoto oboru mezi hrazené služby dokončen.

Legislativní předpoklady

Vzhledem k tomu, že personální zabezpečení a věcné a technické vybavení pro poskytování domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu nejsou ukotveny v příslušných vyhláškách, musí žadatel o nasmlouvání odbornosti 926 splnit podmínky stanovené Věstníkem MZ ČR 13/2017. Poskytovatelem odb. 926 může být subjekt, který splňuje požadavky na věcné a technické vybavení v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., a to pro kontaktní pracoviště. Je nutné získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína nebo paliativní medicína a léčba bolesti a oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra. Nezbytným předpokladem je režim nepřetržité péče s dostupností 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Co se týká výběrového řízení na poskytování zdravotní péče, žadatel předkládá kladné stanovisko:

  • z výběrového řízení na poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra nebo
  • ze dvou výběrových řízení, jedno na poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra a druhé na poskytování ambulantní péče v oboru paliativní medicína.

Personální zabezpečení pracoviště odbornosti 926 je pro rok 2020 stanoveno ve složení:

  • lékař se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru paliativní medicína v úvazku 0,20
  • lékař se specializovanou způsobilostí v oborech, které jsou základními obory pro nástavbový obor paliativní medicína v úvazku 1,00
  • všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu v počtu 5,00 úvazků.

Z důvodu zabezpečení kvality a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb je předpoklad, že pro rok 2021 budou požadavky na výši úvazků lékařů i sester upraveny, a na výši úvazků budou kladeny větší nároky, a to v závislosti na jednání se zástupci odborné společnosti.

Zdravotní služby v rámci odbornosti 926

Odbornost 926 disponuje dvěma kódy výkonů, jejichž prostřednictvím je pacientovi v terminálním stavu poskytována paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí:

  • kód 80090 – Agregovaný výkon domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu – klinicky nestabilní pacient
  • kód 80091 – Agregovaný výkon domácí paliativní péče – klinicky nestabilní pacient se závažnými symptomy.

V agregovaných výkonech jsou zahrnuty veškeré poskytované zdravotní služby za 1 den (tj. komplex výkonů lékaře i sestry, ev. psychologa nebo jiných specialistů přizvaných ke konziliu, doprava lékaře i sestry za pacientem, léčba souvisejících komplikací, léčivé přípravky, spotřebovaný materiál, amortizace a náklady na údržbu přístrojů, včetně režie). K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den, který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče. Na základě vyhodnocení stavu pacienta dle závažnosti symptomů (Edmonton Symptom Assessment Scale – ESAS) je denně vykazován příslušný agregovaný výkon.

Rozdíly mezi odborností 925 a odborností 926

V souvislosti se založením odbornosti 926 se nabízí otázka, zda péče v rámci této odbornosti nekoliduje s péčí poskytovanou v rámci stávající odbornosti 925 – domácí péče. Je však třeba si uvědomit, že odbornost 926 je určena pro pacienty, kteří se vzhledem k jejich symptomové zátěži do péče odbornosti 925 obvykle ani nedostávají a zůstávají do konce života hospitalizováni v lůžkových zařízeních. Odbornost 926 má přesně stanovena kritéria pro přijetí do péče a je tedy zaručeno využití kapacity výhradně pro pacienty, kterým již nemůže být poskytována péče v součinnosti praktického lékaře a domácí péče.

Závěrečné shrnutí

V současné době má VZP ČR již více než 40 smluvních poskytovatelů odbornosti 926, kteří poskytují péči pacientům na konci jejich života. Možností nasmlouvání péče o pacienta v terminálním stavu, a tím umožnění strávit v domácím prostředí poslední fázi života, dochází k naplnění účelu zavedení tohoto oboru péče. Obor se tak, i přes relativně krátkou dobu své existence, úspěšně etabloval vedle již zavedeného oboru domácí péče a doplnil svými specifickými zdravotními službami portfolio péče o pacienty, kteří chtějí a mohou strávit závěr svého života v domácím prostředí.

Mgr. Lenka Pivoňková,
ředitelka oddělení správy smluv RP Praha

 

vydáno v září 2020