Informace ke změnám ve VZP Pointu a k předávání vyúčtování za eRecepty

Internetová aplikace VZP Point je pro poskytovatele zdravotních služeb nejefektivnější a nejpřehlednější způsob předávání dokladů k vyúčtování zdravotních služeb. Zároveň nabízí množství dalších funkcí, včetně možnosti kontroly stavu zpracování všech podání. VZP Point tedy výrazně usnadňuje komunikaci mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou.

Více než 80 % poskytovatelů již VZP Point využívá, proto se v této poradně zaměříme především na nedávné změny a aktuální informace, které se týkají funkcionalit aplikace, a také na předávání vyúčtování lékáren za eRecepty.

Změny od 13. 11. 2017

  • Pro VZP Point jsou v platnosti nové Podmínky užití zabezpečené elektronické komunikace VZP ČR, jejich úplné znění je uvedeno na vzp.cz/e-vzp/vzp-point.
  • Uživatel VZP Pointu musí mít vždy ověřenu identitu, je identifikován jménem a příjmením, datem narození a souhlasem se zpracováním osobních údajů. Musí mít vlastní e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu.
  • Pro uživatele, kteří nemají ověřenu identitu (původní dosud neověření uživatelé nebo noví uživatelé), slouží Aktivační klíč. Jedná se o ověřovací prvek pro přístup k datům ve VZP Pointu. Je generován ze strany VZP a zasílán do vlastních rukou uživateli nebo předán osobně při návštěvě kteréhokoliv klientského pracoviště VZP, dle výběru uživatele.

Změny od 11. 1. 2018

  • Nově jsou vybrané výstupní sestavy pro poskytovatele zasílány do Schránky ve VZP Pointu. Poskytovatelům, k jejichž segmentu se vztahují, budou tímto způsobem rozeslány sestavy Vyúčtování předběžných úhrad roku 2017 (Úloha 93) a Sdělení referenčních hodnot na rok 2018 (Úloha 94). Do tohoto režimu budou postupně zařazovány i ostatní úlohy.

Přístup do VZP Pointu

Do VZP Pointu je uživateli umožněn přístup v kterýkoliv den a hodinu z mobilního telefonu, tabletu nebo počítače s připojením k internetu.

Přístupovými prvky do VZP Pointu jsou buď přístupové jméno/e-mail, heslo a SMS kód, nebo certifikát, případně obojí. Je jen na uživateli, zda k přihlášení využije certifikát, kombinaci přístupového jména, hesla a SMS kódu nebo obojí, např. podle toho, ze kterého zařízení se právě připojuje.

Jaký certifikát pro přístup do VZP Pointu použít

VZP Point akceptuje certifikáty od akreditovaných certifikačních autorit: První certifikační autorita, Česká pošta, eIdentity, Komerční banka.

Tyto certifikační autority vydávají dva druhy certifikátů:

  • komerční – pro ověření a šifrování elektronické komunikace, tj. pro přístup do VZP Pointu
  • kvalifikovaný – pro elektronické podpisy; může být využit i pro přístup do VZP Pointu v případě, že klíč obsahuje položku autentizace klienta.

Dle podmínek certifikačních autorit, některých prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie, není vlastník certifikátu oprávněn používat kvalifikovaný certifikát pro autentizaci, tj. pro přihlášení do VZP Pointu.

Např. kvalifikované certifikáty vydávané První certifikační autoritou po 1. 4. 2017 v použití certifikátu neobsahují autentizaci, proto neumožňují přihlášení do VZP Pointu. K podpisům, ke kterým jsou primárně určeny, jsou nadále používány.

Pokud v budoucnu bude některá z ostatních výše uvedených certifikačních autorit vydávat kvalifikované certifikáty bez položky autentizace, je VZP povinna tyto změny akceptovat (tzn. kvalifikovaným certifikátem bez položky autentizace již nebude možné se přihlásit do VZP Pointu). Z tohoto důvodu doporučujeme v budoucnu vhodné zvolení certifikátu u vybrané certifikační autority, případně zvolit jiný nebo další přístupový prvek, viz výše. Kvalifikovaný certifikát bez položky autentizace bude vždy možné používat k podpisům dokumentů VZP, k tomuto účelu je vydáván.

Předávání vyúčtování za eRecepty

S eRecepty pracuje VZP Point obdobným způsobem jako s dávkami výkonů v elektronické podobě. Lékárna odesílá dávku (KDAVKA) s doklady typu 10, k těmto dokladům již nepředává do VZP listinné recepty. Samotná existence eReceptu v úložišti SÚKL bez vykázání dokladu 10 v souboru KDAVKA lékárnou do VZP nezajišťuje úhradu. Pravidelně je poskytovatelům i lékárnám předáván Protokol o zpracování dávek, obsahující informace o zpracování dávek za příslušný měsíc.

Aktuální informace jsou vždy zveřejňovány na www.vzp.cz/e-vzp.

Nora Miksová
vedoucí referátu příjmu a zpracování dávek RP Praha

vydáno v únoru 2018