Plánovaná léčba pacienta v zahraničí

České zdravotní pojišťovny běžně hradí svým klientům především zdravotní služby poskytnuté na území České republiky. Od roku 2004, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie, se však práva českých občanů rozšířila i na další evropské státy. Český pacient má proto právo být za určitých podmínek léčen i v jiném státě Evropské unie, než ve kterém je zdravotně pojištěn. Jestliže splní zákonné podmínky, jeho zdravotní pojišťovna mu udělí souhlas s úhradou nákladů na tzv. plánované zdravotní služby v zahraničí a následně léčbu uhradí.

Ve zcela výjimečném případě, kdy je pacientovi indikována v ČR nedostupná léčba, která je prokazatelně jedinou možností z hlediska jeho zdravotního stavu, mu může být uhrazena rovněž plánovaná zdravotní péče i mimo země Evropské unie.

Jak žádost vyplnit

Žádost o plánovanou léčbu pacienta v zahraničí se podává na speciálním formuláři, který se nazývá „Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí“. Formulář je možné stáhnout na stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny www.vzp.cz pod záložkami Pojištěnci – Formuláře.

Předložená žádost musí splňovat tyto náležitosti:

  • týká se zdravotních služeb v ČR hrazených, avšak nedostupných ve lhůtě, která je z hlediska zdravotního stavu pacienta potřebná, nebo se jedná o zdravotní péči, která není v ČR dostupná a hrazená, avšak je jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pacienta
  • je řádně a čitelně vyplněna ve všech požadovaných (předtištěných) bodech
  • obsahuje podrobnou lékařskou zprávu o dosavadním průběhu onemocnění, o aktuálním zdravotním stavu pacienta a stanovisko příslušného českého ošetřujícího lékaře k plánovaným službám v zahraničí (vyjádření zda, event. proč nelze tyto zdravotní služby poskytnout v ČR)
  • obsahuje informaci zahraničního poskytovatele o předpokládané ceně plánovaných služeb
  • veškerá případná cizojazyčná dokumentace je předložena spolu s překladem do českého jazyka (nepožaduje se ověřený překlad)
  • pokud pacient podává žádost prostřednictvím zplnomocněné osoby (např. ošetřujícího lékaře), obsahuje žádost plnou moc podepsanou pacientem i zmocněnou osobou.

Příslušný ošetřující lékař by měl vždy pečlivě zvážit, zda pacient skutečně splňuje podmínky pro souhlas s úhradou, neboť bez jejich splnění není na úhradu plánovaných zdravotních služeb v zahraničí právní nárok.

Jak a kdy žádost podat

Žádost je třeba doručit na kterékoliv klientské pracoviště VZP ČR. Poté je na Ústředí VZP ČR posouzena revizním lékařem specialistou a o schválení či neschválení úhrady je vydáno rozhodnutí.

Žádost je nutné podat s dostatečným předstihem, neboť její vyřizování probíhá ve správním řízení a VZP ČR má na rozhodnutí 30, ve složitějších případech až 60 dní od jejího přijetí.

Co následuje po schválení žádosti

V případě souhlasu pojišťovny s úhradou obdrží žadatel o plánované zdravotní služby v zemích EU zpravidla evropský formulář S2 jako garanci úhrady ze strany VZP ČR. Na základě tohoto formuláře bude zdravotní péče výpomocně uhrazena příslušnému zahraničnímu poskytovateli zvolenou zahraniční zdravotní pojišťovnou, a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jako je hrazena tamním pojištěncům. Zahraniční zdravotní pojišťovnu si volí buď žadatel, nebo příslušné zahraniční pracoviště. Úhrada ostatních položek (doprava, povinná spoluúčast pacienta, event. nadstandardní služby apod.), které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v daném státě, je na žadateli samotném.

Pokud by se jednalo o poskytnutí zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení nenapojeném na systém veřejného zdravotního pojištění, ev. mimo země EU, vydá pojišťovna v případě souhlasu pouze kladné rozhodnutí a zahraniční zdravotnické zařízení pak vyúčtuje náklady na poskytnutou péči přímo VZP ČR.

Léčba v zahraničí bez předchozího souhlasu pojišťovny

Podstoupí-li pacient plánovanou léčbu v některé zemi EU bez předchozího souhlasu, má nárok na refundaci vynaložených nákladů, a to do výše ceny, jaká je hrazena za tuto léčbu z prostředků veřejného zdravotního pojištění v České republice. Plánovanou péči čerpanou bez souhlasu pojišťovny v ostatních zemích nelze refundovat.

Mgr. Olga Soukupová,
specialistka pro zdravotní péči v zahraničí

Vydáno v říjnu 2017