Na co má nárok cizinec? Napoví barva průkazu

V České republice žije v současné době necelých 430 000 cizinců. Jak se ujistit, že péče jim poskytnutá vám bude proplacena? VZP nabízí stručného průvodce průkazy, kterými se cizinec může ve vaší ordinaci prokázat. Na první pohled by vám díky němu mělo být jasné, jak při vykazování péče postupovat.

Modrý průkaz

Evropský průkaz zdravotního pojištění (klasická modrá plastová kartička) je vydáván cizincům, kteří jsou občany států EU, EHP nebo Švýcarska, kteří pracují a bydlí na území České republiky spolu se svými rodinnými příslušníky. Tyto osoby mají nárok na hrazenou péči ve stejném rozsahu jako běžní čeští pojištěnci.

Obdobně je tomu v případě, že cizinec předloží Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištěnívydané českou zdravotní pojišťovnou. Tento formulář plnohodnotně nahrazuje Evropský průkaz zdravotního pojištění a je vydáván s maximální dobou platnosti tři měsíce. Cizince, kteří mají jeden z výše uvedených dokladů, lze zahrnout do kapitace.

Zelený průkaz

Zelený plastový průkaz je vydáván cizincům ze států mimo EU, EHP nebo Švýcarsko, kteří jsou na území České republiky pojištěni z důvodu výkonu práce u zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Pojištěnci s tímto průkazem mají nárok na poskytnutí stejného rozsahu zdravotní péče jako čeští pojištěnci a lze je také zahrnout do kapitace. Je ovšem potřeba dát si pozor na dobu platnosti průkazu, která je vždy jeden rok!

Žlutý průkaz

Tímto průkazem se prokážou cizí pojištěnci (tedy pojištěnci jiného národního pojistného systému ze států EU, EHP nebo Švýcarska) čerpající zdravotní péči v ČR po předchozí registraci u některé z českých zdravotních pojišťoven. Jedná se o cizince, kteří předpokládají delší dobu pobytu na území České republiky (například studenty), nebo pojištěnce, kteří v ČR bydlí. Stejně tak mohou mít místo žlutého průkazu formulář Potvrzení o registraci. Důležité upozornění – tyto pacienty nelze zahrnout do kapitace.

Zásadním údajem, který je na průkazu uveden, je rozsah péče, na kterou má pojištěnec právo:

  • Plná péče – ve stejném rozsahu jako běžní čeští pojištěnci, včetně preventivní péče a očkování.
  • Nezbytná péče – poskytována tak, aby pojištěnec nebyl nucen odcestovat z ČR dříve, než zamýšlel, nebo toho byl schopen. Spadá sem i těhotenství a porod nebo péče o chronicky nemocné.
  • Nutná a neodkladná péče – vede k odvrácení ohrožení života nebo zdraví.

Komerční pojištění

Cizinec, který není účastníkem českého zdravotního systému, tedy nespadá ani do jedné z předchozích skupin, má na území ČR možnost zařídit si komerční pojištění. Zde je potřeba dát si pozor na to, v jakém rozsahu má cizinec nasmlouvanou zdravotní péči s danou pojišťovnou.

V případě Pojišťovny VZP, a. s., se jedná o několik typů pojištění cizinců, které se od sebe liší mj. výší limitu pojistného plnění. Aby nedošlo k ošetření cizince, jehož limit je pro daný rok již vyčerpán a vámi poskytnutá péče by vám tak nebyla proplacena, PVZP vždy doporučuje kontaktovat asistenční službu pro ověření aktuálnosti a druhu pojištění. Tyto služby fungují 24 hodin denně na telefonním čísle +420 272 09 99 27.

Vydáno v březnu 2014