Zjednodušili jsme měsíční vyúčtování i pro lékárny a výdejny zdravotnických prostředků

Již od ledna 2017 byli na režim zpracování vyúčtování formou tzv. čistého účtu postupně převáděni všichni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří předávají výkonové faktury. U lékáren a výdejen zdravotnických prostředků jsou touto formou poprvé vyúčtovány doklady předložené od období října 2018.

Pilotní provoz zpracování faktur, dávek receptů a poukazů formou čistého účtu pro vybrané lékárny a výdejny zdravotnických prostředků odstartoval od května 2018. Byl zahájen pro faktury, resp. dávky s obdobím 05/2018. Po zdárném vyhodnocení pilotního provozu nyní dochází k plošnému zavedení této formy měsíčního vyúčtování.

Co znamená zpracování vyúčtování formou tzv. čistého účtu?

Principem této formy vyúčtování je, že ke dni splatnosti faktury je stanovena skutečná hodnota předložených dokladů vztahujících se k příslušné faktuře. Pokud dojde ze strany pojišťovny k odmítnutí dávky nebo dokladu (např. duplicitní číslo dávky nebo chybně vykázané rodné číslo pojištěnce), projeví se to vždy v aktuálním vyúčtování. Systémově je zajištěno, že případné úpravy hodnoty předložených dokladů jsou vždy finančně vypořádány s příslušnou fakturou. Tím dochází k zjednodušení a zpřehlednění měsíčního vyúčtování pro poskytovatele zdravotních služeb.

Jaké bylo původní zpracování?

Faktura byla uhrazena v plné výši a k finančnímu vypořádání docházelo až vůči faktuře za následující období. Například faktura za období 08/2018 byla uhrazena v plné hodnotě, ačkoli některé doklady nebyly uznány. Hodnota neuznaných dokladů byla odečtena až z faktury za období 09/2018.

Dojde ke změně fakturačního režimu lékáren?

V tomto ohledu zůstává definované pravidlo fakturace ze strany lékáren dvakrát měsíčně (netýká se výdejen zdravotnických prostředků, které fakturují jedenkrát měsíčně). Jedná se o první období předkládání faktur včetně dávek po 15. dni měsíce. Druhé období je po 1. dni následujícího měsíce. Předpokladem je dodržování smluvně dohodnutého předkládacího období a předkládání faktur na dávky, nikoliv za období. V případě, že lékárna bude předávat fakturu mimo stanovené předkládací období, bude docházet k posunu data předložené faktury na první pracovní den následujícího předávacího období.

Dále je velmi důležité, aby soubory dávek byly předávány do VZP ve stejný den jako faktura. Zároveň aby papírové recepty a poukazy, které jsou nedílnou součástí vyúčtování, byly do VZP doručeny do 3 pracovních dnů ode dne podání faktury a souborů dávek (dávky e-Receptů se nijak nedokládají, jsou v úložišti).

Bude změna v bilanci měsíčního zúčtování?

Dosud byly zasílány každý měsíc sestavy „Rozpis položek zúčtování“. Informace o finančním vyčíslení zpracovaných dávek dokladů a bilanci měsíčního zúčtování nyní naleznete v nové sestavě „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“, kterou vždy standardně obdržíte po uzavření zúčtovacího období (tj. po konečném zúčtování měsíce) do datové schránky nebo doporučenou poštou. V této sestavě naleznete informace o konečné úhradě, tzn. finanční hodnotu předložených dokladů, a to kolik vám bude uhrazeno na váš bankovní účet.

Ostatní sestavy, které již znáte, budou zachovány. Např. „Protokol o zpracování dávek“, kde zjistíte, které dávky a doklady jsou v měsíčním zúčtování odmítnuty a které poníženy. Odmítnuté dávky a doklady můžete opravit a opětovně předložit k úhradě. Dále sestava „Oznámení o výsledku zpracování dávek výkonu a o provedeném zápočtu“, která je variantou dosavadní sestavy „Oznámení o provedeném zápočtu“.

Co znamenají jednotlivé položky sestavy „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“?

  • Odmítnuto – jedná se o finanční vyjádření odmítnutých dokladů v měsíčním vyúčtování. Tuto částku nehraďte, bude vám odečtena z předložené faktury k těmto dokladům.
  • Uznáno nad rámec fakturace – jedná se o finanční vyjádření rozdílu v případech, kdy je hodnota předložených dokladů vyšší než fakturovaná částka. Tato částka vám bude pod uvedeným variabilním symbolem uhrazena na bankovní účet.
  • Další výkony v Kč – k úhradě (závazek VZP) – jedná se o finanční vyjádření dokladů předložených bez faktury (ve většině případů to jsou předložené opravné doklady nebo pojištěnci z EU). Tuto částku nehraďte, bude vám pod uvedeným variabilním symbolem uhrazena na bankovní účet.
  • Další výkony v Kč – snížení úhrady (pohledávka VZP) – jedná se o finanční vyjádření např. při dodatečném přecenění signálního kódu pro výdej léčivého přípravku (v případě, že není včas podepsán úhradový dodatek). Tuto částku máte možnost pod uvedeným variabilním symbolem uhradit do 10 pracovních dnů na bankovní účet VZP uvedený v úvodu sestavy. Pokud tak neučiníte, bude vám tato částka automaticky započtena z následující předložené faktury.
  • Revidované výkony v Kč (pohledávka VZP) – jedná se o finanční vyjádření výsledku revizní činnosti VZP. Informace o revidovaných výkonech vám jsou vždy v předstihu oznámeny revizní zprávou. Tuto částku máte možnost pod uvedeným variabilním symbolem uhradit do 10 pracovních dnů na bankovní účet VZP uvedený v úvodu sestavy. Pokud tak neučiníte, bude vám tato částka automaticky započtena z následující předložené faktury.

Na koho se obrátit v případě dotazů?

V záhlaví sestavy „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“ je uveden kontakt na pracovníka regionální pobočky VZP ČR, který je připraven zodpovědět vaše dotazy.

Mgr. Dana Nevrklová,
vedoucí referátu účetnictví

Vydáno v prosinci 2018