Přeprava pacienta vozidlem zdravotnické dopravní služby

Přeprava pacienta ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb nebo od něho do místa pobytu vozidlem zdravotnické dopravní služby se může uskutečnit a být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného Příkazu ke zdravotnímu transportu.

Přepravu pacienta i případně jeho doprovodu musí indikovat lékař na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta.

Kdo vyplní Příkaz

Příkaz pro cestu ke smluvnímu poskytovateli, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje odesílající lékař, který poskytnutí této péče požaduje.

Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů nutný (po ošetření nebo po pobytu v nemocnici být nutný nemusí).

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje Příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař poskytovatele, který o kontrole rozhodl. Může ale nastat situace, kdy tento lékař Příkaz z objektivních důvodů nevystaví – např. pacient je pozván na kontrolu až za delší časové období, takže nelze vyloučit změnu zdravotního stavu a tím i indikace k přepravě. V takovém případě by se pak pacient měl obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí jeho aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava ze zdravotních důvodů indikovaná, vystaví mu Příkaz ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu zpět však již vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl (opět pokud je ze zdravotních důvodů indikován transport pacienta zpátky do místa pobytu).

Na indikaci přepravy onkologických pacientů se dohodli zástupci Sdružení praktických lékařů ČR, České onkologické společnosti a radioterapeutů. Zápis z jednání je k dispozici všem lékařům na stánkách příslušných odborných společností.

Pomoc při transportu zajistí posádka

Lékař může také indikovat přepravu doprovodu pacienta – na formuláři Příkazu ke zdravotnímu transportu však musí slovně uvést důvod. Doprovodem se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření, zejména kvůli potřebě poskytnutí informací (pokud informace nelze zajistit jinak – např. lékařskou zprávou).

Pokud zdravotní stav pacienta pouze vyžaduje pomoc při přepravě, je to plně v kompetenci posádky dopravní služby. Lékař v tomto případě doprovod neindikuje, jen zaškrtne v Pokynech pro posádku políčko „Dvouposádka“. Odborný dohled a dopomoc včetně předání u poskytovatele zdravotních služeb pak zajišťuje druhý člen posádky v rozsahu své kvalifikace.

Od roku 2019 je hrazenou službou také manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem. Podmínkou úhrady je písemná indikace lékaře na dokladu Příkaz ke zdravotnímu transportu.

Přeprava se provádí vždy vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby – jen v mimořádných případech hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař. Rovněž je-li přeprava indikována u osoby pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené, hradí pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku; také o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

Správné odůvodnění je nezbytné

Řádně vyplněný tiskopis VZP-34 – Příkaz ke zdravotnímu transportu je nutný pro následné vykázání zdravotního transportu pacienta pojišťovně a pro jeho úhradu. Při vyplňování tohoto dokladu dochází k formálním chybám, např. opomenutí data, podpisu, razítka nebo poučení pacienta na zadní straně dokladu, neúplná nebo chybějící adresa přepravy včetně PSČ.

Je potřeba věnovat pozornost i samotnému odůvodnění transportu pacienta. Transport musí být vždy indikován pouze z prokazatelně zdravotních důvodů. Někdy odůvodnění chybí zcela nebo není medicínské (bývá zřetelně sociální, např. s ohledem na špatnou dopravní obslužnost). Často při eventuální následné kontrole není lékař svými záznamy schopen zdůvodnit, zda a proč se pacient nemohl přepravit běžným dopravním způsobem (např. prostředky hromadné dopravy, osobním automobilem apod.)

Odůvodněna musí být i případná potřeba doprovázející osoby. Jestliže je lékařem v rámci dokumentace umožněn doprovod rodinného příslušníka, často se stává, že je odůvodněn pouhým „ano“, „doprovod nutný“ či „rodinný příslušník“. To ale není dostačující – vždy je třeba uvést, proč lékař považuje doprovod za nezbytný, tedy například: „mentálně retardovaný pacient“, nebo „nezbytná přítomnost matky pro umožnění vyšetření“.

K chybám také dochází při vyplňování údajů „Odkud“ a „Kam“, resp. „Odkud“ – „Nejbližší SZZ“ – „Kam“. Připomínáme, že podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je transport hrazen vždy jen ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Tuto adresu je třeba vyplnit do políčka „Nejbližší SZZ“. Pojištěnec sám pak dopravci hradí rozdíl do jím případně požadovaného vzdálenějšího zdravotnického zařízení (adresa v políčku „Kam“); proto musí podepsat informovaný souhlas na zadní straně příkazu. Stejný postup platí i pro cestu zpět. Za správné určení rozsahu úhrady z veřejného zdravotního pojištění z pohledu nejbližšího smluvního poskytovatele odpovídá indikující lékař. Tento rozsah určuje lékař symbolem „x“ u adresního údaje.

MUDr. Romana Švejdová,
pověřená řízením Odboru kontroly a revize zdravotní péče

Vydáno v lednu 2019