Zjednodušili jsme systém měsíčního vyúčtování poskytnuté zdravotní péče

Od 1. května 2017 zavedla Všeobecná zdravotní pojišťovna novou formu měsíčního vyúčtování zdravotní péče. Tato změna se týká poskytovatelů zdravotních služeb, kterým je prováděno měsíční vyúčtování zdravotní péče (mimo lékáren a výdejen PZT) a nejsou hrazeni zálohově, formou tzv. předběžné měsíční úhrady s následným ročním vyúčtováním zdravotní péče.

Jak se vás změna dotkne?

Má-li poskytovatel zdravotních služeb v předložených dokladech v daném období odmítnuté výkony (např. chybně vykázané číslo pojištěnce, vykázaný pojištěnec jiné zdravotní pojišťovny, překročení frekvence vykázání kódu výkonu atd.), jsou mu takové doklady odečteny přímo z faktury, která je předložena k těmto dokladům v rámci daného zúčtovacího období. V praxi to znamená, že faktura bude uhrazena v hodnotě předložených a pojišťovnou uznaných dokladů. Pokud je hodnota výkonů v předložených dokladech vyšší než hodnota předložené faktury, je mu tento rozdíl doplacen na bankovní účet.

Kde naleznete finanční vyčíslení zpracovaných dávek dokladů a předložených faktur?

Tyto informace naleznete v  sestavě „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“, kterou vždy po uzavření zúčtovacího období obdržíte do datové schránky, nebo doporučenou poštou.

Co znamenají jednotlivé položky sestavy „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“?

  • Odmítnuto – jedná se o finanční vyjádření odmítnutých dokladů v měsíčním vyúčtování. Tuto částku nehraďte, bude vám odečtena z předložené faktury k těmto dokladům.
  • Uznáno nad rámec fakturace – jedná se o finanční vyjádření rozdílu v případech, kdy je hodnota předložených dokladů vyšší než fakturovaná částka. Tuto částku nehraďte, bude vám pod uvedeným variabilním symbolem uhrazena na bankovní účet.
  • Další výkony v Kč – k úhradě (závazek VZP) – jedná se o finanční vyjádření dokladů předložených bez faktury (ve většině případů to jsou doplatky za kompenzační kód 09543 nebo za předložené opravné doklady). Tuto částku nehraďte, bude vám pod uvedeným variabilním symbolem uhrazena na bankovní účet.
  • Další výkony v Kč – snížení úhrady (pohledávka VZP) – jedná se o finanční vyjádření např. při dodatečném přecenění dokladů po jejich úhradě (většinou při zpětné změně druhu pojištění u vykázaného pacienta). Tuto částku máte možnost pod uvedeným variabilním symbolem uhradit do 10 pracovních dnů na bankovní účet VZP uvedený v úvodu sestavy. Pokud tak neučiníte, bude vám tato částka započtena z následující předložené faktury.
  • Revidované výkony v Kč (pohledávka VZP) – jedná se o finanční vyjádření výsledku revizní činnosti VZP. Revidované výkony vám jsou vždy v předstihu oznámeny revizní zprávou. Tuto částku máte možnost pod uvedeným variabilním symbolem uhradit do 10 pracovních dnů na bankovní účet VZP uvedený v úvodu sestavy. Pokud tak neučiníte, bude vám tato částka započtena z následující předložené faktury.

Jak zjistíte, které doklady vám jsou v měsíčním zúčtování odmítnuty?

Tuto informaci naleznete v sestavě „Protokol o zpracování dávek“. Odmítnuté doklady je možné opravit a znovu předložit pojišťovně ke zpracování.

Jak zjistíte, jaká bude výše úhrady v případě odmítnutých dokladů a provedených zápočtů?

Tyto informace naleznete v sestavě „Oznámení o výsledku zpracování dávek výkonu a o provedeném zápočtu“, která vám je odeslána do datové schránky, nebo doporučenou poštou v den úhrady faktury. Tato sestava rekapituluje odečtené částky odmítnutých dokladů z měsíčního zúčtování a provedené zápočty k faktuře. V položce „Z faktury zbývá“, naleznete částku, která vám bude zaslána na váš bankovní účet.

Na koho se obrátit v případě dotazů?

V záhlaví sestavy „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“ je uveden kontakt na pracovníka regionální pobočky VZP ČR, který je připraven zodpovědět vaše dotazy.

Bc. Jan Švec,
vedoucí referátu finančních služeb

Vydáno v září 2017