Přístup k informacím

Základní informace - dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

2. Důvod a způsob založení

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ČR) byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. s účinností od 1. 1. 1992.  VZP ČR provádí veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy. VZP ČR je právnickou osobou, v právních vztazích vystupuje svým jménem, může nabývat práv a povinností a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. VZP ČR zajišťuje výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění a úhradu zdravotní péče z prostředků zdravotního pojištění a další činnosti, které jí umožňuje zákon, zejména vede registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, je správcem zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu VZP ČR tvoří Ústředí, regionální pobočky a klientská pracoviště (viz adresář poboček). Organizaci a postavení organizačních složek podrobně upravuje organizační řád VZP ČR. V čele VZP ČR stojí ředitel VZP ČR, kterého jmenuje a odvolává Správní rada Pojišťovny. Ředitel VZP ČR je statutárním orgánem VZP ČR a jedná jejím jménem.

Orgány VZP ČR zabezpečují účast pojištěnců, zaměstnavatelů pojištěnců a státu na řízení VZP ČR. Orgány VZP ČR jsou Správní rada a Dozorčí rada.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

viz adresář poboček

4.3 Úřední hodiny:

viz adresář poboček

4.4 Telefonní čísla:

+420 952 222 222

viz adresář poboček

4.5 Adresa internetových stránek:

www.vzp.cz

4.6 Adresa podatelny:

Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

viz adresář poboček

Přehled technických nosičů dat, které podatelna přijímá: CD, DVD, USB flash disk. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

4.7 Elektronická adresa podatelny:

podatelna@vzp.cz

Další elektronická adresa:

info@vzp.cz

Další elektronická adresa je určena pro dotazy klientů, dalších osob a subjektů, kteří potřebují konzultaci v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Nejde o elektronickou podatelnu VZP ČR.

4.8 Datová schránka:

i48ae3q

5. Případné platby lze poukázat

viz www.vzp.cz/cisla-uctu

viz https://www.vzp.cz/platci

viz adresář poboček

6. IČO

41197518

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ41197518

8.Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Zdravotně pojistný plán, výroční zprávy VZP ČR a Ročenky VZP ČR jsou zveřejněny na internetových stránkách VZP ČR (viz O nás)

8.2. Rozpočet

Rozpočet upravuje zdravotně pojistný plán VZP ČR (viz O nás).

9. Žádosti o informace

Tyto základní informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o VZP ČR jsou ve formě tištěného textu veřejně přístupné na všech regionálních pobočkách (dále jen RP VZP ČR), klientských pracovištích a na Ústředí, a to buď na přepážkách určených pro styk s klienty, nebo na jiném určeném místě. Současně jsou zveřejněny na internetových stránkách VZP ČR.

9.1. Povinnost VZP ČR poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) ukládá povinným subjektům poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti a stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a postup vyřizování žádostí. Povinnými subjekty jsou dle zákona státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Z uvedeného vyplývá, že VZP ČR je povinna poskytovat informace dle tohoto zákona v plném rozsahu, neboť je veřejnou institucí a zároveň rozhoduje jako orgán veřejné správy, tj. zejména pokud rozhoduje podle § 53 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu, že jí v tom nebrání omezení daná zákonem.

9.2. Okruhy poskytovaných informací

Informace z oblasti, kde VZP ČR rozhoduje jako orgán veřejné správy, tj. zejména pokud rozhoduje podle § 53 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

VZP ČR je povinna poskytnout informace týkající se jejího rozhodování:

 • ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému,
 • ve věcech týkajících se pokut,
 • ve věcech týkajících se pravděpodobné výše pojistného,
 • ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné.

VZP ČR s ohledem na ochranu osobních údajů poskytne žadateli pouze uvedené informace týkající se jeho osoby, případně rodinného příslušníka, jedná-li jako jeho zákonný zástupce nebo na základě ověřené plné moci. Dále poskytne informace obecného charakteru neobsahující osobní a jiné chráněné údaje.

a) Informace týkající se poskytování zdravotní péče jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb.

Zejména informace o smluvních poskytovatelích zdravotních služeb – existence smlouvy, rozsah poskytované a nasmlouvané zdravotní péče apod.

b) Další informace týkající se veřejného zdravotního pojištění a činnosti VZP ČR

Může jít např. o informace o počtu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, o způsobech úhrad jednotlivým typům poskytovatelů zdravotních služeb, obecné informace o revizní činnosti, o vymáhání pohledávek apod.

c) Informace o provozu VZP ČR

Např. informace o obchodních smlouvách, o veřejných zakázkách, o provozních nákladech, nejde-li o informace, které jsou obchodním tajemstvím.

9.3. Omezení práva na informace

Při poskytování informací podle zákona platí omezení daná ustanoveními § 7 až 11. To znamená, že VZP ČR poskytne požadované informace s výjimkou těch, které zákon z tohoto práva výslovně vylučuje.

a) § 8a zákona

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje VZP ČR poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu (občanský zákoník, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

b) § 8b zákona

Poskytují se základní osobní údaje o osobě, které povinný subjekt poskytl veřejné prostředky (nevztahuje se na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotní péče apod.).

c) § 9 zákona – ochrana obchodního tajemství

Informace, které jsou obchodním tajemstvím, se podle zákona neposkytují.

Při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.

d) § 10 zákona – ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení, povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

e) § 11 zákona – další omezení práva na informace

Např. se neposkytne informace, která se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Dále se neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Rovněž se např. neposkytne informace, byla-li by tím porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

9.4.  Příjem žádostí o informace

Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. lze podat ústně nebo písemně ve všech RP VZP ČR (klientských pracovištích), přičemž doporučujeme jako nejvhodnější obracet se na RP VZP ČR (klientské pracoviště) v tom kraji/okrese, v němž má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.

Adresa pro elektronické podání:

elektronická podatelna: podatelna@vzp.cz

datová schránka: i48ae3q

9.5. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

Postup při vyřizování písemných žádostí upravuje § 14 až 16a zákona.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena VZP ČR a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny VZP ČR.

Neobsahuje-li žádost údaj o tom, komu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle tohoto zákona, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. Žádost lze podat i prostřednictvím datové schránky.

VZP ČR jako povinný subjekt žádost posoudí a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli (§ 14 odst. 2 zákona) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí v dále uvedené lhůtě.

Lhůta pro poskytnutí informace je:

15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Závažnými důvody jsou:

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informací.

Pokud VZP ČR žádosti nevyhoví, byť i jen zčásti, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (o odmítnutí části žádosti), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Rozhodnutí musí obsahovat povinné náležitosti dle správního řádu. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí žadateli. Odvolání se podává u příslušné organizační složky VZP ČR nebo útvaru, který rozhodl v prvním stupni. Ty jsou povinny postoupit odvolání odvolacímu orgánu. Na žádost žadatele poskytne VZP ČR vzor odvolání.

O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odvolání, resp. rozhodnutí o odmítnutí žádosti jsou přezkoumatelná v rámci soudního řízení.

9.6. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a zákona) může podat žadatel:

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 (odkaz na zveřejněnou informaci),

b) kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,

d) který nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6 (odkaz na zveřejněnou informaci), § 14 odst. 5 písm. c) (odložení žádosti v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti VZP ČR) nebo § 17 odst. 3 (sdělení výše úhrady za poskytnutí informace),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7).

O stížnosti rozhoduje ve smyslu § 20 odst. 5 zákona Úřad pro ochranu osobních údajů, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

9.7. Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný vedoucí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Shodně je pak dána příslušnost k opatřením proti nečinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, oznámení a podání dle příslušných zákonů (zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 592/1992 Sb., 500/2004 Sb. atd.) lze podat ve všech RP VZP ČR (klientských pracovištích), a to zpravidla dle příslušnosti pojištěnce, resp. plátce pojistného na RP VZP ČR (klientských pracovištích) v tom okrese, v němž má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.   

Žádosti, oznámení a podání dle uvedených zákonů se podávají písemně na předepsaných tiskopisech (viz § 28 zák. č. 592/1992 Sb.).

Další možností komunikace s VZP ČR je komunikace prostřednictvím portálu. Registrovaný uživatel portálu VZP ČR musí mít certifikát umožňující dokumenty elektronicky podepisovat, musí jej zaregistrovat u příslušné pobočky VZP ČR a musí mít nastaven software na svém počítači pro práci s portálem VZP ČR.

V rámci správního řízení je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem (prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky). Pokud je podání učiněno pomocí jiných technických prostředků bez použití zaručeného elektronického podpisu, musí být podání do 5 dnů potvrzeno dle předchozí věty (viz § 37 odst. 4 správního řádu).

Adresa pro elektronické podání:

elektronická podatelna: podatelna@vzp.cz

Ostatní obecná podání lze učinit písemně nebo elektronicky na příslušnou adresu VZP ČR.

Stížnosti na činnost VZP ČR v kterékoliv oblasti její činnosti může podat písemně nebo ústně každý občan, a to v RP VZP ČR v sekretariátu ředitele, na klientských pracovištích, popřípadě na Ústředí v oddělení kontroly nebo v sekretariátu ředitele VZP ČR.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Při své činnosti a při poskytování informací se VZP ČR řídí zejména těmito obecně závaznými právními předpisy:

 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Uvedené předpisy jsou na vyžádání k nahlédnutí na všech RP VZP (klientských pracovištích) ve stanovených úředních hodinách a v sídle VZP ČR.

11.2. Vydané právní předpisy

VZP ČR není oprávněna právní předpisy vydávat.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, VZP ČR požaduje úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace dle sazebníku úhrad. VZP ČR je oprávněna žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informací. VZP ČR si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

POŘÍZENÍ KOPIÍ

kopie

A4 v Kč

A3 v Kč

jednostranná

2,00

3,00

oboustranná

4,00

6,00

1 strana výtisku z tiskárny 

4,00 Kč

TECHNICKÉ NOSIČE DAT 

Nosič

DVD

14,00

ODESLÁNÍ INFORMACÍ

náklady na poštovní služby dle ceníku provozovatele poštovních služeb 

VYHLEDÁNÍ INFORMACÍ 

za každou započatou hodinu 

544,00 Kč

Celková výše úhrady VZP ČR je součtem úhrady nákladů na:

 • pořízení kopií, opatření technických nosičů dat a odeslání informací od 300 Kč včetně
 • mimořádně rozsáhlé vyhledání informací (delší než 2 hodiny)

zaokrouhlená na celé Kč.

Pokud vyhledání informací zabere čas kratší než 2 hodiny, hodinová sazba za vyhledání se neúčtuje.

V případě, že VZP ČR bude úhradu požadovat, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, VZP ČR žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.

Úhradu lze provést platbou v hotovosti, složenkou i bezhotovostním převodem.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

VZP ČR obdržela dne 12. 2. 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 22. 1. 2018 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 23. 10. 2017 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 3. 10. 2017 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 8. 3. 2017 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 15. 5. 2016 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy v souvislosti s touto žádostí VZP ČR vyzvala žadatele k úhradě za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti výzvě stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti o výši úhrady vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 19. 11. 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 12. 2. 2019 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 25. 8. 2020 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 31. 10. 2021 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, kdy rozhodnutí o stížnosti vydané podle § 16a odst. 7 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

VZP ČR obdržela dne 19. 10. 2023 žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy v souvislosti s touto žádostí zaslala VZP ČR žadateli oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Žadatel podal proti oznámení o výši úhrady stížnost, přičemž rozhodnutí o stížnosti vydané podle ust. § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro informaci přikládáme.

13. Licenční smlouvy

VZP ČR licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neuzavírá.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Součástí výroční zprávy VZP ČR je i samostatná část týkající se poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva je veřejně přístupná na všech RP VZP ČR (klientských pracovištích), v sídle VZP ČR a na internetových stránkách VZP ČR.

15. Opravné prostředky

Proti vydanému rozhodnutí, kterým VZP ČR rozhodla o právech a povinnostech jednotlivých osob, lze podat opravný prostředek – zpravidla odvolání, příp. jiný opravný prostředek dle poučení uvedeného v závěru rozhodnutí.

Opravný prostředek lze podat k orgánu druhého stupně ve lhůtě stanovené v poučení rozhodnutí, a to nejčastěji prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí v prvním stupni vydal. Opravný prostředek musí obsahovat:

 • jméno, příjmení odvolatele, resp. toho, kdo podává opravný prostředek,
 • datum narození, příp. číslo pojištěnce,
 • trvalý pobyt, příp. doručovací adresa, popř. další identifikace podatele,
 • je nutno uvést, proti kterému rozhodnutí opravný prostředek směřuje vč. spisové značky,
 • v jakém rozsahu opravný prostředek rozhodnutí napadá,
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí a co se navrhuje.

Orgán prvního stupně je poté povinen postoupit opravný prostředek orgánu odvolacímu, který o něm v zákonem stanovené lhůtě rozhodne.

Pro každý konkrétní druh opravného prostředku bývají stanovena podrobná pravidla: kdo ho může podat, v jaké lhůtě od rozhodnutí, jakým způsobem a komu, a jaký druh vznášených důvodů je přípustný. Vždy je potřeba řídit se dle konkrétního poučení o opravném prostředku uvedeném v jednotlivém rozhodnutí.

16. Formuláře

Formuláře pro plátce pojistného viz formuláře.

Formulář Evidenční list zdravotní pojišťovny (Přihlášení pojištěnce k VZP ČR) je rovněž na webových stránkách VZP ČR.

Tiskopisy používané VZP ČR jsou pro klienty k dispozici na všech RP VZP (klientských pracovištích) ve stanovených  úředních hodinách.

17. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Seznam životních situací: