Přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění

04. Základní informace k životní situaci

Zákonný zástupce je povinen do osmi dnů ode dne narození přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Dítě se tak stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které byla pojištěna matka v době porodu (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 6). Od 1. září 2015 platí, že není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dítě je povinen přihlásit zdravotní pojišťovně jeho zákonný zástupce (matka, otec). Příslušný obecní úřad, pověřený vedením matriky, jen oznámí narození dítěte do Centrálního registru pojištěnců.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákonný zástupce, který přihlašuje narozené dítě, doloží doklady o rodném čísle dítěte (rodný list nebo doklad z matriky o přidělení RČ), rodném čísle matky/otce a příjmení a jménu matky/otce (průkaz totožnosti zákonného zástupce, kopie rodného listu atd.).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášení novorozence je možné provést osobně na jakémkoliv pracovišti VZP ČR (doporučujeme komunikovat s územním pracovištěm VZP ČR dle trvalého bydliště matky/otce dítěte), přes on-line přihlášku, e-mailem (podatelna@vzp.cz), prostřednictvím datové schránky (ID i48ae3q) nebo písemně (VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zákonný zástupce komunikuje s pracovištěm VZP ČR zpravidla dle trvalého pobytu matky/otce dítěte.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rodný list nebo doklad z matriky o přidělení rodného čísla, kopie rodného listu nebo průkaz totožnosti zákonného zástupce.

11. Jaké jsou příslušné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Přihláška pojištěnce, který je k dispozici na každém pracovišti VZP ČR, dále také na internetových stránkách www.vzp.cz. On-line formulář je na https://moje.vzp.cz/prihlaska-novorozence/zadost.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonný zástupce je povinen přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny do osmi dnů ode dne narození (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 6.).

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Příslušná matrika v místě narození dítěte

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oznámit dětskému lékaři nebo zdravotnímu zařízení, u jaké zdravotní pojišťovny je dítě pojištěno.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

On-line formulář je na https://moje.vzp.cz/prihlaska-novorozence/zadost.  Pro odeslání vyplněného pdf formuláře Přihláška pojištěnce je možné využít datovou schránku VZP (ID i48ae3q) nebo ePodatelnu (podatelna@vzp.cz).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti může VZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
(zákon č. 48/1997 Sb., § 44, odst.1).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat na příslušných pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222, prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo na internetových stránkách www.vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna zdravotní pojišťovny
Oznámení změn zdravotní pojišťovně

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Ústředí
Odbor pojistného a správy pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

12. 5. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti postupu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Registrace občanů jiného státu EU nebo občanů států mimo EU
Občanům jiného státu EU/EHP/Švýcarska a občanům států mimo EU/EHP/Švýcarska, kteří nedisponují povolením k trvalému pobytu na území České republiky ani na našem území nejsou v zaměstnaneckém poměru, doporučujeme před osobní návštěvou některé z poboček VZP kontaktovat Infolinku VZP, prostřednictvím které budou sděleny podrobnosti o případné možnosti registrovat se u VZP a dokumentech, které je případně třeba doložit.