Oznámení změn zdravotní pojišťovně

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Oznámení zdravotní pojišťovně

04. Základní informace k životní situaci

1. Plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně ukládá plátcům pojistného § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

2. Povinnost oznámit (další) změny vyplývá pojištěncům z § 12 písm. i) a k).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Změny oznamuje pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnavatel nebo zaměstnanec, instituce (nemá povinnost ze zákona).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

ad 1. – Oznamovací povinnost plátce pojistného

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u zdravotní pojišťovny oznámení o:

  • nástupu zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání
  • změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost zaměstnanec sdělí
  • skutečnostech rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné za zaměstnance.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sdělí zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce. Zaměstnavatelé jsou dále povinni oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádějí pojistné, do 8 dnů změnu údajů, ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace.

Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti o nástupu do zaměstnání a jeho ukončení, změně zdravotní pojišťovny a skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje o změně zdravotní pojišťovny a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné svému zaměstnavateli nesdělil.

Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnost, že se stal pojištěncem podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. (tj. má na území ČR trvalý pobyt, přičemž není zaměstnancem, není OSVČ a není za něj plátcem pojistného stát), a to nejpozději do 8 dnů.

Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je povinen oznámit zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Dále je OSVČpovinna sdělit zdravotní pojišťovně své jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného. Tyto údaje je povinna doložit (viz zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 3). Dále může využít možnosti nahlásit tyto skutečnosti přes Centrální registrační místo na živnostenských úřadech (zákon č. 48/1997 Sb., § 10a).

Pojištěnec je povinen oznámit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7 zákona č. 48/1997 Sb. Za zaměstnané osoby plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 5).

Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen hlásit zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů ode dne narození (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 6).

ad 2. – Povinnost pojištěnce oznámit změny

Pojištěnec je dále povinen podle zákona č. 48/1997 Sb., § 12 odst. i) a k) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně:

  • do 8 dnů ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,
  • změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (tj. bydliště).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení změn je možno učinit písemně nebo osobně na kterémkoli pracovišti VZP ČR.

Pro oznámení některých změn můžete využít on-line formuláře (oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti, přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát, oznámení o zařazení mezi osoby bez zdanitelných příjmů).

08. Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnavatel komunikuje s příslušným pracovištěm VZP ČR, zpravidla podle místa mzdové účtárny. Pojištěnec s kterýmkoli pracovištěm VZP ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • průkaz totožnosti
  • průkaz pojištěnce
  • doklad zákonného zástupce

Zaměstnavatel i osoba samostatně výdělečně činná jsoupovinny všechny zákonem předepsané skutečnosti doložit.

11. Jaké jsou příslušné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce, Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přihláška a Evidenční list zaměstnavatele, které jsou k dispozici na každém pracovišti VZP ČR, dále také na internetových stránkách www.vzp.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost je obecně vyřízena do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, v některých případech neprodleně.

U oznámení změny jména, příjmení, trvalého pobytu či rodného čísla je lhůta 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

ŽÚ-CRM,ČSSZ, OSSZ atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámit skutečnosti lze pomocí elektronické podatelny, nebo přes Portál VZP ČR, kde ale musí pojištěnce případně zaměstnavatel vlastnit příslušné certifikáty pro přístup a elektronický podpis. Další možností je podání oznámení prostřednictvím datové schránky VZP ČR (ID i48ae3q).

Pro oznámení některých změn můžete využít on-line formuláře (oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti, přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát, oznámení o zařazení mezi osoby bez zdanitelných příjmů).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti plátce pojistného podle § 10 zákona č. 48/1997 Sb. může VZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč pojištěnci a do výše 200 000 Kč zaměstnavateli (zákon č. 48/1997 Sb., § 44, odst. 1).

Za porušení povinnosti oznámit změny podle § 12 písm. i) a k) zákona č. 48/1997 Sb. může pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč (zákon č. 48/1997 Sb., § 44, odst. 4)..

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat na příslušných pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222, prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo na internetových stránkách www.vzp.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna zdravotní pojišťovny

Přihlášení novorozence do zdravotního pojištění

Odvod pojistného za zaměstnance

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor pojistného a správy pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti postupu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace