Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

04. Základní informace k životní situaci

Osoba samostatně výdělečně činná (viz zákon č. 48/1997 Sb., § 5 odst. b) je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti (podle zákona č. 48/1997 Sb.,  § 10 odst. 3).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci je oprávněna jednat osoba samostatně výdělečně činná

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je povinen oznámit zdravotní pojišťovně zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec podnikající na základě živnostenského oprávnění splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu (zákon č. 48/1997 Sb., § 10a).

Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy OSVČzačne vykonávat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na bankovnímúčtu atd.). Za zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné činnosti se dále nepovažuje, pokud měla OSVČ v předchozím roce příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, byť v jiném oboru, případně na jiný živnostenský list apod. V tomto případě nejde o zahajování výdělečné činnosti, ale o další rok samostatné výdělečné činnosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení je možno učinit osobně nebo písemně na příslušném pracovišti VZP ČR

Pro oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti můžete také využít on-line formulář.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz. Seznamy příslušných živnostenských úřadů naleznete na internetových stránkách www.statnisprava.cz.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pojištěnec komunikuje s kterýmkoli pracovištěm VZP ČR. Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti může pojištěnec oznámit také prostřednictvím příslušného živnostenského úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osoba samostatně výdělečně činnáje povinna sdělit zdravotní pojišťovně své jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo (popřípadě přidělené číslo pojištěnce). Dále je povinna sdělit své obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného. Tyto údaje je povinna doložit (zákon č. 592/1992 Sb., § 24).

11. Jaké jsou příslušné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce, formulář Přehled o příjmech a výdajích, které jsou k dispozici na každém pracovišti VZP ČR, dále také na internetových stránkách www.vzp.cz. Jednotný registrační formulář je k dispozici na příslušném živnostenském úřadu.

Pro oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti můžete také využít on-line formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oznámit zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti je pojištěnec povinen do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil (podle zákona č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 3).

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

ŽÚ, FÚ, OSSZ

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Osoba samostatně výdělečně činná je povinna do jednoho měsíce po podání daňového přiznání za předchozí zdaňovací období předložit zdravotní pojišťovně vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajíchza toto zdaňované období (zákon č. 592/1992 Sb., § 24, odst. 2)

OSVČ platí zálohy na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce (zákon č. 592/1992 Sb., § 7).

Pojistné na zdravotní pojištění je ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu (zákon č. 592/1992 Sb., § 2).

OSVČ platí pojistné na zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku pojistného.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámit skutečnosti lze pomocí elektronické podatelny, nebo přes Portál VZP ČR, kde ale musí pojištěnec vlastnit příslušné certifikáty pro přístup a elektronický podpis. Další možností je podání oznámení prostřednictvím datové schránky VZP ČR (ID i48ae3q).

Jednotný registrační formulář lze zaslat do centrální elektronické podatelny živnostenského rejstříku. K tomu je nezbytný platný kvalifikovaný certifikát podnikatele. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz.

Pro oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti můžete také využít on-line formulář.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení povinností může VZP uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat na příslušných pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222, prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo na internetových stránkách www.vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna zdravotní pojišťovny

Oznámení změn zdravotní pojišťovně

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor pojistného a správy pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti postupu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace