Změna zdravotní pojišťovny

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Změna zdravotní pojišťovny

04. Základní informace k životní situaci

Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je pojištěnci dáno právo na výběr zdravotní pojišťovny (pokud není v zákoně uvedeno jinak - viz dále, např. při narození dítěte). viz § 11

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci změny zdravotní pojišťovny je oprávněn jednat pojištěnec, případně jeho zákonný zástupce (za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí.

Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, pokud zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace, nebo byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa, nebo došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn. V takovém případě je možno pojišťovnu změnit vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k dané události

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni kalendářního pololetí (nebo ke dni stanovenému v předchozím odstavci).

Žádosti pojištěnce o změnu zdravotní pojišťovny, která je v souladu se zákonem, je zdravotní pojišťovna povinna vyhovět. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně. Rovněž není oprávněna vztah pojištěnce ke zdravotní pojišťovně sama ukončit.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podat vyplněnou a podepsanou přihlášku je možno osobně na kterémkoli pracovišti VZP ČR nebo písemně, a to v období od 1. ledna do 31. března (ke změně pojišťovny dojde od 1. července téhož roku) a v období od 1. července do 30. září (ke změně dojde od 1. ledna následujícího roku). K vyjádření svého zájmu o přeregistraci můžete kdykoli využít formulář.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoli klientském pracovišti VZP ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, případně doklad zákonného zástupce a v tomto případě písemné pověření od pojištěnce k tomuto úkonu, u osoby samostatně výdělečně činné i doklad o výši záloh na pojistné od předchozí zdravotní pojišťovny.

11. Jaké jsou příslušné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Přihláška pojištěnce, který je k dispozici na každém pracovišti VZP ČR, dále také na internetových stránkách www.vzp.cz/pojistenci/formulare

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojištěnce zdravotní pojišťovnu v souladu s příslušným ustanovením zákona, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žádosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně.

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Změní-li zdravotní pojišťovnu zaměstnanec, je povinen nahlásit změnu svému zaměstnavateli, a to do 8 dnů (zákon č. 48/1997 Sb., § 12 odst.b).

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku této skutečnosti provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil (zákon č.48/1997 Sb., § 10 odst. b).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámit skutečnosti lze pomocí elektronické podatelny, nebo přes Portál VZP ČR pomocí online přihlášky. Využít online přihlášku mohou všichni zájemci tak, že ji pouze vyplní a odešlou bez elektronického podpisu na zvolené územní pracoviště. V takovém případě je chápána jako projevení zájmu o pojištění u VZP ČR a na adresu vyplněnou do formuláře je následně odeslán formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce s doplňujícími informacemi. Aby mohla být elektronicky podaná přihláška považována za právní akt a byla na jejím základě provedena registrace k VZP ČR, musí mít klient splněny předpoklady pro přístup k Portálu VZP ČR. Další možností je podání oznámení prostřednictvím datové schránky VZP ČR (ID i48ae3q).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti může VZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč pojištěnci a do výše 200 000 Kč zaměstnavateli.(zákon č. 48/1997 Sb., § 44, odst.1).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat na příslušných pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222, prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo na internetových stránkách www.vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení změn zdravotní pojišťovně

Přihlášení novorozence do zdravotního pojištění

Odvod pojistného za zaměstnance

Zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor pojistného a správy pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti postupu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace