Odvod pojistného za zaměstnance

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Odvod pojistného za zaměstnance a plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem

04. Základní informace k životní situaci

Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru (zákon č. 592/1992 Sb., § 2). Zaměstnavatel dále plní oznamovací povinnost (zákon č. 48/1997 Sb., § 10).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci může jednat zaměstnavatel nebo zaměstnanec.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu, nejméně však z minimálního vyměřovacího základu, a to na příslušný bankovní účet pracoviště VZP, na kterém je zaregistrován. Zaměstnanci srazí, i bez jeho souhlasu, z platu jednu třetinu této částky, zbývající dvě třetiny uhradí zaměstnavatel ze svých prostředků. (zákon č. 592/1992 Sb., § 5)

Minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance je minimální mzda platná v měsíci, za který se pojistné odvádí. Osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ, jsou uvedeny v § 3 zákona č. 592/1992 Sb.

Pojistné za zaměstnance se platí za jednotlivé kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Platby pojistného za zaměstnance pojištěné u VZP ČR provádí zaměstnavatel ze svého účtu na příslušný bankovní účet pracoviště VZP ČR určený pro hromadné plátce.

Zaměstnavatel oznamuje příslušné zdravotní pojišťovně do osmi dnů od jejich vzniku tyto skutečnosti:

  • nástup zaměstnance do zaměstnání nebo jeho ukončení,
  • změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu zaměstnanec tuto skutečnost sdělil,
  • skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v případech, kdy tato povinnost státu vznikla i v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobně nebo písemně na příslušném pracovišti VZP ČR. Dále lze využít i Portál VZP ČR, jestliže má zaměstnavatel splněny podmínky pro přístup.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zaměstnavatel komunikuje s pracovištěm VZP ČR, zpravidla podle místa mzdové účtárny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění oznamovací povinnosti za zaměstnance sdělí zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

Zaměstnavatelé jsou povinni sdělit zdravotní pojišťovně obchodní název, právní formu právnické osoby, sídlo, identifikační číslo organizace a číslo bankovního účtu, pokud z něj budou provádět platbu pojistného. Je-li zaměstnavatel fyzická osoba, je také povinen sdělit jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště.

Všechny zákonem předepsané skutečnosti je zaměstnavatel povinen doložit (zákon č. 592/1992 Sb., § 25).

11. Jaké jsou příslušné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, které jsou k dispozici na každém územním pracovišti VZP ČR, dále také na internetových stránkách www.vzp.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přehled o platbě pojistného odevzdává zaměstnavatel nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, splnit svou oznamovací povinnost.

Zaměstnanec je povinen splnit svou oznamovací povinnost neprodleně, pokud zjistí, že zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil.

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného, vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují.

Zaměstnavatelé jsou dále povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance.

Skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích jsou zaměstnavatelé povinni doložit (zákon č. 592/1992 Sb., § 25).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámit skutečnosti lze pomocí elektronické podatelny, nebo přes Portál VZP ČR, kde ale musí zaměstnavatel vlastnit příslušné certifikáty pro přístup a elektronický podpis. Další možností je podání oznámení prostřednictvím datové schránky VZP ČR (ID i48ae3q).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění oznamovací povinnosti může VZP uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 200 000 Kč.

Nebylo-li pojistné nebo záloha zaplaceno ve stanovené lhůtě, anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, je zaměstnavatel povinen za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala, zaplatit penále ve výši 0,05 % dlužné částky (zákon č. 592/1992 Sb., § 18).

Dlužné pojistné jsou zaměstnavatelé povinni doplatit. Doplatek je splatný na účet té zdravotní pojišťovny, u které byli zaměstnanci pojištěni v době, kdy dluh vznikl.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat na příslušných pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222, prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo na internetových stránkách www.vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Změna zdravotní pojišťovny

Oznámení změn zdravotní pojišťovně

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor pojistného a správy pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

5. 1. 2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti postupu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace