Ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP a Švýcarsku

4. Základní informace k životní situaci

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je migrující pracovník pojištěn ve státě bydliště, tedy ve státě, kde byl pojištěn před zahájením, pokud nepobírá ve státě ukončeného zaměstnání jinou náhradu příjmu. Takovou skutečnost musí pojištěnec včas oznámit a doložit.

Oznámení učiní na kterémkoliv klientském pracovišti VZP ČR, nejlépe však na klientském pracovišti v místě trvalého bydliště. Průběh výdělečné činnosti je nezbytné zpětně doložit pomocí formulářů E 104, S041, E 106, S1, S072 nebo průkazu EHIC. Nelze-li formuláře získat, je možné uznat jiné doklady, které prokazují účast na sociálním pojištění daného státu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnec nebo jeho zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou obnovení pojištění v ČR je řádně provedená odhláška ze zdravotního pojištění (viz Zahájení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP) a doložení průběhu pojištění v zahraničí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení je nejlépe uskutečnit osobní návštěvou pobočky  (klientského pracoviště) zdravotní pojišťovny. Při osobní návštěvě je možné zohlednit individuální odlišnosti související s postupy v jednotlivých členských státech, se kterými již zdravotní pojišťovna byla konfrontována. Během osobní návštěvy lze pružněji nalézt řešení situace, jestliže průběh není standardní. Písemné podání je také možné.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterékoli pobočce zdravotní pojišťovny. Pro rychlý a efektivní postup nejlépe na pobočce, která je příslušná podle trvalého pobytu nebo zaměstnání.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Během osobní návštěvy se prvotně kontaktuje přepážková pracovnice pobočky.

Písemné podání je možné odevzdat v podatelně pobočky. Můžete je také zaslat poštou jako doporučenou zásilku.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo pas a doklady o průběhu pojištění, výplatní pásky a další doklady o účasti v systémech sociálního zabezpečení státu, kde byla výdělečná činnost vykonávána.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Požadované formuláře vydává zahraniční nebo česká zdravotní pojišťovna zásadně již vyplněné, pro vlastní podání pojištěnce formuláře nejsou požadovány. Formuláře slouží jako potvrzení pro pojištěnce nebo jako doklad pro druhou ze zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovna posílá tyto formuláře přímo příslušné instituci v druhém dotčeném státě.

  • E 104 - Potvrzení týkající se dob pojištění, zaměstnání nebo bydlení
  • S041 – Standardizovaný elektronický dokument – Odpověď na žádost o potvrzení dob trvání pojištění

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony vůči zdravotní pojišťovně v této životní situaci nejsou zpoplatněny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ze strany pojištěnce je nezbytné postupovat bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k okolnostem ve státě výdělečné činnosti. Je ve vlastním zájmu pojištěnce vyhnout se pokutě za neoznámení skutečností rozhodných pro vznik účasti v českém veřejném zdravotním pojištění a případně náhradě škody za zdravotní péči neoprávněně čerpanou na účet zdravotní pojišťovny jiného členského státu. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je do osmi dnů od data změny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nezaopatřené děti podle zákona o státní sociální podpoře a manžel/ka v domácnosti, který/která je odkázán/a výživou na manžela/manželku. Tyto osoby jsou vždy pojištěny spolu s živitelem, a proto se vracejí do českého systému zdravotního pojištění spolu s ním, péče zůstává stejná, v plné šíři.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Formulář E 104 musí migrující pracovník doručit zdravotní pojišťovně, u které se odhlašoval.

Přístup jednotlivých členských států k vydávání evropských formulářů je různý a zatím se i čas od času mění.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Další informace lze získat na stránkách www.vzp.cz nebo www.kancelarzp.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nařízení Rady (EHS) č.  883/2004 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

Nařízení Rady (EHS) č.  987/2009 stanovující postup provádění Nařízení (EHS) č. 883/2004  o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky mohou být uplatněny vůči platebním výměrům Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, které vystavují příslušná klientská pracoviště.

Z opravných prostředků, které mohou být uplatněny vzhledem k vyměření pojistného a penále, uvádíme:

A. Řádné opravné prostředky:

  • Odvolání (§ 53 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., veřejném zdravotním pojištění)

O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

B. Mimořádné opravné prostředky:

Podle platného a účinného správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neoznámení skutečností rozhodných pro zánik účasti na veřejném zdravotním pojištění může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 40 000 Kč.
Za neoprávněně čerpanou zdravotní péči na účet české zdravotní pojišťovny hrozí vymáhání náhrady škody do výše úhrady poskytovateli zdravotní péče.

21. Nejčastější dotazy

Průběžně aktualizovanou databázi dotazů a odpovědí najdete na internetových stránkách: www.vzp.cz nebo www.kancelarzp.cz.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.vzp.cz nebo www.kancelarzp.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zahájení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor mezinárodně právní

26. Kontaktní osoba

Ing. Věra Frajtová, specialistka pro agendu EU, Právní odbor, oddělení mezinárodně právní, tel.   952 220 337

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 10. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 3. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Postupy zdravotních pojišťoven v jednotlivých členských státech se mohou lišit.