Zahájení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Zahájení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP a Švýcarsku

4. Základní informace k životní situaci

Výdělečně činná osoba odvádí pojistné podle předpisů státu výdělečné činnosti. Zdravotní péči čerpá na účet zdravotní pojišťovny státu výdělečné činnosti v tomto státě a ve státě bydliště, je-li odlišný. V ostatních státech EU a EHP má nárok na nezbytnou péči po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC).

S tím souvisí povinnost oznámení záměru vyhledání zaměstnání v jiném státě EU/EHP  klientskému pracovišti zdravotní pojišťovny. Po zahájení výdělečné činnosti je nezbytné zpětně doložit zdravotní pojištění ze zahraničí pomocí formulářů E 104, S041, E 106, S1, S072 nebo průkazu EHIC. Zaslání formulářů české zdravotní pojišťovně obvykle zajišťuje zahraniční instituce přímo, formulář S1 předává pojištěnci.  Nelze-li formuláře získat, je možné uznat jiné doklady, které prokazují účast na sociálním pojištění daného státu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnec nebo jeho zástupce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před vlastním zahájením výdělečné činnosti musí být odhlášení ze zdravotního pojištění dopředu oznámeno, jinak není zaručeno zpětné odhlášení po skutečném zahájení výdělečné činnosti v jiném státě EU. Pojištěnec také na žádost obdrží formulář E 104, nebo S041, kterým u zahraniční pojišťovny doloží doby pojištění nebo zaměstnání pro započtení případných kvalifikačních lhůt pro nárok na dávky zdravotního pojištění.

Pojištěnec, který žádá o odhlášení ze zdravotního pojištění, musí být z titulu výdělečné činnosti v jiném členském státě EU nebo EHP pojištěn alespoň proti jednomu riziku, které je kryté soustavou sociálního zabezpečení.

Změna pojištění je povinná. Migrující zaměstnanec nebo OSVČ se nemůže rozhodnout setrvat ve zdravotním pojištění v ČR jako osoba bez zdanitelných příjmů. Jinak hrozí pojištěnci jednak pokuta za neoznámení skutečností rozhodných pro zánik účasti ve veřejném zdravotním pojištění, jednak náhrada škody za uhrazenou zdravotní péči.

Nárok na zachování plné péče v ČR zůstává po předložení formuláře E 106, S1 nebo S072, který vystavuje zdravotní pojišťovna státu výdělečné činnosti. Při žádosti je nezbytné doložit trvající bydliště v ČR. Konkrétní podmínky je nezbytné zjistit u zahraniční zdravotní pojišťovny, která posoudí oprávněnost žádosti o vydání příslušného formuláře

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o možném zahájení výdělečné činnosti je nejlepší uskutečnit osobní návštěvou pobočky (klientského pracoviště) zdravotní pojišťovny, klient bude poučen o specifických postupech jednotlivých členských států, se kterými již zdravotní pojišťovna byla konfrontována. Písemné podání je také možné.

Vlastní odhlášení ze zdravotního pojištění je vhodné učinit na základě osobní návštěvy pobočky. Písemné oznámení je taktéž možné. S tímto oznámením je spojena povinnost vrátit průkaz pojištěnce.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na kterékoli pobočce zdravotní pojišťovny. Pro rychlý a efektivní postup nejlépe na pobočce, která je příslušná podle trvalého pobytu nebo zaměstnání.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Během osobní návštěvy se prvotně kontaktuje přepážková pracovnice pobočky.

Písemné podání je možné odevzdat v podatelně pobočky. Můžete je také zaslat poštou jako doporučenou zásilku.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo pas a průkaz pojištěnce (Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo jiný průkaz).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Požadované formuláře vystavuje zahraniční nebo česká zdravotní pojišťovna zásadně při osobní návštěvě podle údajů sdělených pojištěncem, případně je zasílá druhé zdravotní pojišťovně přímo, pro vlastní podání pojištěnce formuláře nejsou požadovány. Formuláře slouží jako potvrzení pro pojištěnce nebo jako doklad pro druhou ze zdravotních pojišťoven.

  • E 104 - Potvrzení týkající se dob pojištění, zaměstnání nebo bydlení
  • S 041 – Standardizovaný elektronický dokument – Odpověď na žádost o potvrzení dob trvání pojištění
  • E 106 - Potvrzení o nároku na věcné dávky pro osoby bydlící v jiném než kompetentním státě
  • S1 – Přenositelný dokument – Registrace pro účely krytí zdravotní péče
  • S 072 – Standardizovaný elektronický dokument – Nárokový doklad - bydliště
  • EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění jako plastový průkaz nebo jako potvrzení, které jej dočasně nahrazuje.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony vůči zdravotní pojišťovně v této životní situaci nejsou zpoplatněny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ze strany pojištěnce je nezbytné postupovat bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k okolnostem ve státě výdělečné činnosti. Je ve vlastním zájmu pojištěnce vyhnout se pokutě za neoznámení skutečností rozhodných pro zánik účasti ve veřejném zdravotním pojištění a případně náhradě škody za zdravotní péči neoprávněně čerpanou na účet zdravotní pojišťovny. Lhůta pro splnění oznamovací povinnosti je do osmi dnů od data změny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nezaopatřené děti podle zákona o státní sociální podpoře a manžel/ka v domácnosti, který/která je odkázán/a výživou na manžela/manželku. Těmto osobám zaniká povinně zdravotní pojištění v ČR a náklady na jejich zdravotní péči jsou hrazeny z pojištění manžela/manželky, která/který je výdělečně činný/činná.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Formulář E 104, S041 musí migrující pracovník doručit zdravotní pojišťovně, jejímž pojištěncem se v zahraničí stal, buď osobně, nebo je zasílá do zahraničí česká zdravotní pojišťovna.

Formulář E 106, S1, S072  musí být doručen české zdravotní pojišťovně, která vystaví pojištěnci potvrzení, aby mohl čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu. Tyto formuláře jsou VZP ČR doručeny prostřednictvím příslušné instituce, u které je klient v zahraničí zdravotně pojištěn.

Přístup jednotlivých členských států je různý a doba vyřízení požadavku na vystavení formuláře je v jednotlivých členských státech různá.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Další informace lze získat na stránkách www.vzp.cz nebo www.kancelarzp.cz.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Nařízení Rady (EHS) č. 883/2004 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

Nařízení Rady (EHS) č. 987/2009 stanovující postup provádění Nařízení (EHS) č. 883/2004 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky mohou být uplatněny vůči platebním výměrům Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, které vystavují příslušná územní pracoviště.

Z opravných prostředků, které mohou být uplatněny vzhledem k vyměření pojistného a penále, uvádíme:

A. Řádné opravné prostředky:

  • Odvolání (§ 53 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., veřejném zdravotním pojištění)

O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny.

B. Mimořádné opravné prostředky:

Podle platného a účinného správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neoznámení skutečností rozhodných pro zánik účasti na veřejném zdravotním pojištění může zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Za neoprávněně čerpanou zdravotní péči na účet české zdravotní pojišťovny hrozí vymáhání náhrady škody do výše úhrady poskytovateli zdravotní péče.

21. Nejčastější dotazy

Průběžně aktualizovanou databázi dotazů a odpovědí najdete na internetových stránkách: www.vzp.cz nebo www.kancelarzp.cz.

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.vzp.cz nebo www.kancelarzp.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor mezinárodně právní

26. Kontaktní osoba

Ing. Věra Frajtová, specialistka pro agendu EU, Právní odbor, oddělení mezinárodně právní, tel. 952 220 337

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 10. 2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. 3. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Postupy zdravotních pojišťoven v jednotlivých členských státech se mohou lišit.