Žádost o vydání rozhodnutí ve věci sporné úhrady přeplatků na regulačních poplatcích a doplatcích

1.    Identifikační číslo

2.    Kód

3.    Pojmenování životní situace

Spor ve věci úhrady přeplatků na regulačních poplatcích a doplatcích za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

 4.    Základní informace k životní situaci

Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo jeho zákonným zástupcem za regulační poplatky podle § 16a odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 48/1997 Sb. a za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit 5 000 Kč, resp. 2 500 Kč (u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let), je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou byl limit překročen (v podrobnostech viz § 16b zákona č. 48/1997 Sb.).

Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit částku, o kterou překračuje součet regulačních poplatků a doplatků oznámených zdravotnickými zařízeními (dále jen přeplatek na regulačních poplatcích), do 60 kalendářního dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

O sporných případech ve věci úhrady přeplatků na regulačních poplatcích se dle § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. rozhoduje ve správním řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

5.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Správní řízení se zahajuje na návrh pojištěnce, resp. jeho zákonného zástupce, popř. opatrovníka nebo zmocněnce na základě plné moci.

 6.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Za sporný se považuje případ, kdy pojištěnec podá návrh (resp. žádost) o úhradu přeplatku po zaslání vysvětlujícího dopisu, kterým Regionální pobočka VZP (dále jen RP VZP) reagovala na první podání v této věci.

Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

a)    jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu pojištěnce, popř. jinou adresu pro doručování

b)    označení RP VZP, jíž je určeno

c)     věc, které se týká

d)    návrh žadatele

e)    v příloze doklady o zaplacení regulačních poplatků a doplatků, které se započítávají do limitu 5 000 Kč, resp. 2 500 Kč, obsahující údaje dle § 16a odst. 5 (rodné číslo pojištěnce, výši regulačního poplatku, den jeho zaplacení, otisk razítka zdravotnického zařízení, podpis osoby, která regulační poplatek přijala, a jde-li o zařízení lékařské péče, též název léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a výši doplatku, který se započítává do limitu podle § 16b odst. 1).

Žádost musí mít písemnou formu, popř. může být učiněna ústně do protokolu.

Pokud nebude mít žádost předepsané náležitosti, pomůže RP VZP pojištěnci nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění v přiměřené lhůtě.

Dnem podání žádosti zahájí příslušná RP VZP správní řízení.

Pokud pojištěnec podá řádnou žádost o úhradu přeplatku na regulačních poplatcích, včetně dokladů o zaplacení regulačních poplatků, RP VZP přezkoumá předložené doklady. Pokud budou v rozporu s údaji poskytnutými zdravotnickými zařízeními, provede šetření. Pokud výsledky šetření budou v rozporu s doklady předloženými pojištěncem, uvědomí jej o výsledku šetření a poskytne mu možnost vyjádřit se k nim.

Po zjištění skutečného stavu věci RP VZP vydá rozhodnutí, kterým buď žádost zamítne jako nedůvodnou, nebo vydá rozhodnutí, kterým přizná pojištěnci právo na úhradu přeplatku na regulačních poplatcích. Rozhodnutím lze vyhovět žádosti buď plně, nebo částečně.

 7.    Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost je nutno doručit osobně nebo prostřednictvím pošty nebo elektronicky (do datové schránky) nebo do elektronické podatelny se zaručeným el. podpisem na příslušnou RP VZP nebo klientské pracoviště v místě trvalého bydliště.

 8.    Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz.

9.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

K řešení žádosti je příslušná RP VZP dle místa trvalého bydliště pojištěnce.

10.  Jaké doklady je nutné mít s sebou

Všechny skutečnosti v žádosti uvedené musí být doloženy - viz bod 6.

Při osobním jednání musí pojištěnec prokázat svou totožnost a zákonný zástupce navíc prokázat skutečnost, že je zákonným zástupcem pojištěnce.

Opatrovník a zmocněnec musí předložit oprávnění k zastupování pojištěnce.

11.  Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13.  Jaké jsou lhůty pro vyřízení

O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

14.  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15.  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – viz bod 6.

16.  Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat elektronicky na adresu podatelna@vzp.cz Žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Dále lze žádost podat prostřednictvím datové schránky (ID i48ae3q).

17.  Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

18.  Jaké jsou související předpisy

19.  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí příslušné RP VZP o žádosti o úhradu přeplatku na regulačních poplatcích lze podat do 15 dnů od jeho doručení pojištěnci odvolání k Rozhodčímu orgánu VZP ČR prostřednictvím RP VZP, která rozhodnutí vydala. Rozhodnutí Rozhodčího orgánu VZP ČR je rozhodnutím konečným.

20.  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21.  Nejčastější dotazy

22.  Další informace

23.  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Podrobné informace lze získat na pracovištích VZP, na infolince 952 222 222 a prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz.

24.  Související životní situace a návody, jak je řešit

25.  Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor správního řízení a vymáhání pohledávek

26.  Kontaktní osoba

27.  Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2011

28.  Popis byl naposledy aktualizován

18. 10. 2013

29.  Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30.  Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace