Odvolání proti platebnímu výměru (rozhodnutí)

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Odvolání proti platebnímu výměru (rozhodnutí).

4. Základní informace k životní situaci

VZP ČR rozhoduje ve správním řízení platebními výměry ve věcech týkajících se přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné.

Rozhodnutím ve správním řízení rozhoduje VZP ČR o sporných případech o hrazení částek – doplatků za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky. Dále rozhoduje ve věcech týkajících se sporných případů o naplnění podmínek pro účast ve zdravotním pojištění zahájených na návrh pojištěnce a ve věcech zřízení zástavního práva k majetku dlužníka.

Proti platebnímu výměru a rozhodnutí lze podat odvolání k Rozhodčímu orgánu VZP ČR ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního výměru (rozhodnutí).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Odvolání může podat účastník správního řízení nebo jeho zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odvolání musí být podáno do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí – platebního výměru. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni doručení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odvolání proti výroku platebního výměru (rozhodnutí) lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě (podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem).

Z odvolání musí být zřejmé, kdo ho činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odvolání se podává prostřednictvím regionální pobočky (dále jen RP), která platební výměr) vydala.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na podatelně příslušné RP, na klientském pracovišti nebo u oprávněné úřední osoby (ústně do protokolu).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Všechny námitky uvedené v odvolání musí být písemně doloženy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odvolací správní orgán je povinen o odvolání rozhodnout nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obdržel spisový materiál od orgánu prvoinstančního.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odvolání může podat také zástupce účastníka správního řízení (zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec na základě plné moci).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Odvolání lze podat na e-mailovou adresu podatelna@vzp.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID i48ae3q).

V případě e-mailového podání musí být odvolání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozhodnutí Rozhodčího orgánu VZP ČR je rozhodnutím konečným, tzn. že proti němu nelze podat řádný opravný prostředek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace lze získat na pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222 a prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Odbor správního řízení a vymáhání pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

15. 2. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace