Refundace zdravotní péče poskytnuté v zahraničí

01. Identifikační kód

02. Kód

03. Pojmenování životní situace

Refundace zdravotní péče poskytnuté v zahraničí

04. Základní informace k životní situaci

Pokud pojištěnec sám uhradí náklady na zdravotní služby (léčbu), které čerpal v zahraničí, může si podat u své zdravotní pojišťovny žádost o náhradu (refundaci) těchto uhrazených nákladů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci žádosti o refundaci je oprávněn jednat pojištěnec, případně jiná osoba na základě jeho zplnomocnění, nebo jeho zákonný zástupce (za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1) Podle evropských nařízení má pojištěnec, který byl během svého pobytu v některém ze států EU, EHP nebo ve Švýcarsku nucen vyhledat lékařské ošetření v důsledku úrazu nebo onemocnění, při splnění stanovených podmínek nárok na náhradu nákladů, které za danou nezbytnou zdravotní péči v zahraničí případně sám zaplatil. Ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém zdravotního pojištění má na základě svého průkazu EHIC nárok na poskytnutí nezbytné péče za stejných podmínek jako místní pojištěnci, měl by tedy platit jen spoluúčast a případné další zákonné poplatky. Pokud zde péči zaplatil, může si vybrat, zda má zájem o refundaci nákladů dle právních předpisů (tj. tarifů) platných ve státě ošetření, nebo dle českých právních předpisů, tj. do výše českých tarifů. Pokud k ošetření došlo ve zdravotnickém zařízení, které není napojeno na místní veřejný systém zdravotního pojištění, dostane při refundaci jen částku vypočítanou dle českých právních předpisů.

2) Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů má pojištěnec na základě žádosti při splnění stanovených podmínek nárok na náhradu nákladů vynaložených na

a) hrazené přeshraniční služby, tj. služby čerpané v jiném členském státě EU, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny ze zdravotního pojištění, případně

b) neodkladné zdravotní služby, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině,

a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o refundaci spolu s potřebnými doklady o poskytnuté a zaplacené péči je možno podat osobně na kterémkoli pracovišti VZP ČR, nebo písemně. Žádost je uveřejněna na internetových stránkách VZP ČR.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Seznamy pracovišť VZP ČR naleznete na internetových stránkách www.vzp.cz/pobocky.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na kterémkoli klientském pracovišti VZP ČR.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti, případně doklad zákonného zástupce (rodný list nebo jiný doklad prokazující příslušnou rodinou vazbu – stačí kopie), žádá-li žadatel prostřednictvím zmocněnce, též plnou moc. Dále originál potvrzení o úhradě a veškeré doklady o poskytnutých zdravotních službách (léčbě), a to především zahraniční lékařské zprávy (LZ), včetně překladu do českého jazyka (nevyžaduje se úředně ověřený, je-li překlad dostatečně srozumitelný), překlad se nevyžaduje u LZ ve slovenském jazyce; další doklady o provedených vyšetřeních, léčbě, o uhrazených léčivech a zdravotních pomůckách.

11. Jaké jsou příslušné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí, který je k dispozici na každém pracovišti VZP ČR a na internetových stránkách www.vzp.cz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zdravotní pojišťovna o žádosti rozhoduje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tedy ve správním řízení, které je zahájeno dnem doručení žádosti VZP ČR. Rozhodnutí ve věci je vydáváno bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů, není-li nutné přerušit řízení (z důvodu neúplné žádosti, zjišťování zahraničních tarifů apod.). Přiznaná částka je pak vyplacena nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí.

Jestliže je žádána náhrada nákladů dle zahraničních tarifů, je délka řízení závislá na rychlosti odpovědi ze zahraničí.

Prokáže-li se v jakékoliv fázi prvoinstančního řízení, že zdravotní péči v zahraničí pojištěnec neuhradil, řízení se zastaví.

Neodstraní-li žadatel nedostatky žádosti (chybí požadované doklady apod.), zastaví se řízení po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k odstranění nedostatků.

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zahraniční lékařské zprávy (mimo zpráv ve slovenštině) musí být přeloženy do češtiny. Nevyžaduje se úředně ověřený překlad. Správní orgán může rozhodnout, že překlad nevyžaduje.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Vzhledem k tomu, že je nutné k žádosti doložit originál potvrzení o úhradě, nelze využít elektronické podatelny (podatelna@vzp.cz) ani datové schránky (ID i48ae3q).

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004

18. Jaké jsou související předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU, o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Správní řízení je vedeno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve věci vydává rozhodnutí regionální pobočka VZP ČR. O odvoláních a mimořádných opravných prostředcích, které směřují proti rozhodnutím RP, rozhoduje Rozhodčí orgán VZP ČR. Proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu VZP ČR je možno podat rozklad, ev. situaci řešit soudní cestou.

Žadatel jako účastník řízení má právo navrhovat důkazy a činit během řízení podání, vyjádřit se během řízení k postupu VZP ČR jako správního orgánu, žádat informace o průběhu řízení, má právo nahlížet do spisu. Může si i zvolit zmocněnce k zastupování v řízení o žádosti.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na dotazy týkající se zdravotní péče v zahraničí najdete na www.vzp.cz v rubrice Otázky týdne.

22. Další informace

Informace lze získat na příslušných pracovištích VZP ČR, na infolince 952 222 222, prostřednictvím e-mailu info@vzp.cz nebo na internetových stránkách  www.vzp.cz.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Pro získání podrobnějších informací týkajících se čerpání zdravotních služeb v zahraničí, stejně tak jako práv pojištěnce v souvislosti s léčbou v daném státě, se můžete obrátit na kontaktní místo k tomu určené, kterým je v ČR Kancelář zdravotního pojištění (www.kancelarzp.cz).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zahájení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP

Ukončení výdělečné činnosti v jiném státě EU/EHP

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Ústředí

Oddělení mezinárodně právní

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti postupu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace