Odpovědi na žádosti o informace - 2017

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se v žádosti vyjmenovaných léčivých přípravků za období leden 2014 – listopad 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o proplácení injekcí kontrastní látky 123l-joflupan.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích a potravinách pro zvláštní lékařské účely v roce 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vykázaných výkonech kryodestrukce kožních lézí a kryalizace.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k odbornosti 720.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k veřejné zakázce VZP ČR označené názvem „Kompletní zajištění léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 - 2022“, ID zakázky: 1605868.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k veřejné zakázce VZP ČR označené názvem „Kompletní zajištění léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 - 2022“, ID zakázky: 1605868.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o hodnotě dávek a výše úhrady u smluvních poskytovatelů ambulantní specializované péče včetně odbornosti gynekologie a porodnictví v letech 2012 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčivého přípravku Advagraf.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se léčivých přípravků Vesicare, Prograf a Eligard.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících dat ve vztahu k vertebrogennímu algickému syndromu a léčbě přístrojem Imoove®.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ze smluv uzavřených mezi poskytovateli zdravotních služeb a VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu provedených výkonů 22109 - terapeutická venepunkce za rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů souvisejících s vymáháním pohledávek VZP ČR prostřednictvím exekutorů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených po jednotlivých měsících za třetí čtvrtletí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se léčivých přípravků k léčbě roztroušené sklerózy.

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 27. 11. 2017 žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem byl požadavek o následující informace za rok 2013-2016, včetně meziročních změn:
  1. výběr pojistného na RP Plzeň (plán, skutečnost),
  2. výběr penále na RP Plzeň (skutečnost),
  3. celkový objem v Kč vystavených a uhrazených platebních výměrů a výkazů nedoplatků na pojistné a na penále na RP Plzeň,
  4. počet vystavených výzev na oddělení vymáhání RP Plzeň,
  5. počet vydaných splátkových kalendářů na oddělení vymáhání na RP Plzeň,
  6. celkový objem v Kč vydaných a uhrazených exekučních příkazů na RP Plzeň (za období 2011 – 2016),
  7. počet vydaných exekučních příkazů na RP Plzeň,
  8. počet vydaných exekučních návrhů na RP Plzeň,
  9. celkový objem v Kč vymožených exekučních titulů na pojistném a penále za celou RP Plzeň,
  10. celkový objem v Kč vymožených exekučních titulů na oddělení vymáhání na RP Plzeň,
  11. počet odeslaných přihlášek do dražeb na RP Plzeň.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se léčivého přípravku Brilique.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů na katetry pro intermitentní katetrizaci za období let 2014 - 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů na zdravotnické prostředky na poukaz, na lékařský předpis a v kategorii ZUM za období let 2015 – 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ohledně počtu klientů VZP ČR, kteří byli ošetřeni v roce 2016 v Mulačově nemocnici, s.r.o., konkrétně počty klientů s bydlištěm v Plzni, počet klientů bydlících v Plzeňském kraji (mimo Plzeň) a ostatní (klienti z ostatních krajů, cizinci).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích (kód SUKL, název, množství, celková úhrada, terapeutická oblast) hrazených v letech 2016 a 2017 na základě žádostí dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů souvisejících s ekonomickým řízením provozních činností jednotlivých poboček VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Může cizí státní příslušnice s trvalým pobytem v ČR žijící a pracující u nás dva roky podstoupit operaci srdce v rámci svého základního pojištění nebo za jakých podmínek? Mají její děti nárok na lékařskou péči zdarma?
  2. Z jakých obchodních aktivit byl vygenerován zisk VZP ve výši 2,4 mld. za rok 2016? Kterými obchodními aktivitami se VZP zabývá, jež přinášejí VZP zisk kromě výběru pojistného od občanů a státu?
  3. Jaký je počet členů TOP Managementu VZP ČR a v jaké celkové výši byly vyplaceny odměny všem jeho členům?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčbě pojištěnců léčivými přípravky Dysport a Somatuline Autogel.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se jednání komise pro smluvní vztahy VZP ČR, na jejímž základě bylo rozhodnuto o rozšíření lůžek následné péče v nemocnici v Plzeňském kraji.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat za období od 1/2016 do 12/2016 u v žádosti uvedených léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o úhradách VZP ČR za léčivé přípravky Jardiance, Jentadueto, Synjardy a Trajenta za období let 2016 – 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následující informace:
  • Sdělení informací ohledně nájemních podmínek VZP ČR v administrativní budově Crystal.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby Crohnovy nemoci a vředového zánětu tračníku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby antidepresivy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení, jakým způsobem VZP ČR postupovala při výpočtu limitu dopadu do rozpočtu (tzv. „limit BI“) dle dokumentu „Metodika pro posuzování léčivých přípravků a pravidla jednání s farmaceutickými společnostmi“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se případného rozšíření smluvního vztahu VZP ČR s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha (IČ: 61383082) o specializované pracoviště poskytující zdravotní služby pacientům infikovaným virem lidského imunodeficitu (HIV).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zjištění celkové výše nákladů vynaložených na jednotlivé diagnózy uvedené ve vyhlášce č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017, a/nebo v návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat za období od 1/2015 do 8/2017 u léčivého přípravku Haemocomplettan.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se komplikací po operacích katarakty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně dvou konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb v odbornostech 103 a 706 a územní oblasti Brno-město.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dat o vykázané diagnóze chronická lymfocytární leukémie a lymfom plášťových buněk.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě aktinické keratózy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování ortopedicko-protetických služeb:
  1. Proč VZP ČR neuzavřela smlouvu s poskytovatelem Protetika Slavík s.r.o., přestože ve výběrovém řízení uspěla?
  2. Jaké smluvní partnery měla VZP ČR na mysli, když uvedla, že je služba dostatečně zajištěná stávajícími smluvními partnery?
  3. Pokládá VZP ČR za rovnoměrné rozložení ortopedicko-protetické péče v jednotlivých krajích?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se nákladů na zdravotnické prostředky skupiny 03 – stomické pomůcky za období leden až srpen 2017, a dále na zdravotnické prostředky skupiny 02 – pomůcky inkontinentní za období říjen 2015 až červen 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích Trajenta, Jentadueto, Jardiance a Synjardy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o tom, zdali poskytuje VZP ČR informace coby povinný subjekt dle ust. § 2 odst. 2 či jako veřejná instituce dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích u jednotlivých zdravotnických prostředků ve skupinách 01, 03 a 13 za období 2. čtvrtletí 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu dávek léčivých přípravků Humira, Enbrel, RoActemra, Simponi, Cimzia a Stelara vykázaných v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dat o nákladech na léčbu pojištěnců s diagnózou diabetes II. typu v letech 2014 až 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o hospitalizačních případech, u kterých byl v letech 2015 a 2016 vykázán alespoň jeden výkon týkající se bariatrie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se databáze nemocničních léčivých přípravků (NLEKY).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených po jednotlivých měsících za první pololetí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu vykázaných výkonů kapslové enteroskopie, RFA ablace, ultrazvukového skalpelu, laparoskopie, neurovascular a hrudní chirurgie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě roztroušené sklerózy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících úhrady zdravotnického prostředku Synocrom z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznam praktických lékařů v lokalitě Brno - město a Brno - venkov, kteří jsou ve smluvním vztahu k VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dat o léčivém přípravku REMICADE.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech spojených s onemocněním diabetes mellitus II. typu – poskytnutí údajů zaslaných žadatelům u žádostí ze dne 1. 3. 2017 a 19. 5. 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o výdajích VZP ČR na potraviny pro zvláštní lékařské účely za 1. pololetí roku 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o v žádosti uvedených gynekologických výkonů vykázaných v letech 2015 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí dat z oblasti ortodoncie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o úhradách léčivých přípravků v oblasti urologie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí dat o celkovém počtu balení vykázaných VZP ČR k úhradě za období od 4/2016 do 3/2017 u v žádosti uvedených léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o hospitalizaci novorozenců na JIP.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu dětské pedopsychiatrických ambulancí po celé ČR (odbornost 306) a dětských ambulancí klinické psychologie po celé ČR (odbornost 901).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o balíčcích VZP ČR zaměřených na těhotné ženy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala rozhodnutí VZP ČR vydaných dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, u léčivých přípravků JAKAVI 5MG, JAKAVI 15 MG a/nebo JAKAVI 20 MG, nebo SOLIRIS 300MG, IMBRUVICA 140MG, ZYDELIG 150MG, KALYDECO 50 MG, KALYDECO 75 MG a KALYDECO 150 MG.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o dostupnosti a financování nákladné léčby.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě pojištěnců s lupénkou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se předepisování léčivého přípravku Xarelto a údajů o mzdách zaměstnanců VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se veřejné zakázky „Výroba a dodávka tiskových propagačních materiálů pro VZP ČR“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR z prostředků veřejného zdravotního pojištění na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní léčebné účely v 1. čtvrtletí r. 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na zdravotnické prostředky skupiny 03 – stomické pomůcky za roky 2013 až 2015 a jejich výrobcích.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o tom, kam je možné vrátit invalidní vozík po zemřelém pojištěnci.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání sestavy četností jednotlivých výkonů, které má žadatel nasmlouvány, a které byly v roce 2014 a v roce 2016 vykázány všemi poskytovateli zdravotních služeb pro množinu pojištěnců, jež žadatel v obou letech ošetřil.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dalších informací týkajících se léčby pojištěnců se schizofrenií a schizoafektivními poruchami.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se sdělení informace, zdali je odměna (příjem) ze smlouvy o výkonu funkce právnické osoby ve funkci statutárního orgánu jiné právnické osoby zatížena odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vydaných zdravotnických prostředcích skupiny 04 za roky 2014,2015,2016 a dostupná data za rok 2017 a to o počtu vydaných pomůcek a úhradě za tyto pomůcky v Kč, s členěním dat podle kódů PZT, názvů kódů výrobce a krajů ČR, příp. členění dle kategorií RP3 a číselník dodavatelů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů k provoznímu fondu, preventivnímu fondu a marketingové propagaci VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. počet pojištěnců VZP ČR evidovaných v ordinaci v žádosti jmenovaného poskytovatele zdravotních služeb,
  2. počet pojištěnců VZP ČR evidovaných v ordinaci v žádosti jmenovaného poskytovatele zdravotních služeb,
  3. kolik úkonů a v jaké úhrnné výši bylo v letech 2014 - 2016 účtováno VZP ČR v žádosti jmenovanému poskytovateli zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací , kterou si žadatel vyžádal Dokumenty „Ekonomicko-medicínské ukazatele“ (EMU) pro Rokycanskou nemocnici, a.s., ostatní nemocnice Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, Fakultní nemocnici Plzeň a Nemocnici Hořovice, a to za roky 2010 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Zda VZP ČR vypověděla Rokycanské nemocnici, a.s. smlouvu o poskytování či úhradě zdravotních služeb či její dodatek v části týkající se porodnice či vedení porodů; či zda VZP ČR oznámila Rokycanské nemocnici, a.s. vypovězení takové smlouvy k budoucímu datu (např. konci roku); či zda VZP ČR iniciovala v tomto smyslu jednání s představiteli Rokycanské nemocnice, a.s. nebo jejího vlastníka.
  2. Kritéria, existují-li, podle kterých VZP ČR rozhoduje o uzavření či vypovězení smlouvy s poskytovateli porodní péče (např. místní dostupnost, počet porodů, spokojenost pacientek…).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o týkající se mediánu průměrné úhrady v odbornostech 101, 701, 501, 209, 603, 606, 705, 809 a 902 v rámci Jihomoravského kraje pro rok 2015 a 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vykázaných výkonech a zdravotnických prostředcích (PZT) a to na
  1. Počet vykázaných výkonů a bodů za tyto výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů
  2. Vykázané množství a náklady v Kč za jednotlivé zdravotnické prostředky (PZT) dle aktuálního Úhradového katalogu VZP – ZP za rok 2016

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů za 1. čtvrtletí roku 2017 na jednotlivé zdravotnické prostředky ve skupinách 01, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotního pojištění občanů ze zemí mimo EU.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat ohledně zdravotnických prostředků – ortopedické obuvi a ortopedických vložek.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vykázaných zdravotnických prostředcích zařazených v číselníku VZP – ZP (ZUM) za rok 2016 pod kódy uvedenými v příloze k žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vydaných sluchadel v roce 2016 a v roce 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dalších údajů k diagnózám číslo S72.0, S72.1, S72.2.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vydaných zdravotnických prostředcích ve skupinách 05, 07, 12 a 13 za kalendářní rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat o léčbě pojištěnců s plicní arteritální hypertenzí (PAH) a s chronickou tromboembolitickou plicní hypertenzí (CTEPH).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o hodnotě bodu dosažené v období roku 2016 u poskytovatelů laboratorních vyšetřovacích metod (odbornost 801, 802, 813, 818).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o peněžních prostředcích vynaložených na zdravotnické prostředky (včetně inkontinenčních pomůcek) za rok 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se sdělení průměrné úhrady za výkony včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v odbornosti 925 – domácí péče v letech 2014 – 2016 v členění dle jednotlivých krajů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o spotřebách léčivého přípravku HYALGAN.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnímu výkonu 53213 zavřená repozice a nitrodřeňová osteosyntéza zlomenin diafýzy pažní nebo holenní kosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech spojených s onemocněním diabetes mellitus II. typu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se stomických pomůcek.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dat o spotřebách léčivých přípravků z ATC skupiny N05AL05 (AMISULPRID) a N05AX12 (ARIPIPRAZOL) v letech 2009 - 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se úhrad léčivých přípravků v oblasti urologie za období let 2014 - 2017 u v žádosti vyjmenovaných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených po jednotlivých měsících za druhé pololetí roku 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:

  1) Jaká celková výše finančních prostředků byla ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČO: 41197518 (dále jen „Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR“) za posledních 5 let vyplacena jako úhrada za poskytnuté zdravotní služby ve smyslu § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon veřejném zdravotním pojištění“), Nemocnici Frýdlant s.r.o. se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant, IČO 47311576, jakožto poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „Nemocnici Frýdlant s.r.o.“)?
  2) Za jaké zdravotní služby ve smyslu § 13 zákona o veřejném zdravotním pojištění byla Nemocnici Frýdlant s.r.o. vyplacena za posledních 5 let ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR úhrada?
  3) Jaká výše finančních prostředků byla za jednotlivé hrazené zdravotní služby ve smyslu § 13 zákona o veřejném zdravotním pojištění ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Nemocnici Frýdlant s.r.o. za posledních 5 let vyplacena?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se plateb za vedení elektronických zdravotních knížek (dříve systém IZIP).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byl požadavek týkající se počtu klientek, které byly v roce 2016 v okrese Karlovy Vary navštíveny doma před porodem a v šestinedělí porodní asistentkou, jejíž návštěva byla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění a zároveň požadavek o poskytnutí informace, kolik návštěv bylo u těchto klientek celkem provedeno.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se vykázání zdravotních výkonů s kódem 99796, 99797, 99794 a 99795 za období let 2015 a 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR na očkovací látky proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících finančních příspěvků na preventivní aktivitu – kurz první pomoci a neodkladné resuscitace pro nezdravotnické pracovníky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu nasmlouvaných lůžek na pracovištích odbornosti 101 – interní lékařství – v Jihomoravském kraji a průměrné obložnosti na těchto pracovištích.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se úhrad léčivých přípravků v oblasti diabetologie za období roku 2016 u v žádosti vyjmenovaných ATC3 specifikací.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu vydaných sluchadel včetně příslušenství v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se úhrady zdravotnických prostředků – protézy oční skleněné a protézy oční akrylátové.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů k veřejné zakázce malého rozsahu „Právní služby k zadávacímu řízení v oblasti informačních technologií“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výsledné hodnoty bodu u smluvních ambulantních poskytovatelů v odbornosti vnitřní lékařství – interna (101) v roce 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pojištěnců s psoriázou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Jaké finanční prostředky byly poskytnuty sportovnímu týmu D. Ž. – M. J., a to i jednotlivě, za roky 2011- 2016 (žádám o sdělení částek, které byly poskytnuty, a kdy se tak stalo).
  2. Žádám o předložení smluv, na jejichž základě byly poskytnuty.
  3. Jaké finanční prostředky byly poskytnuty společnosti INCEPTUM s.r.o.,se sídlem Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 602 00 a na základě jakých právních titulů, zejm. smluv, za roky 2011-2016 (žádám o sdělení částek, které byly poskytnuty, a kdy se tak stalo)
  4. Žádám o předložení smluv, na jejichž základě byly poskytnuty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Kolik bylo v letech 2014, 2015 a 2016 vykázáno poukazů k úhradě na zdravotnické prostředky zařazené v úhradovém katalogu VZP -ZP (Poukaz) pod kódem 90700 a jaká byla v uvedených letech celková úhrada za tyto zdravotnické prostředky?
  2. Kolik bylo v letech 2014, 2015 a 2016 vykázáno poukazů k úhradě na zdravotnické prostředky zařazené v úhradovém katalogu VZP -ZP (Poukaz) pod kódem 90102 a jaká byla v uvedených letech celková úhrada za tyto zdravotnické prostředky?
  2.1 Jakou část poukazů výše (počet i výše úhrady) z toho činily poukazy uplatněné pro pojištěnce starší 65 let (tedy ročníky narození 1949,1950 a 1951 a starší pro roky 2014, 2015 a 2016 resp.)?
  3. Kolik bylo v letech 2014, 2015 a 2016 vykázáno poukazů k úhradě na zdravotnické prostředky zařazené v úhradovém katalogu VZP -ZP (Poukaz) pod kódem 91373 a jaká byla v uvedených letech celková úhrada za tyto zdravotnické prostředky?
  3.1 Jakou část poukazů výše (počet i výše úhrady) z toho činily poukazy uplatněné pro pojištěnce starší 65 let (tedy ročníky narození 1949,1950 a 1951 a starší pro roky 2014, 2015 a 2016 resp.)?
  3.2 Jakou část poukazů výše (počet i výše úhrady) z toho činily poukazy uplatněné pro pojištěnce mladší 15 let (tedy ročníky narození 1999, 2000 a 2001 a mladší pro roky 2014, 2015 a 2016 resp.)?
  4. Kolik bylo v letech 2014, 2015 a 2016 vykázáno poukazů k úhradě na zdravotnické prostředky zařazené v úhradovém katalogu VZP -ZP (Poukaz) pod kódem 91375 a jaká byla v uvedených letech celková úhrada za tyto zdravotnické prostředky?
  4.1 Jakou část poukazů výše (počet i výše úhrady) z toho činily poukazy uplatněné pro pojištěnce starší 65 let (tedy ročníky narození 1949,1950 a 1951 a starší pro roky 2014, 2015 a 2016 resp.)?
  4.2 Jakou část poukazů výše (počet i výše úhrady) z toho činily poukazy uplatněné pro pojištěnce mladší 15 let (tedy ročníky narození 1999, 2000 a 2001 a mladší pro roky 2014, 2015 a 2016 resp.)?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k diagnózám číslo S72.0, S72.1, S72.2.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných výkonů 25501 a 25503 v roce 2016 u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb .

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se preskripce zdravotnických prostředků ve skupině 01 – krytí za období leden až prosinec 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Kdo je Vaším dodavatelem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
  2. Termín, kdy Vám končí platná smlouva či objednávka se stávajícím dodavatelem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
  3. Předmět plnění a finanční objem monitoringu médií, pokud Váš subjekt využívá služeb monitoringu médií.
  4. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností NEWTON Media, a.s. (ADRESA: Na Pankráci 1683/127, 14000, Praha 4, IČ: 28168356,Městský soud v Praze, odd. B vložka 12446).
  5. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Anopress IT, a.s. (ADRESA: Prvního pluku 347/12a, 18600, Praha 8, IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484 DS: qdmcuj3 Městský soud v Praze, odd. B vložka 7642).
  6. Kopii všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společností Media Tenor, spol. s r.o. (ADRESA: Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava, IČ: 25901800, DIČ: CZ25901800).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zdravotních výkonů cirkumcize u pojištěnců ve věku do 15 let a poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými má VZP ČR tento výkon nasmlouván.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se úhrad VZP ČR lékárnám za signální výkon č. 09552 za roky 2015 a 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se průměrné úhrady za výkony včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce u smluvních ambulantních poskytovatelů v odbornosti gynekologie a porodnictví (603) v roce 2015 v členění dle jednotlivých krajů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za 4. čtvrtletí roku 2016 na jednotlivé zdravotnické prostředky ve skupinách:
  01 – obvazový materiál, náplasti,
  01 – kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”,
  03 – stomické pomůcky,
  13 – dále nespecifikované pomůcky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pojištěnců se schizofrenií a schizoafektivními poruchami.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Kopie rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o žádostech dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde žadatel žádal o úhradu léku Darzalex, popř. Daratumumab.
  2. V případě, kdy bylo podáno odvolání proti výše uvedeným rozhodnutím, žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí odvolacího orgánu.
  3. Sdělení, zda proti výše uvedeným rozhodnutím byla podána správní žaloba a pokud ano, sdělení příslušného soudu, ke kterému byla žaloba podána a pod jakým číslem jednacím je řízení soudem evidováno.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se celkového počtu všech proplacených poukazů na zdravotnické prostředky – obuv pro diabetiky – za jednotlivé roky 2013 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s revmatoidní artritidou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu schválených případů poskytnutých pomůcek v podskupinách 07, 12, 04 a 05 za roky 2014 – 2016 podle okresů v České republice.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o výdajích VZP ČR na potraviny pro zvláštní lékařské účely v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o výdajích VZP ČR na léčivé přípravky a PZLÚ v roce 2016 – skupina 1 (HVLP).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výše nákladů u zdravotnických prostředků skupiny 10 – Pomůcky respirační a inhalační v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se pojištěnců s chronickým selháním ledvin.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se nasmlouvaného počtu lůžek následné péče (kód 00024) v jednotlivých krajích České republiky ke dni 1. 1. 2017 a počtu těchto lůžek na 1 000 obyvatel.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí statistických informací týkajících se žádostí dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se anonymních údajů o nákladech za zdravotní služby za pojištěnky VZP ČR, které porodily v roce 2014 (náklady za období 2012 – 2016) a za jejich narozené děti (náklady za období 2014 – 2016).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech spojených s onemocněním diabetes mellitus II. typu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následující informace:
  • Sdělení informací, na základě kterých VZP ČR odpustila panu Knotkovi platbu 377.063,- Kč v rámci smírčího vyřešení občanskoprávního sporu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtech pojištěnců u praktických lékařů pro dospělé ve městech České Budějovice, Borovany, Trhové Sviny a Lišov.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se dlužných částek žadatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Žádám o informaci, s kolika zdravotnickými zařízeními má VZP ČR uzavřenu smlouvu o úhradě výkonů PET-MRI.
  2. Žádám o informaci, které výkony PET-MRI hradí VZP ČR výše zmíněným zařízením.
  3. Žádám o informaci, v jaké bodové hodnotě jsou hrazeny výše zmíněné jednotlivé výkony PET-MRI.
  4. Žádám o informaci, v jaké hodnotě bodu, byly hrazeny výše zmíněné výkony v roce 2015 a 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o individuálně připravovaných lécích (magistraliter) za období let 2013 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o nákladech přímo a nepřímo spojených s léčbou roztroušené sklerózy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výdajích VZP ČR na zdravotnické prostředky na poukaz za kalendářní rok 2016 ve skupinách 01, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:

  Seznam všech kroků, které podnikla Všeobecná zdravotní pojišťovna proti příplatkům k hrazeným službám, které jsou vybírány v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví poskytujících lůžkovou péči v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se způsobu vyřazení/změny zdravotnického prostředku (žadatele) z Úhradového katalogu VZP –ZP a dále údajů o celkovém počtu všech proplacených poukazů na zdravotní pomůcku obuv pro diabetiky pod kódy 0140190, 0140187, 0140188 za jednotlivé roky 2013 - 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se úhrady multigenového prediktivně-prognostického testu EndoPredict.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se kontrol personálního zajištění u poskytovatelů zdravotních služeb prováděných ze strany VZP ČR v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotních výkonech s kódem 94976, 99796, 99797, 99794, 99795 vykázaných v letech 2014 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o průměrné finální hodnotě bodu v odbornosti ORTOPEDIE (606) v kraji hl. m. Praha a o mediánu finální hodnoty bodu v odbornosti ORTOPEDIE (606) v kraji hl. m. Praha.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se společnosti SPADIA LAB, a.s., kdy se žadatel VZP ČR dotazoval:
  1. zda má společnost SPADIA LAB, a.s., uzavřenou s VZP ČR smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, které se vztahují na poskytování zdravotních služeb v oblasti hlavního města Prahy,
  2. pokud má společnost SPADIA LAB, a.s., uzavřenou s VZP ČR smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, které se vztahují na území hlavního města Prahy, zda tuto smlouvu uzavírala s pražskou pobočkou VZP ČR či severomoravskou pobočkou VZP ČR, případně zcela jinou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výši úhrad u stomatologické péče v České republice včetně kódů výkonu 00921, 00925 a 00923.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích u pacientů s diagnózou atopické dermatitidy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zálohových plateb jednotlivým nemocnicím na rok 2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o tom, zdali má nebo měla VZP ČR uzavřenu smlouvu se společností A L P s.r.o., VIDIMED České Budějovice s.r.o., VIDIMED Karlovy Vary, Zrakové Centrum VIDIMED s.r.o., Ing. R. V.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu nemocnic, které v roce 2015 a 2016 vykázaly implantát oční glaukomový t-flux drenážní s kódem VZP 0163294, včetně sdělení množství implantátů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných výkonů 25501 a 25503 v roce 2016 u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb .

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve formě nahlédnutí do vítězné nabídky u veřejné zakázky „Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb pro přípravu kampaní na podporu produktů, služeb, příspěvků a programů VZP ČR“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ze smluv uzavřených mezi VZP ČR a poskytovateli zdravotních služeb u vybraných diagnóz.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě pojištěnců s Crohnovou nemocí a/nebo vředovým zánětem tračníku – colitis ulcerosa.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jejímž obsahem byl požadavek o seznam poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti porodní asistence, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP ČR.