Odpovědi na žádosti o informace - 2015

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se biologických léčivých přípravků indikovaných v terapii psoriázy v roce 2014 včetně celkového počtu pacientů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se jejího postupu jakožto správního orgánu při zahájení správního řízení ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zálohových plateb jednotlivým nemocnicím za roky 2014 – 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahující se k používání právního informačního systému CODEXIS.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu subjektů, které mají k 1. 12. 2015 s VZP ČR uzavřenu smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků vč. IČ subjektu.

 • VZP ČR obdržela žádost o zaslání dokladů v rámci korespondence ve věci pojistného na veřejné zdravotní pojištění s RP VZP ČR Brno.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke zdravotnickému prostředku SYNOCROM.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k vynaloženým finančním prostředkům na zdravotnické prostředky skupiny č. 9 (brýle a optické pomůcky) Přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2010 – 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k výdajům VZP ČR za 3. Čtvrtletí 2015 na zdravotnické prostředky předepisované na poukaz.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu smluvních zdravotnických zařízení odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k infekcím po spondylochirurgickém výkonu, číslo výkonu dle Seznamu zdravotních výkonů: 066331 Fůze páteře – standardní zadní – 1 segment, včetně počtu vykázaných výkonů v letech 2011 – 1. pol. 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o výdajích VZP ČR na léčivé prostředky a PZLÚ v roce 2015 – data o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených po jednotlivých měsících roku 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k počtu pojištěnců, kteří v období od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2015 změnili zdravotní pojišťovnu.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu unikátních pojištěnců VZP ČR, kterým byla uhrazena léčba léčivým přípravkem BENLYSTA za období od začátku roku 2013 do dne podání žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k očekávanému nárůstu nákladů na léčivé prostředky na recept v roce 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu všech příjemců veřejných prostředků z provozního fondu VZP ČR za rok 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu výkonů hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění za roky 2012 – 2014 u operace katarakty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ve vztahu k testům rakoviny děložního krčku.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí přehledu nemocnic, ve kterých došlo od roku 2008 k odsmlouvání lůžek odbornosti 1H1 a kde došlo smluvně k jejich náhradě lůžky následnými.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající s obsahu smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením v Královéhradeckém kraji.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ve vztahu k poukazům na absorpční zdravotnické prostředky za rok 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace ke smluvnímu vztahu se zařízením v okrese Nymburk.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se výdajů VZP ČR na zdravotnické prostředky na poukaz za kalendářní rok 2014 ve skupinách 01, 03, 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se léčivého přípravku BYDUERON, LYXUMIA, VICTOZA a BYETTA ve vztahu k ust. § 16b odst. 1, 2 zákona č. 48/1997 Sb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se spolupracujících exekutorů s VZP ČR za posledních 10 let včetně přehledu předaných pohledávek.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se léčivého přípravku JANUVIA a JANUMET v období březen až květen 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) hrazených VZP ČR za 1. čtvrtletí 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace se jmenným seznamem exekutorů spolupracujících s VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o způsobu a výši hrazení vyšetření magnetickou rezonancí v období let 2011 - 2013.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se frekvence výkonů za rok 2013 a 2014 u vybraných kódů výkonu a hodnoty vykázaných zdravotnických prostředků z Úhradového katalogu za období 2013 a 2014 dle jednotlivých kódů u vybraných typů zdravotnických prostředků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se smluvních vztahů Regionální pobočky Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, s porodními asistentkami.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se jejího postupu při vymáhání pohledávek.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace k hodnotě vykázaných zdravotnických prostředků u konkrétních kódů za období let 2013, 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování rehabilitačních služeb v Kadani.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o smluvním vztahu.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o léčbě v Protonovém centru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí přehledu preskripce jednotlivých zdravotnických prostředků ve skupině 01-Krytí za období 1 -12/2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o peněžních výdajích na zdravotnické prostředky skupiny 02 pomůcky pro inkontinentní.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o počtu výkonů prohlídky osoby dispenzarizované dle odborností za roky 2010 až 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o celkových částkách fakturovaných advokátní kanceláři.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o úhradách prostředků pro vlhké hojení ran a o počtu vykázaných výkonů kontinuální monitorování glykémie za roky 2010 až 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o počtu vydaných sluchadel včetně příslušenství.

 • VZP ČR obdržela žádost o sdělení, jakou celkovou odměnu obdržel ředitel VZP ČRv kalendářním roce 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o tom, kdo v rámci agendy A1341 Zdravotní pojištění a za jakým účelem vznesl dotaz do informačního systému evidence obyvatel k osobě žadatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o výdajích v roce 2014 na zdravotnické prostředky „skupiny 03 – stomické pomůcky“.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace o celkové částce vynaložené v roce 2013 a 2014 na úhradu diagnostických proužků na stanovení glukózy a na úhradu senzorů pro kontinuální měření glukózy.

 • VZP ČR obdržela žádost o počtu zhotovených snímků ve stomatologii.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace, která se týkala zaslání technické specifikace formátu, ve kterém byly Ministerstvu financí předány k analýze data o úhradách za lékařské výkony.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace, která se týkala výdajů na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely v r. 2013 a 2014.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace, která se týkala sporů vedených se společností Proton Therapy Center Czech s.r.o.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace, která se týkala nákladů vynaložených z veřejného zdravotního pojištění na úhradu léčivých přípravků INEGY a EZETROL ve 4. čtvrtletí 2014.