Odpovědi na žádosti o informace - archiv

rok 2014

Žádost 27.1.2014

Informace o tom, kolik činily výdaje VZP ČR za rok 2013 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, a to skupiny 01 – obvazový materiál, náplasti.

Žadateli byly poskytnuty rozsáhlé údaje  o nákladech na obvazový materiál uhrazený v roce 2013.

Žádost 13.2.2014

Informace o provedených výkonech rozhodnutí a exekucích.

 1. 1.       Kolik výkonů rozhodnutí, v nichž VZP ČR vystupuje v pozici oprávněného, bylo v období let 2009 – 2013 nařízeno a jaká byla výtěžnost (úspěšnost) výkonů rozhodnutí v uvedeném období?

Od 1.1.2013 již  VZP ČR nemůže podávat návrh na výkon rozhodnutí podle zák. č. 99/1963 Sb. v souladu s ustanovení § 251 odst. 2 a 3 zák. č. 99/1963 Sb., v platném znění a přechodných ustanovení v čl. II. zák. č. 396/2012 Sb.

Počet zahájených kauz za období 1.1.2009– 31.12.2012                 577 363

Celková finanční částka                                                                    25 835 208 378 Kč

Výtěžnost                                                                                         29.82%

 1. 2.      Kolik exekucí vedených soudními exekutory, v nichž VZP ČR vystupuje v pozici oprávněného, bylo v roce 2013 nařízeno a jaká byla výtěžnost (úspěšnost) výkonů rozhodnutí v uvedeném období?

Soudní exekuce podle zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Počet zahájených kauz za období 1.1.2013 – 31.12.2013                84 675

Celková finanční částka                                                                    4 722 995 442 Kč

Výtěžnost                                                                                         8,22%

Pokud jde o posouzení výtěžnosti exekucí podle zák. č. 120/2001 Sb., jedná se o velmi krátký časový úsek, ze kterého nelze vyvodit menší úspěšnost soudních exekucí, neboť v delším časovém úseku se bude výtěžnost v roce 2013 nařízených exekucí zvyšovat.

 1. 3.      Kolik exekucí, v nichž VZP ČR vystupuje v pozici oprávněného, bylo v roce 2013 vedeno dle správní či daňového řádu a jaká byla výtěžnost (úspěšnost) výkonů rozhodnutí v uvedeném období?

VZP ČR je podle § 10 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ) správcem daně v rozsahu vymáhání daní, konkrétně pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle zákona č. 592/1992 Sb., v pl. znění. Na základě ust. § 53 odst. 8, odst. 9, dále § 2 odst. 3 DŘ, § 103 odst. 2 Správního řádu (SŘ) ve spojení s § 106 odst. 3 SŘ, je VZP ČR tedy oprávněna provádět daňové exekuce podle zák. č. 280/2009 Sb.

Počet zahájených kauz za období 1.1.2013 – 31.12.2013                26 855

Celková finanční částka                                                                    775 257 909 Kč

Výtěžnost                                                                                         43%

VZP ČR provádí daňové exekuce  těmito způsoby:

a)      srážkami ze mzdy
b)      přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
c)      přikázáním jiné peněžité pohledávky.

S ohledem na tyto formy vedení exekuce je výtěžnost u daňových exekucí relativně vysoká.

Žádost 21.2.2014

Informace o tom, kolik vyplácí VZP ČR v průměru zřizovatelům domovů důchodců a podobným pracovištím za péči o jednoho důchodce za jeden den pobytu.

Průměrná úhrada VZP ČR je 139,- Kč. Průměrná úhrada je počítána ze statistik roku 2013, na 1 pojištěnce v zařízeních sociálních služeb na jeden den pobytu. VZP ČR podle zákona v těchto zařízeních hradí ošetřovatelskou a rehabilitační péči a tyto dvě složky jsou v kalkulaci obsaženy.

Žádost 10.2.2014

Informace o výdajích pojišťovny v roce 2013 na zdravotnické prostředky „skupiny 03 – stomické pomůcky“.

Žadateli byly poskytnuty rozsáhlé údaje  o nákladech na stomické pomůcky uhrazených v roce 2013.

Žádost 27.2.2014

Informace o tom, kolik činily výdaje VZP ČR za rok 2013 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, a to skupiny 03 – stomické pomůcky.

Žadateli byly poskytnuty rozsáhlé údaje  o nákladech na stomické pomůcky uhrazených v roce 2013.

Žádost 12.3.2014

Informace o tom, kolik výkonů rozhodnutí, kolik exekucí vedených soudními exekutory a kolik exekucí dle daňového řádu bylo nařízeno v letech 2001 až 2012, resp. 2013 a jaká byla jejich výtěžnost.

VZP ČR nemá IS přednastaven ve struktuře, kterou požadujete, navíc  údaje  chcete zpětně za 13 let najednou, přičemž VZP ČR  by musela  pro získání některých dat  zadat speciální servisní požadavek na vytvoření skriptu, což je časově náročnější proces, navíc  bychom pak požadovali i úhradu vzniklých nákladů.   Z tohoto důvodu jsou proto naše odpovědi /údaje  na  Vaše dotazy  sub č.1 a č. 2 uváděny formou  kvalifikovaného odhadu.

Pro přehlednost začínáme s odpovědí na dotaz pod bodem č. 3)

VZP ČR začala daňové exekuce v praxi realizovat až od účinnosti  zákona č. 280/2009 Sb.  (daňový řád), tj. od 1.1. 2011. Rozsah informací, který ohledně daňových exekucí  požadujete  nemůžeme proto sdělit. K našemu dřívějšímu vyjádření ze dne 26.2. 2014 dodáváme, že přikázáním pohledávek realizujeme cca  30 - 40 % daňových exekucí, zbylou % část tvoří srážky ze mzdy či jiných příjmů postižitelných exekucí.

K dotazu pod bodem č. 2)

Dá se zkonstatovat, že od r. 2002 až do konce r. 2013 bylo na návrh VZP ČR zahájeno každoročně několik desítek tisíc exekucí v režimu zákona č. 120/2001 Sb. VZP ČR aktuálně vede desetitisíce  exekučních řízení  (cca 180 – 200 tis.) v postavení oprávněné strany. Navíc po novele občanského soudního řádu, účinné k 1.1. 2013, další tisíce případů  k vymáhání předaly či ještě předají  soudním exekutorům  okresní soudy.  Úspěšnost vymáhání v čase samozřejmě klesá. Nejvíce finančních prostředků dochází na účty v průběhu prvních cca 3 – 4 let od zahájení exekučního řízení.  Zde vždy záleží na více faktorech ( celkové výši dluhu, zájmu dlužníka mít trvalé příjmy a hradit své závazky, vývoje nezaměstnanosti  v ČR, stavu ekonomiky – HDP, z jakého regionu dlužník pochází  atd.). Výtěžnost vymáhání  pohledávek  u soudních exekutorů  se pohybuje v rozmezí cca 25 – 35 %.

K dotazu pod bodem č. 1)

Výkonů rozhodnutí v letech 2001 až 2008 bylo každoročně  ze strany VZP ČR navrženo  několik desítek tisíc. Výtěžnost výkonů rozhodnutí byla vždy o několik % nižší ve srovnání s výtěžností soudních exekutorů. Návrhů na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí v letech 2002 až  2012 bylo něco kolem 6000. Výtěžnost u tohoto typu výkonu rozhodnutí byla závislá především na pořadí zřízeného soudcovského zástavního práva, hodnotě zástavy, výši pohledávky VZP.  V případě 1. pořadí mohlo v některých případech dojít i ke 100 % uspokojení, ale to byly spíše výjimečné případy. Podaných návrhů na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, srážek ze mzdy, resp. přikázáním pohledávky za období 2001 až 2012 bylo každoročně v řádech  několika desítek tisíc. Nejhorší výtěžnost byla z prodeje movitých věci, zde bylo plnění až na výjimky zcela zanedbatelné.  Nejlepší výtěžnost vykazovaly srážky ze mzdy, pokud byl zjištěn účet u poskytovatele platebních služeb, na kterém bylo dostatek finančních prostředků, byla výtěžnost velmi dobrá a hlavně rychlá, ale velké procento povinných nemělo na účtech finanční prostředky, proto výtěžnost nebyla taková jako u srážek ze mzdy u povinných, kteří měli snahu dlouhodoběji pracovat a hradit své závazky.

Žádost 20.3.2014

Informace o tom, se kterými zdravotnickými zařízeními je v současné době uzavřena smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče zahrnující úhradu spondylochirurgických výkonů a se kterými ZZ byla smlouva nově uzavřena v letech 2010 až 2014.

Na základě analýzy provádění a vykázání výkonů uvedené výkony spondylochirgické péče (výkony s kódy 66311-66341) provádí a vykazují následující smluvní partneři VZP ČR.

(jedná se o smluvní partnery, kteří uvedené výkony spondylochirurgické péče vykazovali i v roce 2009 – tento rozsah se tedy pro Vámi definované období neměnil).

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Homolce

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha

Nemocnice Na Bulovce

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Fakultní nemocnice Plzeň

Krajská zdravotní, a.s. - MN v ÚL, o.z.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice Brno

Úrazová nemocnice v Brně

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Středomoravská nemocniční a.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

Karvinská hornická nemocnice a.s.

Městská nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Žádost 23.3.2014

Informace  - Statut a Organizační řád VZP ČR.

VZP ČR byla zřízena zákonem č. 551/1991 Sb. VZP ČR nevydává na rozdíl od zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven žádný statut.

V příloze Vám zasíláme v elektronické podobě platný Řád č. 3/2012 Organizační řád VZP ČR  včetně organizačních schémat a změnových listů č. 1 až 6 (jde o rozsáhlý materiál).

Žádost 26.3.2014

Informace  o tom, kolik a zda VZP ČR zaplatila uvedeným firmám v roce 2012 a 2013 za poskytnutou zdravotní péči.

Název společnosti

Úhrada 2012

Úhrada 2013

00560073

ProMedica, spol. s r.o.

3 989 716

3 779 908

28659023

RST Medistrade s.r.o.

0

9 344 467

25591690

Mammografické centrum s.r.o.

0

0

25897306

ST - Medica, spol. s r.o.

0

0

26285258

G-Medica spol. s r.o.

2 054 587

2 130 812

28618424

VETSCAN Centrum s.r.o.

0

0

28608208

CT SCAN PLUS s.r.o.

1 126 924

1 040 107

28587367

G-Medica screening s.r.o.

9 248 217

9 260 634

 

Žádost 28.3.2014

Informace o evidovaném počtu pacientů s diagnózou M. Bechtěrev HLA B27 pozit.,1. A 2. Stupeň  onemocnění,  kterým je VZP ČR hrazena biologická léčba.

K datu 7.4.2014 je biologická léčba hrazena 737 pojištěncům VZP ČR.

Biologická léčba je indikována ošetřujícím lékařem příslušného centra u pacientů s aktivní ankylozující spondylitidou, s vysokou aktivitou onemocnění a nedostatečnou odpovědí na standardní léčbu, a to v souladu s indikačním omezením  konkrétního biologického preparátu stanoveným v rozhodnutí vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv – z tohoto důvodu tedy VZP ČR neeviduje rozdělení pacientů na uváděné stupně onemocnění.

Žádost 1.4.2014

Informace o programu Za zdravým vzduchem.

Žadatel byl odkázán na údaje uvedené na webových stránkách VZP ČR a byl mu zaslán vzor Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z Fondu prevence VZP ČR na tento program a výtah z vnitřního pokynu upravující tento program.

Žádost 5.4.2014

Informace o kvalitativních ukazatelích porodů.

Žadateli byly poskytnuty rozsáhlé údaje  o kvalitativních ukazatelích týkajících se porodů (spontánní  porody, císařský řez, analgetizace rodiček) ve vybraných zdravotnických zařízeních za roky 2011 až 2013.

Žádost 23.4.2014

Informace o službách poskytovaných  v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Pracoviště ošetřovatelské a rehabilitační peče v pobytovém zařízení sociálních služeb IČP 88034001 má s VZP ČR uzavřenou Zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetřovatelské a rehabilitační péče poskytované pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami pro odbornost 913 – všeobecná sestra v sociálních službách.

Jedná se poskytování zdravotních úkonů zdravotní sestrou, která má příslušnou kvalifikaci (například převazy, aplikace injekcí a podobně).

Důvodem k indikaci výkonů odbornosti 913 je takový zdravotní stav, který neumožňuje, aby se klient PZSS buď dostavil k ošetření/vyšetření do nejbližšího způsobilého zdravotnického zařízení nebo to není z hlediska čerpání prostředků veřejného zdravotního pojištění účelné a nejedná se přitom o činnosti náležící do sociálních služeb. Požadavek na zdravotní péči v PZSS vystavuje ošetřující lékař po vyšetření klienta.

Péče je vykazována kódy ošetřovatelské intervence a materiálových kódů, které jsou specifikovány jednak v indikaci lékaře a také ve zdravotní dokumentaci, kterou je povinno vést zdravotnické zařízení, které péči poskytuje.

Tato péče byla poskytována ve stejném rozsahu i v r. 2014.

Žádost 5.5.2014

Počet zdravotních výkonů č. 51850 – převaz rány metodou V. A. C. a souhrn nárokovaných úhrad za vykázaný ZUM za rok 2012 a 2013.

Počet výkonů v roce 2012 – 6 231, v roce 2013-  6 329. ZUM v roce 2012 – 29 382 336,- Kč, v roce 2013 – 30 302 117,- Kč.

Žádost 8.5.2014

Náklady na úhradu léků JANUVIA a JANUMET v roce 2013.

Za uvedená léčiva  uhradila VZP ČR v roce 2013 195 846 213,- Kč za 105 985 balení.

Žádost 15.5.2014

Informace o možnosti prominutí penále zajištěného exekucí.

Dle ustanovení § 53a  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů může zdravotní pojišťovna odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje  20 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti. V případě penále, jehož výše přesahuje 20 000 Kč,  může odstraňovat tvrdosti rozhodčí orgán.

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže

 • plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí penále,
 • na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh,
 • plátce pojistného vstoupil do likvidace.

O prominutí penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce nebo jiné oprávněné osoby. Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo penále předepsáno. Předepsaným penále se rozumí penále vyměřené platebním výměrem a penále předepsané výkazem nedoplatků.

Na řízení o prominutí penále se podle shora citovaného zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení a na použití institutu odstranění tvrdosti a prominutí penále není právní nárok.

Na základě shora uvedených skutečností tedy není dle platné právní úpravy možné odstranění tvrdosti (prominutí) penále, které je po právní moci exekučního titulu vymáháno v rámci exekučního řízení.

Žádost 16.5.2014

Informace o zaměstnavatelích žadatele.

Informace byly poskytnuty.

Žádost 27.5.2014

Informace o nedoplatcích pojistného.

Předmětná firma nemá nedoplatky na pojistném.

Žádost 1.6.2014 

Informace o zaměstnavatelích žadatele.

Informace byly poskytnuty.

Žádost 2.6.2014 

Údaje o PZT skupina 02.

Informace byly poskytnuty.

Žádost 3.7.2014

Informace o rozhodčích řízeních ve věci tzv. vnitrostátního úhradového sporu ve zdravotnictví u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

 1. Jako strana rozhodčího řízení jsme se žádného takového rozhodčího řízení neúčastnili.
 2. Pro úhradové spory nesjednáváme ve smlouvách  o poskytování a úhradě zdravotních služeb rozhodčí doložky ani samostatné rozhodčí smlouvy.

Žádost 3.7.2014

Výše částky za akvizice pojištěnců v letech 2008 až 2013.

Ve vámi dotazovaném období vydala VZP ČR  na nábor nových pojištěnců prostřednictvím třetích osob částku 50,4 milionu korun.

Za uvedenou částku získaly třetí subjekty pro VZP ČR 56 581 pojištěnců. Při započtení průměrné výše pojistného znamená uvedený počet nových pojištěnců pro VZP ročně přínos 1,13 miliardy korun.

Žádost 4.7.2014

Informace o protonové léčbě.

Poskytnutí memoranda o vzájemné spolupráci a veškerých případných dalších dohod a obdobných dokumentů mezi VZP a RPTC

VZP ČR uzavřela s ProHealth AG (PH) jako provozovatelem Rinecker Proton Therapy Center (RPTC) pouze Memorandum o vzájemné spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) a Rinecker Proton Therapy Centra (RPTC) ze dne  12. 6. 2013. Fotokopii memoranda zasíláme v příloze. Žádné další dohody nebyly s RPTC uzavřeny.

(i)

Informace o rozsahu lékařské péče sjednané mezi VZP a RPTC, tj. především seznam diagnóz, jejichž léčení bylo mezi VZP a RPTC ujednáno

Žádný seznam diagnóz nebyl dohodnut. Pacient musí být k protonové léčbě indikován. Musí se jednat o jedinou možnost zdravotní péče (podmínka vyplývající pro úhradu jinak nehrazené péče ze zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) a musí být splněny další podmínky, které byly dohodnuty s odbornou společností a Ministerstvem zdravotnictví ČR:

 • požadavek na úhradu protonové léčby podá – potvrdí vedoucí lékař z oboru radiační onkologie některého tzv. komplexního onkologického centra;
 • požadavek bude opřen o doporučující stanovisko mezioborového konzilia lékařů komplexního onkologického centra deklarující, že se jedná o jedinou možnost zdravotní péče;
 • půjde o indikaci ze souboru diagnóz, které považuje odborná společnost radiační onkologie ve výjimečných případech, kdy nelze použít alternativní léčebné postupy, za onemocnění, u kterého může být protonová terapie přínosná.

(ii)

Informace o objemu lékařské péče sjednané mezi VZP a RPTC;

Pokud objemem lékařské péče rozumíme celkový počet léčených pacientů včetně celkového objemu úhrad, nic takového nebylo sjednáno. Pokud bude pacient k protonové léčbě indikován (viz odpověď na předchozí bod), uhradí VZP ČR poskytnutou zdravotní péči v rozsahu uvedeném v memorandu.

(iii)

Informace o ceně sjednané mezi VZP a RPTC za jednotlivé služby, které mají být poskytované ze strany RPTC.

Viz memorandum.

Žádost 8.7.2014

Kontaktní údaje členů Správní rady.

Seznam členů Správní rady VZP ČR najdete na našich webových stránkách na této adrese zde.

Kontakty na členy Správní rady VZP ČR – poslance a senátory – najdete na webových stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR – www.psp.czwww.senat.cz.  Ing. Jana Gregora, náměstka ministra financí, můžete kontaktovat přes e-podatelnu -  podatelna@mfcr.cz. Náměstky ministra zdravotnictví MUDr. Toma Phillipa, Ph.D. MBA,  JUDr. Lenku Teska Arnoštovou, Ph.D. a prof. MUDr. Josefa Vymazala, DSc., kontaktujte  přes e-podatelnu -  mzcr@mzcr.cz. Ostatní členy Správní rady kontaktujte prostřednictvím tajemnice Správní rady.

Žádost 31.7.2014

Počty inhalátorů kompresorových uhrazených v roce 2013 a 1. pololetí 2014.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 1.8.2014

Zaslání smluv uzavřených mezi VZP a výrobci léků jako podklad pro číselníky.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 5.8.2014

Informace o platu a odměnách ředitele VZP ČR a průměrných platech a odměnách náměstků v 1.pololetí 2014.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 22.8.2014

Informace o kontrolách provedených na akci Mořský koník.

Úvodem musíme zdůraznit, že akce Mořský koník není žádnou bonusovou akcí, ale jedná se o léčebně ozdravný pobyt hrazený nad rámec hrazené zdravotní péče, tj. léčebně ozdravný pobyt, který je svým specifikem přímořského pobytu důležitým preventivním opatřením,  které  není  možné  v ČR zajistit. Léčebně ozdravný pobyt se týká chronicky nemocných dětí s výhradně vybranými diagnózami, pro které je přímořský léčebně ozdravný pobyt (dle vyjádření ošetřujícího lékaře konkrétního chronicky nemocného dítěte) součástí  léčebného procesu pro jednotlivé chronicky nemocné dítě.  Při léčebně ozdravném pobytu na akci Mořský koník je každému účastníkovi zajištěna řádná zdravotní péče plně odpovídající zdravotní péči poskytované v dětských odborných léčebnách, lázních určených pro děti a v ozdravovnách tak, jako kdyby byla poskytována v ČR, jen s tím rozdílem, že má pacient možnost čerpat tuto péči v přímořské oblasti.

K jednotlivým otázkám uvádíme:

Ad 1.

Byla v posledních pěti letech tj. v letech 2009 – 2014 provedena kontrola, příslušným orgánem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP), účelnosti  vynaložených  prostředků VZP  na  preventivní bonusový projekt pro klienty VZP „Mořský koník“?

      Ano, kontrola je pravidelně prováděna.

      Kontrola účelnosti vynaložených prostředků je prověřována:

 1. v rámci návrhové činnosti pro léčebně ozdravný pobyt Mořský koník, a to praktickými lékaři pro děti a dorost a ambulantními specialisty, u kterých jsou chronicky nemocné děti v péči,
 2. v rámci návrhové činnosti pro léčebně ozdravný pobyt Mořský koník revizními lékaři VZP ČR, kteří jednotlivé návrhy od praktického lékaře pro děti a dorost nebo od ambulantního specialisty posuzují a následně potvrzují nebo nepotvrzují. Jedná se o totožný schvalovací režim pro návrhy na lázeňskou, ozdravenskou zdravotní péči nebo zdravotní péči poskytovanou v dětských odborných léčebnách v ČR.
 3. průběžným  sledováním   nákladů na zdravotní péči vynakládanou pro účastníky léčebně ozdravného pobytu před a po absolvování pobytu a v průběhu let,
 4. dotazníkovou  akcí  u rodičů s žádostí o sdělení, zda léčebně ozdravný pobyt snížil počet dnů absence ve škole z důvodu případných ataků onemocnění, pro které bylo dítě na léčebně ozdravný pobyt zařazeno (pro rok 2014 je nově zavedena dotazníková akce pro lékaře, kteří chronicky nemocným dětem pobyt navrhují).

Oddělení kontroly provedlo kontroly agendy ozdravných pobytů dětí u moře „Mořský koník“ v roce 2009 a v roce 2013. Předmětem kontrol bylo dodržování smluvních ujednání týkající se financování letecké dopravy, ubytování a služeb, průběhu financování a závěrečného vyúčtování. Dále financování reklamy a propagace, pojištění, tiskopisů, apod.

Ad 2.

Byla provedena v období 2009 – 2014 kontrola ze strany VZP, zda smluvní partner VZP, který zabezpečuje pobyty klientů VZP v rámci preventivního bonusového projektu pro klienty VZP „Mořský koník“ dodržuje smluvní požadavky kvality kladené např. na poskytování stravy a ubytování účastníkům shora uvedeného preventivního projektu „Mořský koník.“?

Ano, kontrola je ze strany VZP prováděna. Kontrola ubytování je prováděna nepravidelnými  inspekčními cestami přímo v lokalitách léčebně ozdravného pobytu v průběhu  ročníku. Kontrolu jídelníčku provádí denně osobně hlavní lékař lokality v daném turnusu.

Ad 3.

Jaký orgán VZP prováděl kontrolu preventivního bonusového programu pro klienty VZP „Mořský koník.“

Orgány VZP ČR dle zákona jsou Správní a Dozorčí rada. Zástupci těchto orgánů se osobně účastní  inspekčních cest, rovněž projednávají tuto akci v rámci čerpání Fondu prevence. Podrobné informace o průběhu ročníku a účelnosti vynaložených prostředků jsou orgánům VZP ČR předávány pravidelně v závěrečných zprávách o vynaložení prostředků Fondu prevence a ihned na základě vyžádání a zařazení informace na program jednání Správní a Dozorčí rady. Zástupci orgánů VZP ČR jsou také členy pro výběr dodavatele a lokality akce Mořský koník.

Oddělení kontroly vykonává kontroly, které jsou kontrolami vnitřními a jsou prováděny na základě vnitřních pokynů VZP. Tyto kontroly jsou součástí vnitřního kontrolního systému pojišťovny, který se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Ad 4.

V případě, že proběhla kontrola shora uvedeného projektu, žádám o zaslání závěrů předmětné kontroly.

Závěry kontrol provedených oddělením kontroly v roce 2009 a 2013 jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu.

Žádost 27.8.2014

Informace o nozokomiální infekci u chir. výkonu 51359.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 15.9.2014

Informace o tom, zda má žadatel dluh na pojistném za období únor 1997 až srpen 2014 a jaké kategorie údajů jsou o žadateli vedeny v evidenci pojištěnců.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 16.9.2014

Informace o roční spotřebě stomických pomůcek 03 za rok 2013

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 23.9.2014

Informace o hodnotě vykázaných ZP podsk. 68 a frekvence výkonů resekce střev v r. 2013.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 9.10.2014

Informace o celkovém rozsahu hrazených ZP dle přiložených kódů.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 3.11.2014

Informace postupu při předepisování zdravotnických prostředků neuvedených v číselníku.

V návaznosti na Vámi podanou informaci si v obecné rovině dovolím odkázat na Metodiku pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR:

/uploads/document/met-v6221-pdf.pdf

kde naleznete komplexní materiál, jakým způsobem se řídí vykazování a následná úhrada za poskytnuté zdravotní služby.

Musím konstatovat, že jakýmkoliv jiným materiálem, jehož obsah nebo jeho část by se Vašeho dotazu týkal, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, ať už ve formě písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, v tomto okamžiku nedisponujeme.

Jsme přesvědčeni, že stávající Číselník zdravotnických prostředků (zřejmě máte na mysli Úhradový katalog – zdravotnické prostředky) obsahuje zdravotnické prostředky v takovém rozsahu, že je možné uspokojit nárok kteréhokoliv pojištěnce VZP ČR. Pokud pak některý pojištěnec vyžaduje péči, která jinak není hrazena, samozřejmě lze využít zákonné možnosti podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Žádost 10.11.2014

Informace o úhradách za lékařské úkony do soukromých zdravotních ordinací v letech 2012 a 2013.

Náklady v mil. Kč na zdravotní péči v okrese Svitavy za rok 2012 a 2013 –

AMBULANTNÍ poskytovatelé zdravotních služeb

Členění dle segmentu poskytované péče

Segment poskytované zdravotní péče

2012

2013

Stomatologie

79 564

78 112

Praktický lékař pro dospělé a děti

102 661

103 391

Gynekologie

20 891

22 038

Rehabilitace

14 720

14 498

Diagnostika (laboratoře, RTG)

25 351

26 786

Domácí zdravotní péče

11 151

12 516

Specializovaná ambulantní pěče

126 377

130 400

Ošetřovatelská a rehabilitační péče

5 047

9 723

Náklady celkem:

385 762

397 464

 

Žádost 20.11.2014

Informace o nákladech z veřejného zdravotního pojištění na  léčivé přípravky INEGY a EZETROL v roce 2013 a 2014 v uvedené struktuře.

Požadované informace byly poskytnuty.

Žádost 25.11.2014

Informace o využívání  přístrojů CT a MRI.

Byly poskytnuty informace o smluvních poskytovatelích s přístrojovou technikou CT a MRI a  poskytovatelů s nejvíce vykázanými výkony CT a MRI v roce 2012 a 2013.

Žádost 12.12.2014

Informace o veřejné zakázce Software pro tvorbu map.

Na základě Vaší žádosti doručené do VZP ČR dne 15.12.2014 zasílám sken rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dále uvádím nabídkové ceny jednotlivých uchazečů:

Position s.r.o. - 294 000,- Kč bez DPH

ARCDATA PRAHA s.r.o.  – vybraný dodavatel - 194 400,- Kč bez DPH

VARS BRNO a.s. - 236 072,- Kč bez DPH

Žádost 12.12.2014

Informace o vykazování signálního kódu regulačního poplatku v roce 2015.

K otázkám 1 a 3 uvádíme, že jakýkoliv výdaj z prostředků veřejného zdravotního pojištění je formulován výhradně zákonem; tedy í kompenzace za zrušené regulační poplatky je zákonem, nebo podzákonnými  právními předpisy definována. V tomto konkrétním případě se jedná  o vyhlášky Ministerstva zdravotnictví  - tzv. úhradovou vyhlášku a vyhlášku, která novelizuje Seznam zdravotních výkonů. O samotném legislativním procesu Vás zcela jistě není třeba informovat.

K otázce Metodiky můžeme pouze uvést, že Metodika musí vždy respektovat zákonný stav a VZP ČR jako garant této Metodiky pouze provádí změny, které byly schváleny v rámci Komise pro Metodiku, které se účastní zástupce každého segmentu – pokud máte nějaké dotazy, zcela jistě Vám je poskytne příslušný zástupce sdružení, pod které svou odborností spadáte.

Žádost 15.12.2014

Informace o ozdravných pobytech v hotelu Čeladenka.

K otázce č. 1 a k otázce č. 2: „jaký je vztah VZP k hotelu Čeladenka?“ a  „na základě jakého právního titulu a za jakých podmínek vznikl smluvní vztah mezi VZP a hotelem Čeladenka, popř. na  základě jakého řízení?“ sdělujeme, že VZP ČR nemá s hotelem Čeladenka uzavřený žádný smluvní vztah.

K otázce č. 3 „z jakého důvodu hradí VZP pobyty klientům v hotelu Čeladenka?“ odpovídáme:

VZP ČR má uzavřenu smlouvu o zajištění kompletních služeb v rámci akce „Za zdravým vzduchem 2014“ se společností Kovotour plus, s.r.o. Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR). Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele (Kovotour plus, s.r.o.), že na svůj náklad a nebezpečí zajistí kompletní realizaci léčebně ozdravných pobytů konaných v roce 2014 pro některé skupiny chronicky nemocných nebo zdravotně oslabených dětí pojištěných u VZP ČR. VZMR byla otevřená, jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění

Místem plnění závazku poskytovatele realizovat ozdravné pobyty je Horský hotel Čeladenka, Čeladná 809, 739 12 Čeladná. Cena za plnění dle smlouvy je stanovena v rámci nabídky k veřejné zakázce č. 1400052 v částce 1 490 400 Kč bez DPH.

Tuzemského ozdravného pobytu se zúčastnilo od června do srpna 2014 na základě doporučení ošetřujících lékařů 140 chronicky nemocných dětí, kterým byla poskytována zdravotní služba lázeňského charakteru. Zákonní zástupci dětí se podíleli na nákladech služby, tj. uhradili VZP ČR před odjezdem na tuzemský ozdravný pobyt 1 000 Kč za jedno dítě, celková výše finanční spoluúčasti rodičů na tuzemském ozdravném pobytu  snižuje celkové náklady na provedenou službu.

Žádost 17.12.2014

Informace o tom, kolika diabetikům byl poskytnut příspěvek na diabetickou obuv.

V roce 2014 (leden až říjen) byla vykázána diagnóza E10* až E14* u 524 568 pojištěnců VZP ČR (diabetiků).

Diabetická obuv byla v tomto období poskytnuta celkem 4 346 diabetikům, tj. 0,83% diabetikům z celkového počtu diabetiků. Z toho 3 548 diabetikům (tj. 0,68%) byla poskytnuta v přímé souvislosti s diagnózou (tj. na poukazu pro zdravotnické prostředky byla uvedena diagnóza E10* až E14*), dalším 798 diabetikům (tj. 0,15%) byla poskytnuta v nepřímé souvislosti s diagnózou (tj. na poukazu pro zdravotnické prostředky byla uvedena jiná diagnóza než E10* až E14*, většinou diagnóza M21*- jiné získané deformity končetin).

Žádost 30.12.2014

Informace o placení lázeňské péče.

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována pojištěncům na základě ustanovení § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a to na doporučení  ošetřujícího lékaře a po potvrzení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována buď jako komplexní, nebo jako příspěvková. Příspěvková lázeňská rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Komplexní péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity apod. Zdravotní pojišťovna hradí v případě komplexní léčby všechny náklady, tj. včetně nákladů na ubytování a stravování.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči byl na základě zákonného zmocnění v citovaném zákoně vydán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V roce 2014 platila vyhláška č.  267/2012 Sb., která v příloze stanovila pro jednotlivé nemoci mimo jiné i údaj o tom, zda je lázeňská péče poskytována formou komplexní nebo příspěvkové lázeňské péče. Pro úplnost uvádíme, že v letošním roce je indikační seznam novelou zákona č. 48/1997 Sb. vydán jako příloha č. 5 tohoto zákona.

Jak je zřejmé z Vaší žádosti a z dokladů VZP ČR, Vy jste absolvovala příspěvkovou lázeňskou péči, Klient lázní podepisuje vyúčtování lázeňské péče, které u příspěvkové péče obsahuje pouze cenu za léčení, u komplexní péče cenu za ubytování, stravování a léčení. Cena za pobyt celkem je cenou, kterou pak uhradí zdravotní pojišťovna klienta. Při porovnávání vašich účtů se spolubydlící zřejmě došlo k nedorozumění. Pokud nic neplatila, měla Vaše spolubydlící zřejmě komplexní lázeňskou péči a uvedla Vám nesprávnou částku nebo pouze částku za léčení. Samozřejmě i ta se u jednotlivých pacientů liší v návaznosti na onemocnění, předepsané procedury a délku pobytu.