Odpovědi na žádosti o informace - 2016

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o výdajích VZP ČR za 3. čtvrtletí 2016 u jednotlivých zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz ve skupinách 01, 03, 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu nemocnic, které v roce 2015 a 2016 vykazovaly individuálně zhotovené implantáty pro kraniotomie pod kódem VZP 9999999.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výsledné hodnotě bodu (HBred), kterou hradila v odbornosti 925 jednotlivým poskytovatelům domácí péče v letech 2014 a 2015, a dále o průměrné úhradě za výkony (bez ZUM a ZULP) na jednoho unikátního pojištěnce poskytovatelům domácí péče v odbornosti 925 v letech 2014 a 2015 v členění dle jednotlivých krajů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě pacientů s atriální fibrilací v rámci primární a sekundární prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o léčbě léčivým přípravkem MINIRIN MELT v diagnózách nykturie, polyurie (R35), diabetes insipidus (E23.2) a hyperaktivního močového měchýře (N31 a N32.8).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:

  1. Byl v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 VZP ČR proplacen poukaz na zdravotní prostředek Synocrom i za situace, že nebyl vydán v lékárně (fyzicky), avšak jej pacientovi vydal lékař v ambulanci bez spoluúčasti (doplatku), a dle jakého zákona či metodiky jste tuto úhradu provedli i v tomto případě v prospěch lékárny?

  2. Jaká byla konečná cena pro spotřebitele (pacienta), pokud si zdravotní prostředek Synocrom nevyzvedl v lékárně, ale byl mu vydán v ambulanci lékaře bez doplatku v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010?

  3. Jakou % (procentuální) maximální úhradu měla VZP ČR uhradit na poukaz, na kterém byla uvedena pouze jedna cena právě v případě, kdy si pacient nevyzvedl zdravotní prostředek Synocrom v lékárně, ale byl mu vydán lékařem v ambulanci bez doplatku, v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010?

  Např. na poukaze byla uvedena pouze cena 4.971 Kč za Synocrom, kód 1363702 bez spoluúčasti pacienta; kolik měla proplatit pojišťovna lékárně?

  4. Z jakého důvodu či výjimky mohla pojišťovna proplatit lékárnám v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 poukazy na zdravotní prostředek Synocrom, které neobsahovaly dvě ceny (cena - úhrada vydaného množství pomůcky a cena pomůcky - doplatek pacienta), tedy šlo o poukazy, kde fyzicky nebyl zdravotní prostředek Synocrom vydán v lékárně, ale v ambulanci lékaře bez doplatku pacienta a tudíž neexistovala žádná spoluúčast pacienta, což bylo v rozporu s metodikou pro pořizování a předávání dokladů pojišťovně?

  5. Z jakého důvodu či výjimky mohla pojišťovna proplatit poukaz na zdravotní prostředek Synocrom v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010, pokud bylo na jednoho pacienta vystaveno lékařem v jeden den tři a více poukazů oproti tzv. preskripčnímu (indikační) omezení dle metodiky VZP ČR?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu zdravotních výkonů 75449 PARS PLANA VITREKTOMIE – 1 OKO v období let 2013 - 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ze smluv s poskytovateli zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Kolik činil rozpočet VZP ČR na činnost v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a kolik bylo schváleno finančních prostředků na rok 2016, jaké z toho jsou mzdové
  a investiční náklady za tato období.
  2. Kolik bylo zaměstnáno v hlavním nebo obdobném poměru u VZP ČR za rok 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015 a jaký je stav v roce 2016 oproti plánovaným počtům pracovních míst, kolik činila hrubá měsíční mzda za tato období.
  3. Jaká měsíční částka se odvádí ze státního rozpočtu do rozpočtu VZP ČR za vazebně stíhané a odsouzené, kolik činila v roce 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a o kolik finančních prostředků celkem se jednalo za období roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a k 30. 6. 2016 jmenovitě.
  4. Jaká je organizační struktura VZP ČR, management, generálie vedoucích pracovníků ústředí i poboček.
  5. Kolik bylo uplatněno regresních nároků za poškozené za rok 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015, kolik z nich bylo řešeno soudní cestou a v jakém objemu byly uplatňovány v uvedených termínech, v jakém objemu byly vráceny za tato období.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o zdravotnických prostředcích skupiny 01 – obvazový materiál, náplasti, za období let 2012 – 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o tom, zdali Společenství vlastníků jednotek v domě č. p. 406 v Praze 4, IČ: 27444660, odvádí zdravotní pojištění za jednotlivé členy výboru, příp. výši odvodů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací za rok 2014:

  1. Peněžní výdaje na zdravotnické prostředky skupiny 02 v absolutním vyjádření
  2. Procentuální vyjádření výdajů na zdravotnické prostředky skupiny 02 v poměru k celkovým výdajům na veškeré zdravotnické prostředky
  3. Peněžní výdaje na absorpční zdravotnické prostředky
  4. Procentuální vyjádření výdajů na absorpční zdravotnické prostředky v poměru k celkovým výdajům na zdravotnické prostředky skupiny 02
  5. Peněžní výdaje na vložky absorpční dle jednotlivých produktů
  6. Peněžní výdaje na pleny vložné dle jednotlivých produktů
  7. Peněžní výdaje na kalhotky plenkové dle jednotlivých produktů
  8. Peněžní výdaje na podložky absorpční dle jednotlivých produktů

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o tom, zdali hradí zdravotní výkon mužské obřízky (cirkumcize) a kolik těchto výkonů bylo vykázáno ve VZP ČVR sledovaném období.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o spotřebě zdravotních pomůcek skupiny 01, 02, 03, 13 a 17 za rok 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu jednotek léčivých přípravků Remicade, Simponi a Januvia za období září 2013 – září 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nemocnosti pojištěnců VZP ČR ve věku 0 – 18 let v návaznosti na jednotlivé diagnózy za rok 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výkonů u odborností 222, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 812 – 819, 822, 823, a dále rozdělení počtu výkonů, počtu bodů a úhrad za jednotlivé specializace dle referujícího lékaře vše za roky 2010 – 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  - s jakou výslednou hodnotou bodu hradila VZP ČR v roce 2014 péči poskytovatelům zvláštní ambulantní péče dle § 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. v členění dle jednotlivých krajů
  - s jakou výslednou hodnotou bodu hradila VZP ČR v roce 2014 a 2015 péči poskytovatelům zvláštní ambulantní péče dle § 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. v členění dle jednotlivých krajů
  - jaká byla průměrná úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v roce 2014 a 2015 od VZP ČR smluvním poskytovatelům zvláštní ambulantní péče dle § 22 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. v členění dle jednotlivých krajů
  - jaká byla průměrná úhrada za výkony včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v roce 2014 a 2015 od VZP ČR smluvním poskytovatelům zvláštní ambulantní péče dle § 22 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. v členění dle jednotlivých krajů
  - jakou hodnotu proměnné PUROo použije VZP ČR pro výpočet úhrady za rok 2016 ve vztahu k zařízení žadatele
  - kteří konkrétní poskytovatelé byli VZP ČR určeni jako srovnatelní poskytovatelé k zařízení žadatele

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o poměru dávek od poskytovatelů zdravotních služeb v elektronické a v listinné podobě.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se průměrného počtu bodů na URČ v odbornosti 501 u poskytovatelů, kteří vykazovali v období let 2011 – 2013 výkony s kódem 09519 a 09521, a dále průměrné úhrady na URČ u těchto poskytovatelů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše částky vynaložené VZP ČR z prostředků veřejného zdravotního pojištění na zdravotnické prostředky skupiny 03 – pomůcky stomické v letech 2013 – 2015, a to ve formátu konkretizovaném v žádosti u vyjmenovaných stomických pomůcek.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonů u odborností 222, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 812 – 819, 822, 823, a dále poskytnutí seznamu zasmluvněných laboratoří pro jednotlivé odbornosti vše za období let 2011 – 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o uhrazených tzv. centrových léčivých přípravcích za rok 2015, které mohou vykázat specializovaná pracoviště na základě smluv uzavřených s VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotních výkonů na tlustém střevě za roky 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotnických prostředků skupiny 11 vykázaných za roky 2013, 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotních výkonů na plicích za rok 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace vztahující se k roku 2015:

  1. Peněžní výdaje na zdravotnické prostředky skupiny 02 v absolutním vyjádření.
  2. Procentuální vyjádření výdajů na zdravotnické prostředky skupiny 02 v poměru k celkovým výdajům na veškeré zdravotnické prostředky.
  3. Peněžní výdaje na absorpční zdravotnické prostředky.
  4. Procentuální vyjádření výdajů na absorpční zdravotnické prostředky v poměru k celkovým výdajům na zdravotnické prostředky skupiny 02.
  5. Peněžní výdaje na vložky absorpční dle jednotlivých produktů.
  6. Peněžní výdaje na pleny vložné dle jednotlivých produktů.
  7. Peněžní výdaje na kalhotky plenkové dle jednotlivých produktů.
  8. Peněžní výdaje na podložky absorpční dle jednotlivých produktů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Žádám o popis projektu „Hodnocení vlivu externího hodnocení kvality, aneb vyplatí se to?“ (projekt zmiňován v příloze), případně žádám odkaz na informace o tomto projektu (na webových stránkách 3. LF jsem o projektu nenalezl ani zmínku, stejně tak ani
  na stránkách VZP).
  2. Žádám o sdělení přijaté (případně přislíbené) částky z veřejných rozpočtů pro realizaci výše uvedeného projektu; prosím o sdělení celkové částky a dále rozdělení celkové částky na částku poskytnutou z Fondu prevence VZP, případně z dalších veřejných rozpočtů a z jiných zdrojů (prosím o specifikace jiných rozpočtů i jiných zdrojů).
  3. Žádám o poskytnutí podrobného rozpočtu výše uvedeného projektu.
  4. Žádám o sdělení konkrétní částky připadající na „odměnu kontaktní osoby“ – je-li VZP známo.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Jakých skutečností se týká oznamovací povinnost pojištěnce VZP? Je pojištěnec VZP, za nějž coby invalidního důchodce platí zdravotní pojistné stát, povinen VZP oznámit, že byl přeřazen z invalidního do starobního důchodu? Pokud ano, kde konkrétně je tato povinnost vyjmenována?
  2. Za jakým účelem je zřízena funkce tiskového mluvčího?
  3. Jaká je jeho pracovní náplň, jeho úkoly a povinnosti?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. S jakou výslednou hodnotou bodu (HBred) hradila v roce 2015 VZP ČR péči v odbornosti 913 jednotlivým smluvním poskytovatelům pobytových sociálních služeb registrovaným dle zákona č. 108/2006 Sb. na základě smluv uzavřených s těmito poskytovateli dle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., a to v rámci celé České republiky a v rámci Královéhradeckého kraje.
  2. Kolik má VZP ČR smluvních poskytovatelů pobytových sociálních služeb, kterým hradí zdravotní služby v odbornosti 913 na základě smluv uzavřených dle § 17a zákona č. 48/1997 Sb. a kolik z těchto smluvních poskytovatelů uzavřelo s VZP ČR úhradový dodatek pro rok 2015.
  3. Zda VZP ČR nabídla všem smluvním poskytovatelům pobytových sociálních služeb, kterým hradí péči v odbornosti 913 na základě smluv uzavřených dle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., k podpisu identický návrh úhradového dodatku pro rok 2015, který obdržel žadatel.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o:
  1. Počtu unikátních ošetřených pojištěnců a počtu kontaktů jednotlivě pro vyjmenované diagnózy a skupiny diagnóz. Prosím rozdělit na tři kategorie podle specializace lékaře/zdravotnického zařízení, který diagnózu provedl na praktické lékaře (odbornosti 001 a 002), ambulance u PAS i PLS bez praktických lékařů (jak je definováno v Ročence VZP 2015) a lůžková zdravotnická zařízení (jak je definováno v Ročence VZP 2015).
  2. Počtu jednotlivých předepsaných laboratorních testů za rok rozdělený na tři kategorie podle specializace lékaře/zdravotnického zařízení, který test předepsal na praktické lékaře (odbornosti 001 a 002), ambulance u PAS i PLS bez praktických lékařů (jak je definováno v Ročence VZP 2015) a lůžková zdravotnická zařízení (jak je definováno v Ročence VZP 2015). K bodu žádosti byl připojen seznam testů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku STIVARGA 40MG.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k vykázaným výkonům číslo 66617, 66651.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výsledcích pilotního programu domácí hospicové péče.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vydaných zdravotnických prostředcích (PZT) ve skupinách 05, 07, 12 a 13 za období 2014, 2015 a první pololetí 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o léčivých prostředcích hrazených v roce 2015 na základě žádosti dle ust. § 16 zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotních pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výsledné hodnoty bodu u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb v oboru alergologie se zaměřením na dětský věk.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o poukazech na jednotlivé zdravotnické prostředky.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku Brilique.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o léčivých přípravcích, jejichž úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění byla schválena revizními lékaři VZP ČR v souladu s § 16 zákona č. 48/1997 v roce 2014, 2015 a v první polovině roku 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených po jednotlivých měsících za první pololetí roku 2016.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků za období 2011-2015 (po měsících) dle ATC specifikace na úrovni ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7 včetně názvů léčivých přípravků, balení a sil (jedná se o všechny léčivé přípravky dle všech SUKL kódů přiřazených těmto lékům ve všech terapeutických skupinách.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku ADEMPAS.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku REMICADE, HUMIRA, ENBREL, CIMZIA, INFLECTRA, REMSIMA a SIMPONI.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku EZETROL a INEGY.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na úhradu léčivých přípravků JANUVIA a JANUMET.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Nejnovější možná statistika průměrného věku praktických lékařů, pediatrů a sester nejlépe na 100 000 obyvatel v jednotlivých krajích.
  2. Informace o jejich reálném vytížení – výši úvazku.
  3. Jaká je statistika či metodika, která vyhodnocuje, ve kterých krajích/městech je potřeba nového praktického lékaře/pediatra/zubaře?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí dat o spotřebách evidovaných VZP ČR u všech kódů léčivého přípravku ELIQUIS v letech 2014, 2015 a 2016, pokud možno ve čtvrtletním členění v kusovém (bal.) i finančním vyjádření.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se správního spisu vedeného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, Regionální pobočkou Praha, pobočkou pro Hl. město Prahu a Středočeský kraj pod sp. zn. S-ZP-VZP-16-01486130-A467 ve věci rozhodování o žádosti pojištěnce dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výsledné hodnotě bodu (HBred) uhrazené VZP ČR za zdravotní služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů (ambulantních) v odbornosti otorinolaryngologie (701) v roce 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k perkutánním transluminálním angioplastikám u vybraných poskytovatelů za jednotlivé roky 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu smluvních poskytovatelů VZP ČR v odbornosti 501 (chirurgie), kteří měli uzavřený smluvní vztah s VZP ČR v 1. pol. 2011, v roce 2012, v roce 2013 a kolik pojištěnců VZP ČR evidovala v Moravskoslezském kraji v okresu Karviná v letech 2009 – 2013.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, zdali uzavřela/uzavírá smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se subjekty v odbornosti optometrie, případně zaslání seznamu poskytovatelů s uzavřenou smlouvou v odbornosti optometrie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o léčivém přípravku VIGANTOL POR GTT SOL 1X10ML za roky 2014 a 2015 ve struktuře požadované v žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o léčivém přípravku AVASTIN 25 MG/ML IVN INF CNC SOL 1X4ML a AVASTIN 25 MG/ML IVN INF CNC SOL 1X16ML za roky 2014 a 2015 ve struktuře požadované v žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací a zaslání smlouvy uzavřené mezi VZP ČR a poskytovatelem MOJE AMBULANCE a.s., včetně informace o výši finanční částky vyčleněné na tento projekt

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se lázní a balneoterapie:
  1. Jsou subjekty poskytující služby pro Vaši organizaci považovány za příjemce peněž z veřejného zdravotního pojištění?
  2. Existuje veřejně přístupný registr smluv?
  3. Procedura „řízená terénní chůze“ – popište úkony, které smluvně poskytují pro Vaši organizaci Vaši dodavatelé služeb, vč. cenové kalkulace.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací za rok 2014 a 2015 o biologických léčivých přípravcích patřících do ATC skupin začínajících L04AB, L04AC a L04AA24, a to ve struktuře požadované v žádosti, včetně údajů o celkovém počtu pacientů ve vybraných diagnostických skupinách CRO, CUL, BEC, JA, PAR, RA, PSO.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se smluvní sítě VZP ČR, počtu a struktury pojištěnců, ordinačních hodin lékařů, preventivních prohlídek pojištěnců a využívání či nevyužívání služeb praktických lékařů pojištěnci VZP ČR – v podrobnostech viz. příloha.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výši úhrad za roky 2014 a 2015 a zaslání všech aktuálně účinných zvláštních smluv, včetně dodatků a změn, uzavřených s poskytovateli:

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu odběrů krve ze žíly (kód výkonu 09119) za rok 2015 v rámci celé České republiky v členění na jednotlivé kraje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací za roky 2012 - 2015 o počtu výkonů 75348, 75427 a 75999.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o konkrétní výši individuální základní sazby v Kč za roky 2014 – 2016 u všech poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice, s nimiž se VZP ČR na individuální základní sazbě dohodla.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtech žen ve věku 18 a více let, pojištěných u VZP ČR, které se v roce 2014 léčily na v žádosti specifikované diagnózy, včetně celkových nákladů na tuto léčbu.

 • VZP ČR obdržela žádosti o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR za 1. Q 2016 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz:

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu realizovaných lázeňských poukazů na příspěvkovou lázeňskou péči v roce 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém objemu finančních prostředků, které byly VZP ČR vyplaceny za zdravotní výkony či služby v žádosti vyjmenovaným společnostem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výkonů na plicích, kdy byly konkrétně žádány údaje o:
  1. počtu vykázaných kusů + korunové vyjádření u jednotlivých ZUMových kódů (PRO=M) za rok 2015,
  2. počtu vykázaných kusů + korunové vyjádření u poukazových výrobků podskupiny 11 (TYP=11) za rok 2015,
  3. datech o výkonu na plicích podrobně specifikovaných v žádosti.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se ordinačních hodin praktických lékařů delších než do 12 hodin a seznamu vybraných ordinací v Brně.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu uhrazených jednotek léků v oblasti diabetologie za období dle v žádosti uvedené ATC3 specifikace.

 • VZP ČR obdržela žádosti o poskytnutí informací o preskripci jednotlivých zdravotnických prostředků ve skupině 01 – Krytí za období leden až prosinec 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených VZP ČR v jednotlivých měsících roku 2015, a to dle v žádosti uvedeného členění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:

 • VZP ČR obdržela žádosti o poskytnutí informací o vynaložených nákladech (v tis. Kč) na zdravotní péči u vybraných diagnóz ve vztahu k léčbě obezity v letech 2012 a 2013.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu vydaných zdravotnických pomůcek ve skupině „08 Sluchadla včetně příslušenství“ v roce 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k podmínkám přidělování rodných čísel/čísel pojištěnců cizincům a k tomu, jakým způsobem je VZP generuje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o konečném finančním vypořádání za akutní a ambulantní péči a přehled o nových kapacitách Mulačovy nemocnice s.r.o., Privamed a.s. a Fakultní nemocnice Plzeň za období roku 2013, 2014 a 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:
  1. Jak vysokou odměnu schválila Správní rada řediteli VZP Zdeňku Kabátkovi za rok 2015?
  2. Jak vysoké roční odměny (včetně případných mimořádných odměn) mají členové a předseda Správní rady za léta 2013 – 2015?
  3. Zdůvodnění, na jehož základě byla schválena odměna řediteli VZP Zdeňku Kabátkovi.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, která se týkala sdělení všech informací, kterými VZP ČR o žadateli disponuje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí seznamu poskytovatelů lékárenské péče, kteří mají k 1. 3. 2016 uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní účely a zdravotnických prostředků s VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací s individuálními anonymizovanými daty o pojištěncích VZP ČR, kteří zemřeli v roce 2014, tj. s náklady na zdravotní péči dle jednotlivých čtvrtletí roků 2013 a 2014 pro potřeby analýzy posledního roku jejich života. Žadatel požadoval data v konkrétním, v žádosti uvedeném členění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu státních pojištěnců podle jednotlivých kategorií dle rozdělení na internetových stránkách VZP ČR: /platci/informace/stat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se zaslání části konkurenční nabídky ve vztahu k veřejné zakázce „Nákup a implementace nástroje pro správu procesního modelu a správu rizik VZP ČR - II“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání protokolu o otevírání obálek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a technické části konkurenční nabídky ve vztahu k veřejné zakázce „Rámcová smlouva na dodávku drobné výpočetní techniky – tiskáren a multifunkčních zařízení“.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, jaké náklady (v tis. Kč) byly vynaloženy v rámci Fondu prevence na preventivní programy cíleně zaměřené na prevenci kardiovaskulárních onemocnění v jednotlivých letech 2010 – 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vynaložené částce na diagnostické proužky pro stanovení glukózy (tj. položka 142, skupina č. 11 Přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v roce 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu ke spolupracujícím exekutorským úřadům.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání písemného stanoviska ošetřujícího lékaře žadatele ke stížnosti žadatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše celkových vyplacených částek spojených s hospitalizací z nárazové nadměrné konzumace alkoholu a s nemocemi způsobenými dlouhodobou konzumací alkoholu (jaterní cirhóza, duševní poruchy a onemocnění spojená s konzumací alkoholu) v období mezi lety 2010 až 2015.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda v posledních 10 letech vstoupila do smluvního vztahu se společností Total Brokers, a.s., se sídlem Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ: 147 00, IČ: 27379345.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu ke stížnosti žadatele na poskytovatele lázeňských služeb:
  1. Jaká byla učiněna opatření k zamezení chybných postupů VZP při šetření stížností pacientů?
  2. Jaká byla vyvozena opatření k nápravě chybných postupů a stavů léčebného zařízení?
  3. Jak je možné, že odpověď VZP má formální vady (chybí poučení o opravném prostředku)?
  4. Proč nejsou v mé vykázané zdravotní péči podrobně rozepsány všechny položky poskytnuté lázeňské péče a je tam pouze souhrnná částka?
  5. Žádám o podrobný rozpis mně poskytnutých služeb od lázeňského zařízení.
  6. Jak byly potrestány odpovědné osoby?
  7. Jaký je roční plat ředitele VZP a předsedy dozorčí rady za léta 2013 – 2015 (včetně benefitů, odměn, automobilu, reprefondu apod.)?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu zrušených a otevřených ordinací pediatrů, zubních a praktických lékařů za uvedené období.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů na zdravotnické prostředky žadatele za rok 2015 ve skupinách 01, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů na zdravotnické prostředky na poukaz za rok 2015 ve skupinách 01, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahující se k vykázaným výkonům č.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, na základě jakého procesního právního předpisu a konkrétně jakou formou VZP ČR vymáhá nedoplatky na zdravotním pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR na zdravotnické prostředky předepisované na poukaz za 4. čtvrtletí roku 2015 a za rok 2015 celkově ve skupinách:

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací s údaji.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na úhradu léčivých přípravků REMICADE, HUMIRA, ENBREL, CIMZIA, INFLECTRA, REMSIMA a SIMPONI.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na úhradu léčivých přípravků JANUVIA a JANUMET.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na úhradu léčivých přípravků VICTRELIS, ISENTRESS, EMEND, TIENAM, FOSAMAX a FOSAVANCE.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na úhradu léčivých přípravků EZETROL a INEGY.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o nákladech na úhradu léčivých přípravků BYDUREON, BYETTA, GALVUS, LYXUMIA, ONGLYZA, TRAJENTA, VICTOZA a VIPIDIA.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o smluvním vztahu vztahujících se k poskytovateli z Ústeckého kraje, okres Litoměřice.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se ke kontaktním údajům ředitele regionální pobočky, popř. osoby odpovědné za chod pobočky VZP ČR v Mostě.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací vztahujících se k Pracovní skupině Regionální pobočky VZP ČR v Hradci Králové.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů, ve kterých zdravotnických zařízeních financuje VZP ČR svým pojištěncům vyšetření přístrojem magnetické rezonance včetně data zahájení financování a velikosti používaného pole (Tesla).