Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

V článku jsou uvedeny informace k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování stanoví vyhláškou MZ ČR, a to na základě zmocnění z § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Postup je s účinností od 1. ledna 2016 specifikován § 17b zákona.

Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhují MZ ČR, zdravotní pojišťovny nebo příslušné odborné společnosti či profesní organizace. Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán Pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina má 12 stálých členů a na každé její jednání je vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která konkrétní návrh podala. MZ ČR pak průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby tyto odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a jejich nákladovosti.

Více informací (včetně registračních listů zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů, vzoru návrhu registračního listu, kalkulačního vzorce pro výpočet bodové hodnoty atd.) je uveřejněno na stránkách www.mzcr.cz.

Dnem 1. ledna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatné změny obecné části vyhlášky:

 • upřesnění (OM) omezení místem,
 • upřesnění popisu indikací pro vykazování výkonů v odstavci s názvem Výplň stálého nebo dočasného zubu – týká se výkonů 04201 – Výplň stálého nebo dočasného zubu - jedna ploška a 04202 – Výplň stálého nebo dočasného zubu - dvě a více plošek (včetně rekonstrukce růžku)
 • upraven text obsahu indikací výkonů protonové terapie
 • zařazení jednoho nového ošetřovacího dne – Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku, včetně podmínek pro jeho vykazování
 • změna původního názvu „psychiatrické sestry“ na nový název „sestra pro péči v psychiatrii“
 • zařazení nového výkonu přepravy v Kap. 8 – Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže
 • upraveny hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, odborností a OD v souladu s vypočtenou hodnotou inflace

Základní změny ve výkonové části vyhlášky ve vybraných odbornostech:

 • odb. 001 (všeobecné praktické lékařství) obsahuje nové výkony 01186 – Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře, 01188 – Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním, 15118 – Management kolorektálního screeningu, 15119 - Kolorektální screening-analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici
 • odb. 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) obsahuje nové výkony 02245 – Sledování novorozenecké žloutenky v ordinaci PLDD metodou transkutánní bilirubinometrie a 02250 – Otoskopie v ordinaci praktického lékaře
 • odb. 101 (vnitřní lékařství- interna) obsahuje nový výkon 11140 – Zavedení periferně zavedeného centrálního katetru – PICC
 • odb. 103 (diabetologie) obsahuje nové výkony 13053 – Týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků, pro skupinu maximálně 6 osob á 180 minut – výkon je součástí diabetologické péče podle Doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP a Národního diabetologického programu a výkon 13077 – Opakované kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru – výkon slouží k optimalizaci režimu a inzulínové terapie
 • odb. 108 (nefrologie) obsahuje nový výkon 18053 – Dálková kontrola pacienta léčeného domácí dialýzou
 • odb. 304 (neonatologie) obsahuje nové výkony 34045 – Celotělová hypotermie novorozence a 34046 – Screening vrozené katarakty
 • odb. 305 (psychiatrie) obsahuje nový výkon 35060 – Mezioborová konzultace a stanovení diagnostického nebo léčebného plánu psychiatrem a neurologem, který vyplynul z potřeby společné interpretace psychiatrického a neurologického vyšetření pacienta neurologem a psychologem ve stejný den, s potřebou stanovit společný (mezioborový) diagnostický nebo léčebný postup
 • odb. 601 (plastická chirurgie) obsahuje nové výkony 61481 – Autotransplantace tukové tkáně nad 100ml a 61483 – Autotransplantace tukové tkáně do 100ml, výkony mají stanovené indikace ve výše uvedené vyhlášce
 • odb. 606 (ortopedie) obsahuje nový výkon 66043 – Revizní a zvláště složitá rekonstrukční artroskopie – jedná se o revizní operativu u pacientů dříve ošetřených
 • odb. 701 (otorinolaryngologie) obsahuje nové výkony 71112 – Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let, 71135 – Videokymografické vyšetření kmitavého pohybu hlasivek, 71139 – Endoskopie s úzkopásmovým zobrazením v otorinolaryngologii
 • odb. 702 (foniatrie) obsahuje nový výkon 72114 – Individuální nastavení digitálního sluchadla a jeho výdej – nastavení digitálních sluchadel pomocí speciálních počítačových programů
 • odb. 705 (oftalmologie) obsahuje nový výkon 75152 – Optická koherenční tomografie (OCT) - 1 oko – tomografické vyšetření centrální části sítnice pomocí optické koherenční tomografie
 • další nové výkony byly zařazeny v  odb. 801 (klinické biochemie), odb. 816 (laboratoř lékařské genetiky), odb. 818 (laboratoř hematologická)
 • odb. 913 (všeobecná sestra v sociálních službách) obsahuje nový výkon 06648 – Bonifikační výkon za práci sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu
 • odb. 999 (univerzální mezioborové výkony) obsahuje nové výkony 09567 – Zákrok na levé straně, 09569 – Zákrok na pravé straně, 09572 – Vícečetný zákrok, jedná se o signální výkony k identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu
 • předmětná vyhláška obsahuje u určitých výkonů rovněž změny popisu výkonu, změny omezení frekvence, změny bodové hodnoty apod.
 • byl vyřazen jeden zdravotní výkon pro obsoletnost.

Další informace k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

Dnem 1. srpna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 143/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizací seznamu zdravotních výkonů vyhláškou č. 143/2018 Sb. došlo ke zpřehlednění dosavadní právní úpravy. Vyhláška obsahuje kompletní seznam všech zdravotních výkonů, kdy pouze zpřehledňuje bodové ohodnocení jednotlivých zdravotních výkonů, které se již nebude muset dopočítávat podle pravidel stanovených v obecné části přílohy vyhlášky, ale toto ohodnocení je uvedeno přímo u jednotlivých výkonů. V souvislosti s touto změnou došlo ke zrušení Kapitoly 9 – Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů.

Do obecné části vyhlášky je nově doplněno omezení místem AOD (výkon je proveden ambulantně a současně byl agregován do ošetřovacího dne) a SAOD (výkon je proveden ambulantně na specializovaném pracovišti a současně je agregován do ošetřovacího dne).  Takto označené výkony agregované do výkonu ošetřovací dne zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům. Tato omezení se již používají jak ve vyhlášce (jen pod jinou zkratkou, tj. A – pouze ambulantně – agregován do OD; SA pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD), tak v elektronické databázi k seznamu zdravotních výkonů.


Dnem 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatné  změny obecné části vyhlášky:

 • vypuštěna podmínka doložené účasti nositele na úvodním odborném certifikovaném školení v metodě u výkonu Kvantitativní stanovení CRP (02230)
 • do kategorie pacienta „5“ je nově zařazen i pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního psychiatrického, nebo sexuologického
 • upraveny hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, odborností a OD v souladu s vypočtenou hodnotou inflace

Zásadní změny ve výkonové části vyhlášky ve vybraných odbornostech:

 • v odb. 001 (všeobecný praktický lékař) se zavádí nový výkon Předoperační vyšetření praktickým lékařem (01185)
 • v odb. 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) se zavádí nový výkon pro průkaz infekcí močových cest kultivací na třech médiích (02222)
 • nově byl přeřazen výkon Denzitometrie dvoufotonová  (89312) pod 110 (klinická osteologie)
 • v odb. 107 (kardiologie) byly upraveny některé stávající výkony ve smyslu úpravy frekvenčního omezení nebo omezení místem
 • v odb. 502(dětská chirurgie) byly stávající výkony pro polymerové dlahy uvolněny i pro použití v případě vybraných indikací u dospělých pacientů
 • v odb. 816 (laboratoř lékařské genetiky) dochází ke koncepční změně celé odbornosti. Je zcela zrušena celá původní odb. 816 a nahrazena novou kapitolou, v níž jsou obsaženy jak původní revidované výkony cytogenetiky (zůstávají stejné kódy výkonů); tak je nově zařazeno 22 výkonů molekulární genetiky, které jsou rozděleny na vyšetření germinálního a somatického genomu (nové výkony nahrazují původní již neodpovídající výkony, které jsou zrušeny). VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se zároveň v rámci společných jednání vedených v roce 2017 dohodly na vytvoření stratifikačních balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění. Tj. v odb. 816 dochází ke koncepční změně ve způsobu vykazování hrazených služeb, a to prostřednictvím zdravotních výkonů dle novely vyhlášky a VZP-výkonů/balíčků. Zdravotní výkony a VZP-výkony/balíčky nejsou považovány za nové výkony, resp. za nově nasmlouvaný rozsah hrazených služeb, a nejsou proto důvodem pro změnu ve výpočtu úhrad hrazených služeb a regulačních omezení.
 • v odb. 999 (univerzální mezioborové výkony) je upraven stávající výkon prohlídky dispenzarizované osoby ve smyslu možnosti vykazování výkonu u jednotlivých dispenzarizovaných diagnóz zvlášť

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti vyhláška č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou je několik ustanovení, u nichž je účinnost odložena na 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 421/2016 Sb. s platností od 1. 1. 2017:

 • zařazuje nové zdravotní výkony (např. v odbornosti diabetologie, gastroenterologie, alergologie a klinické imunologie, dětská chirurgie, kardiochirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, algeziologie), včetně tří nových ošetřovacích dnů pro dlouhodobou intenzivní péči (OD následné ventilační péče, OD následné intenzivní péče a OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče),
 • v odbornosti dětská chirurgie zavádí nové výkony pro použití polymerové (plastové) dlahy k fixaci končetin dětí (do 18 let) při úrazech či onemocněních,
 • ruší nepoužívané zdravotní výkony, které jsou již obsoletní vzhledem k novým medicínským postupům a užívaným technologiím (např. v odbornosti laboratoř alergologická a imunologická),
 • novelizuje řadu stávajících zdravotních výkonů (např. v odbornosti kardiologie, dermatovenerologie, popáleninová medicína),
 • odstraňuje technické nedostatky vyhlášky (např. výkon pro vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení v univerzální mezioborové odbornosti),
 • zavádí dvě nové odbornosti = pro nemocniční lékárenství a klinickou farmacii,
 • slučuje pod jednu společnou odbornost lékařská mikrobiologie výkony původních odborností  lékařská parazitologie, lékařská virologie a laboratoř lékařské mykologie,
 • obsahuje úpravy v odbornosti všeobecné praktické lékařství, laboratoř lékařské genetiky a laboratoř patologie, u kterých odkládá účinnost od data 1. 1. 2018,
 • přeřazuje odbornost všeobecné sestry v sociálních službách do vyšší režijní skupiny (jedná se o změnu ve veřejném zájmu),
 • valorizuje minutové režijní sazby výkonů a ošetřovacích dnů.

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška MZ č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle technických úprav výkonů a vyřazení již obsoletních zdravotních výkonů především navyšuje osobní náklady nositelů výkonů, které se promítají do výsledné bodové hodnoty výkonů. Hlavními dalšími novinkami – kromě jiného – jsou:

 • zařazení dvou nových výkonů pro protonové ozáření,
 • zařazení nového výkonu pro rychlou detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku přímo v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost (tím se zajistí možnost okamžité realizace antibiotické terapie),
 • zařazení bonifikačního výkonu pro nemocnice, které pečují o potenciálního dárce orgánů (smyslem je podpora úspěšného rozvoje transplantačního programu).

Dnem 1. ledna 2015 nabyla účinnosti vyhláška MZ č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň nabyla účinnosti i vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, a vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015.

Vyhláška MZ ČR č. 326/2014 Sb.:

 • reaguje na změny, které vyvolalo Programové prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek ke zrušení regulačního poplatku za recept i za ošetření v ambulantní sféře,
 • reaguje na změny z hlediska platné a účinné právní úpravy,
 • zajišťuje odstranění technických nedostatků vyhlášky,
 • upravuje ve veřejném zájmu v souvislosti s rozvojem medicínských oborů a technologií výkony onkologického screeningu,
 • upřesňuje podmínky provádění vybraných výkonů,
 • zařazuje nové výkony,
 • zajišťuje poskytování zdravotních služeb nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Dnem 1. ledna 2014 nabyla účinnosti vyhláška MZ ČR č. 421/2013, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 421/2013 Sb. reaguje především na změny:

 • k nimž došlo v důsledku nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013, kterým byla jak v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tak i ve vyhlášce zrušena možnost poskytovat ekonomicky náročnější varianty zdravotních služeb
 • v souvislosti s rozvojem medicínských oborů zavádí nové výkony v oblasti transplantologie a radiační onkologie
 • upřesňuje podmínky provádění výkonů v oblasti primární péče
 • zajišťuje poskytování zdravotních služeb nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.


S platností od 1. ledna 2012 byly vyhláškou MZ ČR č. 411/2011 Sb. provedeny důležité změny SZV jak v obecné, tak ve speciální části.