Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

V článku jsou uvedeny informace k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování stanoví vyhláškou MZ ČR, a to na základě zmocnění z § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Postup je s účinností od 1. ledna 2016 specifikován § 17b zákona.

Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhují MZ ČR, zdravotní pojišťovny nebo příslušné odborné společnosti či profesní organizace. Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán Pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina má 12 stálých členů a na každé její jednání je vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která konkrétní návrh podala. MZ ČR pak průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby tyto odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a jejich nákladovosti.

Více informací (včetně registračních listů zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů, vzoru návrhu registračního listu, kalkulačního vzorce pro výpočet bodové hodnoty atd.) je uveřejněno na stránkách www.mzcr.cz.

Dnem 1. ledna 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 482/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Dnem 1. ledna 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.