Změny k 1. lednu 2014 – vyhláška č. 421/2013 Sb.

Dnem 1. ledna 2014 nabyla účinnosti vyhláška MZ ČR č. 421/2013, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 421/2013 Sb. reaguje především na změny:

  • k nimž došlo v důsledku nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013, kterým byla jak v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, tak i ve vyhlášce zrušena možnost poskytovat ekonomicky náročnější varianty zdravotních služeb
  • v souvislosti s rozvojem medicínských oborů zavádí nové výkony v oblasti transplantologie a radiační onkologie
  • upřesňuje podmínky provádění výkonů v oblasti primární péče
  • zajišťuje poskytování zdravotních služeb nelékařskými zdravotnickými pracovníky.