Změny k 1. lednu 2019 – vyhláška č. 301/2018 Sb.

Dnem 1. ledna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatné změny obecné části vyhlášky:

 • upřesnění (OM) omezení místem,
 • upřesnění popisu indikací pro vykazování výkonů v odstavci s názvem Výplň stálého nebo dočasného zubu – týká se výkonů 04201 – Výplň stálého nebo dočasného zubu - jedna ploška a 04202 – Výplň stálého nebo dočasného zubu - dvě a více plošek (včetně rekonstrukce růžku)
 • upraven text obsahu indikací výkonů protonové terapie
 • zařazení jednoho nového ošetřovacího dne – Ošetřovací den následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným poškozením mozku, včetně podmínek pro jeho vykazování
 • změna původního názvu „psychiatrické sestry“ na nový název „sestra pro péči v psychiatrii“
 • zařazení nového výkonu přepravy v Kap. 8 – Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže
 • upraveny hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, odborností a OD v souladu s vypočtenou hodnotou inflace

Základní změny ve výkonové části vyhlášky ve vybraných odbornostech:

 • odb. 001 (všeobecné praktické lékařství) obsahuje nové výkony 01186 – Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře, 01188 – Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním, 15118 – Management kolorektálního screeningu, 15119 - Kolorektální screening-analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici
 • odb. 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) obsahuje nové výkony 02245 – Sledování novorozenecké žloutenky v ordinaci PLDD metodou transkutánní bilirubinometrie a 02250 – Otoskopie v ordinaci praktického lékaře
 • odb. 101 (vnitřní lékařství- interna) obsahuje nový výkon 11140 – Zavedení periferně zavedeného centrálního katetru – PICC
 • odb. 103 (diabetologie) obsahuje nové výkony 13053 – Týmová strukturovaná skupinová edukace diabetiků, pro skupinu maximálně 6 osob á 180 minut – výkon je součástí diabetologické péče podle Doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP a Národního diabetologického programu a výkon 13077 – Opakované kontinuální monitorování glykemie pomocí senzoru – výkon slouží k optimalizaci režimu a inzulínové terapie
 • odb. 108 (nefrologie) obsahuje nový výkon 18053 – Dálková kontrola pacienta léčeného domácí dialýzou
 • odb. 304 (neonatologie) obsahuje nové výkony 34045 – Celotělová hypotermie novorozence a 34046 – Screening vrozené katarakty
 • odb. 305 (psychiatrie) obsahuje nový výkon 35060 – Mezioborová konzultace a stanovení diagnostického nebo léčebného plánu psychiatrem a neurologem, který vyplynul z potřeby společné interpretace psychiatrického a neurologického vyšetření pacienta neurologem a psychologem ve stejný den, s potřebou stanovit společný (mezioborový) diagnostický nebo léčebný postup
 • odb. 601 (plastická chirurgie) obsahuje nové výkony 61481 – Autotransplantace tukové tkáně nad 100ml a 61483 – Autotransplantace tukové tkáně do 100ml, výkony mají stanovené indikace ve výše uvedené vyhlášce
 • odb. 606 (ortopedie) obsahuje nový výkon 66043 – Revizní a zvláště složitá rekonstrukční artroskopie – jedná se o revizní operativu u pacientů dříve ošetřených
 • odb. 701 (otorinolaryngologie) obsahuje nové výkony 71112 – Audiometrický screening sluchu dítěte ve věku 5 let, 71135 – Videokymografické vyšetření kmitavého pohybu hlasivek, 71139 – Endoskopie s úzkopásmovým zobrazením v otorinolaryngologii
 • odb. 702 (foniatrie) obsahuje nový výkon 72114 – Individuální nastavení digitálního sluchadla a jeho výdej – nastavení digitálních sluchadel pomocí speciálních počítačových programů
 • odb. 705 (oftalmologie) obsahuje nový výkon 75152 – Optická koherenční tomografie (OCT) - 1 oko – tomografické vyšetření centrální části sítnice pomocí optické koherenční tomografie
 • další nové výkony byly zařazeny v  odb. 801 (klinické biochemie), odb. 816 (laboratoř lékařské genetiky), odb. 818 (laboratoř hematologická)
 • odb. 913 (všeobecná sestra v sociálních službách) obsahuje nový výkon 06648 – Bonifikační výkon za práci sestry v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu
 • odb. 999 (univerzální mezioborové výkony) obsahuje nové výkony 09567 – Zákrok na levé straně, 09569 – Zákrok na pravé straně, 09572 – Vícečetný zákrok, jedná se o signální výkony k identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu
 • předmětná vyhláška obsahuje u určitých výkonů rovněž změny popisu výkonu, změny omezení frekvence, změny bodové hodnoty apod.
 • byl vyřazen jeden zdravotní výkon pro obsoletnost.