Změny k 1. lednu 2018 – vyhláška č. 354/2017 Sb.

Dnem 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 354/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatné  změny obecné části vyhlášky:

  • vypuštěna podmínka doložené účasti nositele na úvodním odborném certifikovaném školení v metodě u výkonu Kvantitativní stanovení CRP (02230)
  • do kategorie pacienta „5“ je nově zařazen i pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního psychiatrického, nebo sexuologického
  • upraveny hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, odborností a OD v souladu s vypočtenou hodnotou inflace

Zásadní změny ve výkonové části vyhlášky ve vybraných odbornostech:

  • v odb. 001 (všeobecný praktický lékař) se zavádí nový výkon Předoperační vyšetření praktickým lékařem (01185)
  • v odb. 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) se zavádí nový výkon pro průkaz infekcí močových cest kultivací na třech médiích (02222)
  • nově byl přeřazen výkon Denzitometrie dvoufotonová  (89312) pod 110 (klinická osteologie)
  • v odb. 107 (kardiologie) byly upraveny některé stávající výkony ve smyslu úpravy frekvenčního omezení nebo omezení místem
  • v odb. 502(dětská chirurgie) byly stávající výkony pro polymerové dlahy uvolněny i pro použití v případě vybraných indikací u dospělých pacientů
  • v odb. 816 (laboratoř lékařské genetiky) dochází ke koncepční změně celé odbornosti. Je zcela zrušena celá původní odb. 816 a nahrazena novou kapitolou, v níž jsou obsaženy jak původní revidované výkony cytogenetiky (zůstávají stejné kódy výkonů); tak je nově zařazeno 22 výkonů molekulární genetiky, které jsou rozděleny na vyšetření germinálního a somatického genomu (nové výkony nahrazují původní již neodpovídající výkony, které jsou zrušeny). VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se zároveň v rámci společných jednání vedených v roce 2017 dohodly na vytvoření stratifikačních balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění. Tj. v odb. 816 dochází ke koncepční změně ve způsobu vykazování hrazených služeb, a to prostřednictvím zdravotních výkonů dle novely vyhlášky a VZP-výkonů/balíčků. Zdravotní výkony a VZP-výkony/balíčky nejsou považovány za nové výkony, resp. za nově nasmlouvaný rozsah hrazených služeb, a nejsou proto důvodem pro změnu ve výpočtu úhrad hrazených služeb a regulačních omezení.
  • v odb. 999 (univerzální mezioborové výkony) je upraven stávající výkon prohlídky dispenzarizované osoby ve smyslu možnosti vykazování výkonu u jednotlivých dispenzarizovaných diagnóz zvlášť