Změny k 1. lednu 2020 – vyhláška č. 269/2019 Sb.

Dnem 1. ledna 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Dnem 1. července 2020 pak nabyla účinnosti vyhláška č. 259/2020, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

Podstatné změny obecné části vyhlášky k 1. 1. 2020:

 • Kapitola 2 – bod 6.5. – zavádí nové indexy pro poskytování domácí péče (odb. 925 – domácí péče) – D1, D2, D3
 • Kapitola 2 – úprava textu v bodu 9.2 – dochází k doplnění dalších specialistů (psychiatra nebo klinického psychologa) a předposlední věta v odstavci zní: "Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem s výjimkou psychiatra nebo klinického psychologa." – souvisí s nově zaváděným výkonem 35884 – Návštěva psychiatra, klinického psychologa ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • Kapitola 2 – úprava textu v bodu 9.3 – dochází k rozšíření názvu bodu 9.3 (Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v psychiatrii, dětské sestry a porodní asistentky), a dále k upřesnění podmínek vykázání výkonů 06135 – Výkon sestry v době mezi 22-06 hod. a 06645 – Bonifikační výkon za práci zdravotní sestry v době od 22:00 do 06:00 hodin, 06137 – Výkon sestry v den pracovního klidu nebo pracovního volna a 06649 – Bonifikační výkon za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu, a to pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře
 • Kapitola 4 – úprava textu v bodu 43 (v bodu 43 věta první doplněno slovo "všeobecnou") a v bodu 43.2 s názvem "Peritoneální dialýza prováděná všeobecnou sestrou" – úprava terminologie (vloženo slovo "všeobecnou") a shodná úprava názvu výkonu 06141 – Provádění peritoneální dialýzy všeobecnou sestrou
 • Kapitola 4 – úprava textu v bodu 44 – doplněny nové odstavce: úvodní odstavec definuje ošetřovatelskou péči, odstavec 44.1 popisuje podmínky vykazování výkonu 06620 – Podávání léku per os a odstavec 44.2 popisuje podmínky vykazování výkonů odbornosti 913 – pro přetržitý provoz je nově vyžadováno 2,5 úvazku všeobecné, pro nepřetržitý provoz sestry je nově vyžadováno 6,5 úvazku všeobecné
 • Kapitola 4 – úprava textu v bodu 45 úprava textu 1) v názvu odbornosti 914 – Sestra pro péči v psychiatrii; 2) stejná úprava promítnuta do názvů výkonů 35811, 35821 (dříve "psychiatrická sestra")
 • Kapitola 4 – úprava názvu bodu 47 – Domácí zdravotní péče nově na Domácí péče, a to v souladu s terminologií zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Kapitola 4 – bod 47a – v odb. 926 je nově ukotveno, že k agregovaným výkonům odb. 926 lze vykazovat výkony, které nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče
 • Kapitola 4 – úprava textu v bodu 49.8 obecné části u výkonu 09566 – Péče na urgentním příjmu – nově ukotveny podmínky k vykázání výkonu 09566
 • Kapitola 5 – bod 7.1.10 – nový kód ošetřovacího dne 00035 – Ošetřovací den následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny
 • upraveny hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, odborností a OD v souladu s vypočtenou hodnotou inflace
 • u výkonů přepravy dochází k navýšení bodů/1 km, v případě výkonu přepravy 69 nedochází k navýšení bodové hodnoty
 • aktualizace názvu Kapitoly 913 – ošetřovatelská péče v sociálních službách (původně – všeobecná sestra v sociálních službách)
 • aktualizace názvu Kapitoly 925 – sestra domácí péče (původně – sestra domácí zdravotní péče)

Základní změny ve výkonové části vyhlášky ve vybraných odbornostech k 1. 1. 2020:

 • odb. 001 (všeobecné praktické lékařství) obsahuje nové výkony 01026 – Časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře, 01146 – Stanovení D-Dimeru v ordinaci, 01147 – Stanovení srdečního Troponinu T v ordinaci, 01148 – Stanovení pro BNP v ordinaci, 01204 – Péče o prediabetika praktickým lékařem
 • odb. 002 (praktické lékařství pro děti a dorost) obsahuje nové výkony 02037 – Sledování novorozence s mimořádnými nároky na péči v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, 02039 – Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost
 • odb. 203 (infekční lékařství) obsahuje nový výkon 23200 – Fekální bakterioterapie
 • odb. 205 (pneumologie a ftizeologie) obsahuje nový výkon 25132 – Akutní ošetření pneumothoraxu pneumologem
 • odb. 207 (alergologie a klinická imunologie) obsahuje nový výkon 27230 – Expoziční test nativní potravinou
 • odb. 209 (neurologie) obsahuje nové výkony 29151 – Extraoperační přímá elektrická kortikální stimulace, 29181 – Intraoperační neurofyziologická monitorace evokovanými potenciály á 15 minut, 29241 – Intraoperační elektromyografie a neurografie á 15 minut
 • odb. 305 (psychiatrie) obsahuje nové výkony 35853 – Konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s pracovníky multidisciplinárního týmu, 35854 – Rodinná psychoedukace, 35884 – Návštěva psychiatra, klinického psychologa ve vlastním sociálním prostředí pacienta
 • odb. 501 (chirurgie) obsahuje nový výkon 51849 – Průběh podtlakové terapie
 • odb. 504 (cévní chirurgie) obsahuje nový výkon 54132 – Hybridní výkon na břišní aortě, viscerálních, pánevních tepnách a tepnách dolních končetin
 • odb. 505 (kardiochirurgie) obsahuje nový výkon 55300 – Miniinvazivní videoasistovaná operace na srdečních chlopních, srdečních síních a mezisíňové přepážce
 • odb. 705 (oftalmologie) obsahuje nový výkon 75330 – Corneal cross linking
 • odb. 801 (klinické biochemie) obsahuje nové výkony 81301 – Stanovení interleukinu IL6, 81732 – Stanovení peptidu uvolňujícího pro-gastrin (progrp – pro-gastrin-releasing peptide) v lidském séru a plazmě
 • odb. 810 (radiologie a zobrazovací metody) obsahuje nové výkony 89362 – Mechanická aterektomie/trombektomie periferních cév, 89407 – Vnitřně-zevní punkce centrální žíly
 • odb. 818 (laboratoř hematologická) obsahuje nové výkony 96892 – Statimové vyšetření faktoru VIII, 96893 – Statimové vyšetření funkční aktivity von Willebrandova faktoru, 96894 – Statimové stanovení molekulárních markerů hemostázy
 • odb. 913 (ošetřovatelská péče v sociálních službách) obsahuje nové výkony 06620 – Aplikace léků neinvazivní cestou, 06624 – Aplikace léčebné terapie i. v., 06632 – Komplex – laváže, zavádění a výměna permanentních katétrů
 • odb. 914 (sestra pro péči v psychiatrii) obsahuje nové výkony 35816 – Zhodnocení psychického stavu sestrou pro péči v psychiatrii, 35817 – Skupinové podpůrné terapeutické aktivity, 35819 – Psychoedukační a podpůrný rozhovor s rodinou, 35820 – Telefonická konzultace sestry v péči o pacienta, 35824 – Sledování pacienta po terapeutické intervenci
 • odb. 999 (univerzální mezioborové výkony) obsahuje nové výkony 09564 – Péče spojená s převzetím pacienta od zdravotnické záchranné služby

Vyhláška č. 269/2019 Sb. obsahuje u určitých výkonů rovněž změny popisu výkonu, změny omezení frekvence, změny bodové hodnoty apod.

K 1. 1. 2020 bylo vyřazeno sedm zdravotních výkonů pro obsoletnost (odb. 207 – výkon 27260, odb. 721 – výkon 71819, odb. 731 – výkony 71687 a 71689, odb. 999 – výkony 09544, 09545 a 09547).