3.7. Formuláře pro OSVČ

  • Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ,
  • Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné
  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.

3.7.1. Formulář Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

(VZP–79.01/2010)

Používá se pouze u OSVČ, pro kterou je podnikání hlavním zdrojem příjmů. OSVČ, která je zaměstnána a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, nemusí platit zálohy na pojistné.

Příjmení a jméno: příjmení a jméno z občanského průkazu nebo z průkazu o povolení k pobytu cizince.

Adresa trvalého pobytu: adresa z občanského průkazu nebo z průkazu o povolení k pobytu cizince.

Číslo pojištěnce VZP: z průkazu pojištěnce VZP.

V části Prohlášení zakroužkuje OSVČ příslušné věty A, B, C, uvede den podání žádosti a stvrdí správnost údajů podpisem.

3.7.2. Formulář Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu

(VZP–74.01/2010)

Je určen pro OSVČ, která přechází k jiné zdravotní pojišťovně.

Příjmení a jméno: příjmení a jméno z občanského průkazu nebo z průkazu o povolení k pobytu cizince.

Adresa trvalého pobytu: adresa z občanského průkazu nebo z průkazu povolení k pobytu cizince.

Číslo pojištěnce: z průkazu pojištěnce VZP.

Pracovník VZP vyplní položky uvedené ve 2. části formuláře, které jsou určeny pro zdravotní pojišťovnu, ke které OSVČ přechází.

Datum, od kdy je OSVČ evidován u VZP ČR jako osoba samostatně výdělečně činná.

Potvrzení o výši zálohy na pojistné: Výše měsíční zálohy na pojistné, kterou je OSVČ povinna platit.

Ve spodní části formuláře uvede pracovník VZP den, kdy byl doklad pojištěnci předán. Uvedené skutečnosti potvrdí razítkem a podpisem.

3.7.3. Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb. předkládají tento formulář všechny OSVČ, a to všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly v příslušném zdaňovacím období pojištěny.

Podle výše uvedeného ustanovení obsahuje formulář údaje o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu. Výpočet pojistného a výše vyměřovacího základu jsou uvedeny v části 2.5.2.

Porovnáním zaplacených záloh na pojistné s výší pojistného vypočteného z dosaženého příjmu je zjištěno, zda je OSVČ povinna doplatit pojistné, nebo zda jí bude vrácen přeplatek.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: