3.5. Předávání dat od zaměstnavatele elektronickou cestou

Dále popsané datové rozhraní VZP je určeno zaměstnavatelům, kterým výpočetní technika umožňuje předávání dokumentu Hromadné oznámení zaměstnavatele na magnetickém médiu. VZP pro přijímání i předávání dokladů na magnetickém médiu předepisuje textové soubory (kódování v PC LATIN2).

3.5.1. Přijímaná média

VZP přijímá soubory na CD, na flashdisku, e-mailem nebo přes VZP Point (viz kap. 3.8.).

3.5.2. Obecné zásady

Zaměstnavatel předává médium s průvodním listem, buď ve formě dopisu, nebo opisu elektronického souboru (originál + kopie), kde uvede:

  • číslo plátce,
  • label magnetického média,
  • standardizovaný název souboru včetně přípony,
  • počet záznamů (vět),
  • razítko organizace jméno a podpis zodpovědného pracovníka.

Originál dopisu pracovník VZP potvrdí, kopii si ponechá.

Na každém médiu jsou jen takové textové soubory, které jsou určeny k aktuálnímu (nikoli opakovanému) zpracování. Jednotlivé věty jsou od sebe odděleny znaky „posun vozíku a nová řádka“ (CRLF).

Název textového souboru má předepsané standardní jméno:

IC.aa, kde IC je identifikační číslo – 8 znaků

aa je číslo vnitřní organizační jednotky – 2 znaky.

3.5.3. Hromadné oznámení zaměstnavatele

Od roku 2005 se v předávané větě vyskytuje 8 atributů:

KOD

CPOJ

PRIJM

JMENO

DAT

ULICE

OBEC

PSC

Všechny atributy věty jsou znakové, mají pevnou délku a nejsou odděleny delimitory.

Atributy věty

Popis atributů věty je ve tvaru: „zkratka“, „typ“, „délka“, „popis“. Typ „C“ je znakový atribut.

KOD C 1 Kód změny – viz Poučení k formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele (Poučení).

CPOJ C 10 Číslo pojištěnce VZP:

  1. u zaměstnanců s trvalým pobytem v ČR číslo z průkazu pojištěnce (ve většině případů shodné s rodným číslem). U devítimístných čísel musí být na 10. pozici doplněna mezera,
  2. u zaměstnanců bez trvalého pobytu v ČR (z EU i mimo EU): při prvním přihlášení se uvedou údaje o pohlaví a datu narození ve tvaru PDDMMRRRR na 10. místě doplněné mezerou, při dalších hlášeních se již uvede číslo přidělené zdravotní pojišťovnou.

PRIJM C 30 Příjmení

JMENO C 24 Jméno

K příjmení a jménu se nepřipisují tituly.

DAT C 8 Datum změny – datum přihlášení, datum odhlášení (DDMMRRRR, např. datum 9. 5. 2000 se zapíše jako 09052000). Jsou povoleny pouze číslice 0 až 9. Tečky mezi dny a měsíci se nepíší.

ULICE C 30 Název ulice včetně čísla popisného adresy trvalého pobytu zaměstnance, pokud adresa trvalého pobytu neobsahuje název ulice, uvede se číslo popisné u názvu obce.

OBEC C 30 Název obce trvalého pobytu zaměstnance

PSC N 5 Poštovní směrovací číslo

Musí být vždy zadáno PSČ a obec. Údaj o ulici není povinný, v případě, kdy adresa neobsahuje ulici. U zaměstnance bez trvalého pobytu v ČR mohou být údaje o adrese prázdné (v souboru vyplněné mezerami), je však možno také uvést u zahraniční adresy trvalého pobytu kód státu za název obce.

Příklady přípustných vět

Od 1. 10. 1999 jsou přípustné již jen věty, které mají pro datum změny vyhrazeno 8 míst. Příklady přípustných vět jsou uvedeny v příloze.

3.5.4. Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele

Na každém médiu jsou jen takové textové soubory, které jsou určeny k aktuálnímu (nikoli opakovanému) zpracování. Jednotlivé věty jsou od sebe odděleny znaky „posun vozíku a nová řádka“ (CRLF).

Název textového souboru má předepsané standardní jméno:

ICO.aap, kde ICO je identifikační číslo – 8 znaků

aa je číslo vnitřní organizační jednotky – 2 znaky

p je příznak, rozlišující soubor s přehledem o platbě – 1 znak.

Poznámka: V případě předávání souborů za více firem je nutná předchozí dohoda s pracovníkem VZP ohledně názvu souboru.

Formát věty

Počet atributů věty je 5:

ICZAM

OBDOBI

POCZAM

VYMZAKL

POJIST

Všechny atributy věty jsou znakové, mají pevnou délku a nejsou odděleny delimitory.

Atributy věty

Popis atributů věty je ve tvaru: „zkratka“, „typ“, „délka“, „popis“ viz Poučení k formuláři Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele na stránkách www.vzp.cz.

ICZAM C 10 Číslo zaměstnavatele v evidenci VZP ve tvaru IČOaa (viz kap. 3.4.1.)

OBDOBI C 6 Období, za které je hlášení prováděno. Období je ve tvaru MMRRRR, kde MM značí měsíc a RRRR značí rok.

POCZAM C 10 Počet zaměstnanců – Uvádí se počet zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni v měsíci, za který se provádí hlášení, a současně byli pojištěni u VZP. Počet se musí doplnit zleva nulami nebo mezerami na celkovou délku deseti znaků.

VYMZAKL C 12 Vyměřovací základ – Zde se uvádí úhrn vyměřovacích základů, ze kterých se bude provádět odvod pojistného. Tzn. jedná se o celkovou sumu za zaměstnavatele a zaměstnance za příslušné období. Částka se uvádí bez desetinných míst. Celková délka položky je 12 znaků. Je-li kratší, musí se doplnit zleva nulami nebo mezerami na celkový počet 12 znaků.

POJIST C 12 Pojistné – Jedná se o pojistné, které bude zaměstnavatel odvádět. Pojistné se uvádí bez desetinných míst a je zaokrouhleno na celé koruny nahoru! Celková délka musí činit opět 12 míst. Je-li číslo kratší, je nutné jej doplnit zleva nulami na celkový počet 12 míst.

Příklad přípustné věty

         1         2         3         4         5                  

12345678901234567890123456789012345678901234567890

11223344000220080000000040000000600000000000081000

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: