3.1. Pojištěnci

3.1.1. Registrace u VZP, průkaz pojištěnce

VZP nabízí osobám, které se rozhodnou stát se jejími pojištěnci, několik způsobů, jak provést registraci. Jedním ze způsobů přihlášení se k VZP je osobní návštěva. Dalším způsobem je zaslání vyplněného a vlastnoručně podepsaného formuláře Přihláška a evidenční list.

Dalším možným způsobem je registrace pomocí on-line formuláře uveřejněného na internetových stránkách VZP ČR. Využít ho mohou všichni zájemci tak, že ho pouze vyplní, podepíší myší nebo prstem a odešlou. Tím je registrace dokončena.

Aby mohla být elektronicky podaná přihláška považována za právní akt a byla na jejím základě provedena registrace u VZP, musí kromě splnění ostatních podmínek přeregistrace být klientem podepsána kvalifikovaným certifikátem akreditované certifikační autority.

Osoba z jiného státu EU si může také zvolit zdravotní pojišťovnu, u které bude v ČR pojištěna (viz kap. 1.6.1.). Zaregistruje se buď prostřednictvím zaměstnavatele nebo jako OSVČ přímo na příslušném pracovišti VZP. Stejnou ZP volí i pro své nezaopatřené RP.

Zaměstnanec – osoba bez trvalého pobytu z ostatních států mimo EU je registrována pouze prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Jako doklad o pojistném vztahu obdrží pojištěnec průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad, případně formulář Potvrzení dočasně nahrazující EHIC.

VZP vydává pojištěncům následující typy průkazů:

  • EP-P – modrá barva, Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) – průkaz pojištěnce opravňující na území ČR k čerpání plné zdravotní péče a v členských státech EU/EHP a Švýcarsku k čerpání nezbytné zdravotní péče.
  • TP-P – zelená barva – průkaz pojištěnce platný pouze na území ČR. Vydává se cizincům z tzv. 3. zemí (občané ze zemí mimo EU), zaměstnaným v ČR. Tito pojištěnci mají nárok na čerpání plné zdravotní péče na území ČR.
  • TP-B – žlutá barva (plná péče) – průkaz pro osoby (včetně jejich rodinných příslušníků) z členských států EU/EHP/Švýcarska registrované v ČR u VZP ČR na základě přijatých formulářů ze zemí EU/EHP/Švýcarska, které dokladují bydliště na území ČR (pojištěnec bydlící v ČR).
  • TP-E – žlutá barva (lékařsky nezbytná péče) – průkaz pro osoby z členských států EU/EHP/Švýcarska registrované v ČR u VZP ČR na základě přijatých dokladů EHIC, REPL (Potvrzení dočasně nahrazující EHIC) – pojištěnec pobývající v ČR.
  • TP-S – žlutá barva (nutná a neodkladná péče) – průkaz je určen pro osoby ze smluvních států registrované u VZP ČR na základě přijatých dokladů TR/CZ 111 (Turecko), RM/CZ 111 (Makedonie), YU/CZ 111 (Srbsko, Černá Hora).

Žádost pojištěnce o vydání průkazu je zpracována na kterémkoliv pracovišti VZP. Pracovník evidující žádost provede kontrolu osobních údajů z registru a objedná průkaz. Průkaz je doručen pojištěnci na adresu bydliště uvedenou v registru jako kontaktní adresa, nebo si jej může pojištěnec osobně vyzvednout na příslušném pracovišti VZP. Při ztrátě nebo poškození průkazu může požádat pojištěnec o vydání nového průkazu kterékoliv pracoviště VZP.

Zaměstnanci v ČR z jiných států EU jsou přihlašováni prostřednictvím zaměstnavatele ke zdravotní pojišťovně, kterou si vyberou. Zaměstnavatel je přihlašuje běžným způsobem s označením kódu přihlášení „E“. Zaměstnanec, osoba z EU, který žádá o registraci svých nezaopatřených RP, navštíví pracoviště VZP v místě, kde ho přihlásil ke zdravotnímu pojištění jeho zaměstnavatel. Zde vyplní formulář VZP označený E 901, na kterém uvede své nezaopatřené RP. VZP ověří údaje o RP podle předložených dokladů a pojištěncům se skutečným bydlištěm v ČR vydá EHIC.

Pro registraci nezaopatřených RP s bydlištěm v jiném státě EU vystaví VZP příslušný evropský formulář a zašle jej k potvrzení instituci zajišťující zdravotní pojištění v místě bydliště. Po obdržení potvrzeného evropského formuláře provádí příslušné pracoviště registraci a vydává EHIC.

Zaměstnanci bez trvalého pobytu v ČR z ostatních zemí mimo EU vystavuje příslušné pracoviště VZP průkaz pojištěnce opravňující k čerpání zdravotní péče pouze v ČR a předává ho zpravidla prostřednictvím zaměstnavatele. Zaměstnavatel po ukončení zaměstnání bývalému zaměstnanci průkaz odejme a odevzdá zpět na příslušné pracoviště VZP.

Pojištěnec je povinen vrátit průkaz pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny, ztrátě trvalého pobytu, při účasti na zdravotním pojištění v jiném státě EU nebo při dlouhodobém pobytu v zahraničí.

Pojištěnci, který se při poskytování lékařské péče prokáže průkazem VZP, i když není jejím pojištěncem, může VZP uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

3.1.2. Vyvázání z veřejného zdravotního pojištění

Osoby výdělečně činné v jiném státě EU, žádající o důchod z titulu dřívějšího zaměstnání nebo pobírající důchod z jiného státu EU, jsou v tomto státě pojištěny. Pro ukončení pojištění v ČR vyplňují tyto osoby formulář VZP označený E 902. Současně s nimi je ukončeno zdravotní pojištění v ČR i nezaopatřeným RP. Pokud jejich skutečné bydliště zůstává v ČR, je VZP jejich výpomocnou zdravotní pojišťovnou. Nezaopatření RP, kteří jsou pojištěni u jiných zdravotních pojišťoven, přecházejí po dobu, kdy jsou spolu s živitelem pojištěni v jiném státě EU, k zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn živitel, a tato zdravotní pojišťovna je jejich výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

3.1.3. Oznamovací povinnost pojištěnce

Pojištěnec VZP komunikuje přednostně s pracovištěm VZP v místě trvalého pobytu. Některé úkony, jako splnění oznamovací povinnosti nebo provedení změny zdravotní pojišťovny, může pojištěnec VZP provést na kterémkoliv pracovišti VZP. Pojištěnec – samoplátce (OSVČ, OBZP) si může pro komunikaci zvolit jiné pracoviště VZP, než v místě trvalého pobytu.

Za osoby s omezenou svéprávností plní oznamovací povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník. Pokud je pojištěnec zastupován při jednání týkajícím se placení pojistného, vyúčtování zaplacených záloh, sankcí za neplnění povinností, změny zdravotní pojišťovny apod. jinou osobou, předloží zastupující osoba notářem ověřenou plnou moc, kterou ji pojištěnec k takovému úkonu zmocňuje. Pokud klient sám osobně předloží písemné zplnomocnění jiné osoby, notářsky ověřený podpis VZP nevyžaduje.

Úmrtí pojištěnce oznamuje Centrálnímu registru pojištěnců obecní úřad pověřený vedením matriky. Ten také oznamuje i narození dítěte, ovšem pouze pro účely zařazení do Centrálního registru pojištěnců. Zaregistrovat dítě u konkrétní zdravotní pojišťovny (tj. u té, u níž je pojištěna v den jeho narození matka) musí jeho zákonný zástupce.

Zaměstnaný pojištěnec, oznamuje zaměstnavateli skutečnosti, které mohou mít vliv na stanovení VZ –  samostatná výdělečná činnost, platba pojistného od státu, případně to, že patří do skupiny, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ. Většinu oznámení a platby pojistného provede zaměstnavatel, případně zaměstnavatelé, má-li více zaměstnání.

Pokud zaměstnanec zjistí, že některá oznámení, která musí podle zákona provádět zaměstnavatel, nebyla zaměstnavatelem provedena, je povinen tyto skutečnosti oznámit sám.

Pojištěnec musí vždy sám oznamovat zdravotní pojišťovně následující skutečnosti:

1)  Oznamuje zahájení, případně ukončení samostatné výdělečné činnosti.

2)  Oznamuje skutečnost, že zanikla povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné v takovém případě, kdy není nadále zaměstnán nebo má jen takový pracovněprávní vztah, který není zaměstnáním, není osobou samostatně výdělečně činnou, ani za něj není plátcem pojistného stát (tj. stává se OBZP).

3)  Oznamuje zdravotní pojišťovně skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Pokud je zaměstnán, oznamuje takové skutečnosti, které zaměstnavateli nesdělil.

4)  Do osmi dnů po narození dítěte je zákonný zástupce povinen zaregistrovat dítě u zdravotní pojišťovny, u které byla v době porodu pojištěna matka dítěte.

5)  Oznamuje do 8 dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce.

6)  Do 8 dnů je povinen vrátit svému pracovišti VZP průkaz pojištěnce při:

  • ztrátě trvalého pobytu na území ČR,
  • ukončení zaměstnání v případě pojištěnců, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR,
  • ukončení pojištění u VZP a přechodu k jiné zdravotní pojišťovně,
  • dlouhodobém pobytu v cizině.

7)  Do 30 dnů oznamuje svému pracovišti VZP změnu jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla. Pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje.

8)  OSVČ, která přechází k VZP od některé ze ZZP, je povinna při registraci na příslušném pracovišti VZP předložit doklad o výši záloh na pojistné, vypočtených z vyměřovacího základu. Obdobný doklad vystaví VZP i pojištěnci – OSVČ, který odchází od VZP k ZZP.

Další povinnosti pojištěnce podle zákona:

9)    Pojištěnec musí sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost musí splnit do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí takového sdělení je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Je v zájmu zaměstnance, aby měl toto písemné potvrzení, protože zákon dává zaměstnavateli právo požadovat na zaměstnanci úhradu penále, které musel zaplatit zdravotní pojišťovně za opožděnou platbu pojistného, pokud k tomuto zpoždění došlo z důvodu neoznámení nebo opožděného oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnancem.

10)  Zaměstnaný pojištěnec, který má více zaměstnavatelů a nepatří mezi zákonem vyjmenované osoby, které nemají určen minimální vyměřovací základ, je povinen v měsíci, ve kterém nedosáhl ani minimálního vyměřovacího základu pro zaměstnance, pověřit některého ze zaměstnavatelů odvodem doplatku vypočteného jako 13,5 % z rozdílu minimálního vyměřovacího základu (= minimální mzdy) a součtu příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

11)  Musí se vyvarovat jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví.

12)  Musí se prokazovat při poskytování zdravotních služeb platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou. Zákon tuto povinnost neukládá při vyzvednutí léčivých přípravků, potravin pro zvláštní účely a zdravotnických prostředků.

13)  Hradit poskytovateli regulační poplatky.

Sankce:

Při nesplnění povinností podle bodů 1) až 4) může VZP podle zákona uložit pokutu až 10 000 Kč.

Při nesplnění povinností podle bodů 5), 6) a 7) může VZP podle zákona uložit pokutu až 500 Kč.

Veškerá oznámení pro VZP se provádějí zásadně na formulářích VZP. Oznámení je nutno provádět do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje. Pouze u oznámení podle bodu 7) je stanovena delší lhůta – 30 dnů.

Nesplnění oznamovací povinnosti při plnění Nařízení:

Podle Nařízení 1408/71 má pojištěnec povinnost informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu a zdravotní pojišťovnu v místě bydliště o jakékoliv změně situace, která je významná z hlediska jeho nároku podle evropských nařízení. Pokud tuto povinnost nesplní, může ho zdravotní pojišťovna sankcionovat podle platných právních předpisů. (Znamená to, že VZP může např. sankcionovat přiměřeně podle platných českých předpisů např. nesplnění oznamovací povinnosti v případě, že se osoba stane pojištěncem jiného státu EU, a oznamovací povinnost nesplní.)

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: