3.4. Formuláře pro zaměstnavatele

Veškerý styk s VZP se provádí na příslušných formulářích VZP v papírové nebo elektronické podobě. Papírové formuláře jsou k dispozici na pracovištích VZP, elektronické na internetových stránkách.

3.4.1. Formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele

(VZP 72.01/2014)

Vyplnění tiskopisu:

Zaškrtnutím příslušné kolonky zaměstnavatel označí, zda se prostřednictvím formuláře přihlašuje do registru zaměstnavatelů, nebo oznamuje změnu údajů nebo se jeho prostřednictvím z registru odhlašuje.

1a. Identifikace zaměstnavatele (právnické osoby, organizační jednotky právnické osoby nebo fyzické osoby)

Obchodní název zaměstnavatele – plátce pojistného 

Zaměstnavatel uvede název organizace nebo organizační jednotky (zpravidla podle místa mzdové účtárny), která bude plnit povinnosti plátce pojistného. Název se uvede přesně podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu.

Adresa sídla (organizační jednotky) 

Zaměstnavatel uvede adresu sídla organizační jednotky, která bude plnit povinnosti plátce pojistného. Sídlem zaměstnavatele se rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice.

U fyzické osoby se sídlem rozumí místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

Číslo plátce pojistného

Číslo plátce pojistného tvoří osmimístné identifikační číslo a dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky, které přidělí VZP v případě existence více mzdových účtáren. Má-li zaměstnavatel jedinou mzdovou účtárnu, uvede jako dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky „00“. V případech, kdy nemá zaměstnavatel IČ, přidělí VZP zvláštní číslo plátce pojistného. (viz kap. 2)

Stát 

Kód jiného státu použije zaměstnavatel v případě zaměstnání, které je uzavřeno v souladu s Mezinárodní smlouvou.

Právní forma plátce pojistného 

Zaměstnavatel uvede právní formu zaměstnavatele např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo atd. Při zapisování je možné použít obecně známých zkratek.

Právní subjektivita

Zaměstnavatel, který nemá právní subjektivitu, vyplní i oddíl 1b. Zaměstnavatel – fyzická osoba má vždy právní subjektivitu.

Právnická osoba – fyzická osoba

Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, vyplní i oddíl 1c.

1b. Identifikace zaměstnavatele, jíž je plátce pojistného uvedený v oddíle 1a. součástí

Zaměstnavatel, který označil v oddíle 1a., že nemá právní subjektivitu, tzn. přihlásil v oddíle 1a. nižší organizační složku, uvede v oddíle 1b. název a adresu zaměstnavatele, jehož je přihlašovaná organizace součástí.

1c. Identifikace zaměstnavatele (fyzické osoby)

Zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, oznamuje příjmení, jméno, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Příjmení a jméno uvede z občanského průkazu, rodného listu nebo z průkazu o povolení k pobytu cizince. Zahraniční fyzická osoba uvede z průkazu o povolení k pobytu adresu bydliště v ČR. Pokud nemá zaměstnavatel – fyzická osoba přiděleno číslo pojištěnce (rodné číslo), číslo pojištěnce zadá ve formátu RR.MM.DD/0000.

2. Doručovací adresa

Zaměstnavatel uvede adresu pro doručování, liší-li se od uvedené adresy sídla organizace nebo adresy trvalého pobytu.

3. Bankovní spojení zaměstnavatele

Zaměstnavatel uvede předčíslí a číslo účtu, ze kterého bude provádět platby pojistného na účet VZP.

Bankovní spojení (IBAN) – mezinárodní číslo účtu se v elektronické formě skládá z 24 alfanumerických znaků bez oddělovačů. V písemné formě je 24 znaků IBAN rozděleno do šesti skupin po čtyřech znacích oddělených mezerou.

4. Kontaktní údaje odpovědného pracovníka

Zaměstnavatel uvede údaje o osobě, která je pověřená komunikací se zdravotní pojišťovnou.

5. Datum platnosti údajů, datum vyplnění a podpis zaměstnavatele

Zaměstnavatel vyplní datum, od kdy platí uvedené údaje, datum vystavení formuláře a potvrdí správnost údajů razítkem a podpisem odpovědného pracovníka.

Místní příslušnost plátce pojistného na zdravotní pojištění není řešena zákonem. V případech, kdy je např. sídlo organizace, organizační složky, mzdové účtárny, popř. bydliště fyzické osoby v různých okresech, záleží na rozhodnutí plátce pojistného, ve kterém okrese bude zaregistrován. Pracoviště VZP musí jeho rozhodnutí respektovat.  Pro zajištění co nejlepší komunikace mezi VZP a plátcem pojistného a možnost kontroly plateb pojistného by však mělo být zvoleno pracoviště, v jehož působnosti má zaměstnavatel soustředěnu mzdovou agendu. Zaměstnavatel pak komunikuje s tím pracovištěm VZP, které si pro registraci zvolil, a to ve všech oblastech zdravotního pojištění, tzn. u tohoto pracoviště VZP plní oznamovací povinnosti a také platí pojistné na zdravotní pojištění.

3.4.2. Formulář Hromadné oznámení zaměstnavatele

(VZP–73.01/2010)

1. Identifikace zaměstnavatele

Název a adresa

Vyplní zaměstnavatel název a adresu organizační jednotky, která bude plnit povinnosti plátce pojistného.

Číslo plátce pojistného

Vyplňuje zaměstnavatel ve tvaru IČaa (viz kap. 2)

2. Kód změny a identifikace zaměstnanců

Kódy k přihlášení se k platbě pojistného za zaměstnance, odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance:

Kódem „P“ se zaměstnavatel přihlásí u VZP k platbě pojistného za svého zaměstnance. Tento kód se použije i při přestupu zaměstnance od jiné zdravotní pojišťovny k VZP.

Kód „A“ použije zaměstnavatel při nástupu do zaměstnání občana EU pojištěného v ČR dle Nařízení, který má již přiděleno číslo pojištěnce VZP ČR.

Kód „E“ použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro přihlášení zaměstnance, osoby z EU. Pokud tento pojištěnec nemá ještě přiděleno číslo, uvede se do místa pro číslo pojištěnce pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud již bylo číslo pojištěnce přiděleno, uvede se toto číslo.

Kód „C“ použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt na území ČR a je ze státu mimo EU (případně pro přihlášení cizince s trvalým pobytem, který ještě nemá přiděleno číslo pojištěnce). Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození – viz dále odstavec Číslo pojištěnce VZP. Na zvláštním seznamu se uvede příjmení, jméno a výrobní číslo průkazu o povolení k pobytu cizince.

Kódem „O“ se zaměstnavatel odhlásí od platby pojistného za svého zaměstnance – dnem skončení zaměstnání. Tento kód se použije i při přestupu zaměstnance od VZP k jiné zdravotní pojišťovně nebo ukončení pojištění v ČR (např. z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo z důvodu odvodu pojistného do jiného státu EU).

Kódem „Q“ se zaměstnavatel přihlásí a odhlásí od platby pojistného za svého zaměstnance, u kterého zaměstnání vzniklo a zaniklo v jeden den.

Kódy k oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem:

M – nástup zaměstnankyně na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou. Použije se i v dalších případech:

– začátek nepřítomnosti osoby v práci, po kterou je poskytována peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,

– začátek pobírání rodičovského příspěvku

U – ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené a dále:

– ukončení nepřítomnosti osoby v práci, po kterou je poskytována peněžitá pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění,

– ukončení pobírání rodičovského příspěvku

Nastupuje-li žena na mateřskou dovolenou a pracovní poměr neukončí, oznámí zaměstnavatel pouze odchod na mateřskou dovolenou kódem „M“.

Pokud žena současně s nástupem na mateřskou dovolenou rozváže pracovní poměr, uvede zaměstnavatel na jednom řádku kód „M“ a na druhém kód „O“.

Pokud žena ukončí mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a zůstane nadále zaměstnancem, oznámí zaměstnavatel pouze kódem „U“ ukončení povinnosti státu platit pojistné. Dojde-li však současně s ukončením mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo s ukončením pobírání rodičovského příspěvku i k ukončení pracovního poměru, použije zaměstnavatel na jednom řádku kód „U“ a na dalším řádku kód „O“.

Pokud žena po ukončení řádné mateřské dovolené bez přerušení čerpá rodičovskou dovolenou, případně po ukončení rodičovské dovolené je jí bez přerušení stále vyplácen rodičovský příspěvek nebo naopak, nemusí zaměstnavatel v této souvislosti oznámení provádět. Oznámí kódem „U“ až ukončení pobírání rodičovského příspěvku.

Pokud ukončí pobírání rodičovského příspěvku muž a nadále čerpá rodičovskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen oznámit kódem „U“ ukončení pobírání rodičovského příspěvku vzhledem k tomu, že za muže na rodičovské dovolené již není plátcem pojistného stát.

Pokud u ženy po ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené dojde k situaci, kdy okamžitě (bez přerušení) nepobírá rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, např. proto, že čerpá řádnou dovolenou nebo z důvodu nesplnění kritérií pro přiznání tohoto příspěvku, oznámí zaměstnavatel nejprve ukončení mateřské dovolené kódem „U“ a teprve po přiznání rodičovského příspěvku provede oznámení o opětovné platbě pojistného státem pomocí kódu „M“.

Pokud žena v průběhu rodičovské dovolené nastoupí do zaměstnání u jiného zaměstnavatele, než který oznámil její odchod na mateřskou dovolenou (kódem „M“), oznámí to zaměstnavatel zdravotní pojišťovně kódem „P“, současně s kódem „M“. Původní zaměstnavatel ukončení mateřské dovolené v tomto případě nemusí hlásit.

Dpřiznání důchodu (starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého),

– nástup důchodce do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P“, na druhém kódem „D“)

Pokud je zaměstnanci přiznán důchod a rozváže současně pracovní poměr, použije zaměstnavatel k oznámení ukončení zaměstnání kód „O“ a na dalším řádku oznámí kódem „D“ začátek povinnosti státu platit pojistné.

Pokud je zaměstnanci přiznán důchod a pokračuje dále v zaměstnání bez ukončení pracovního poměru, oznámí zaměstnavatel kódem „D“ pouze vznik povinnosti státu platit pojistné.

H – odejmutí důchodu, ukončení výplaty starobního, invalidního, vdovského či vdoveckého důchodu

I – nástup uchazeče o zaměstnání do zaměstnání (oznámení se provede na dvou řádcích, na jednom kódem „P“, na druhém kódem „I“)

J – ukončení evidence uchazeče o zaměstnání

G – nástup nezaopatřeného dítěte, tj. studenta střední (i učně) nebo vysoké školy do zaměstnání (na brigádu, do pracovního poměru atd.) v průběhu studia – oznámení se provede na dvou řádcích, na  jednom kódem „P“, na druhém kódem „G“),

– přiznání nezaopatřenosti dítěte v průběhu zaměstnání, počátek studia na střední nebo vysoké škole atd.

Pokud nastoupí student do zaměstnání o prázdninách mezi jednotlivými ročníky studia (na brigádu a podobně), oznámí to zaměstnavatel na jednom řádku kódem „P“ a na druhém řádku kódem „G“ za něj oznámí, že je nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát.

Pokud nastoupí student do zaměstnání po ukončení studia, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost na jednom řádku kódem „P“ a na druhém řádku kódem „F“ za studenta oznámí ukončení povinnosti státu platit pojistné.

F – den ukončení nároku na zařazení jako nezaopatřené dítě v souladu s § 13 a 14 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

L – začátek nároku na zařazení do kategorie „L“ – osoba bez příjmu ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku (§ 7 odst. 1 písm. l) zákona č. 48/1997 Sb.)

T – ztráta nároku na zařazení do kategorie „L“

N – ukončení zaměstnání v průběhu pracovní neschopnosti s následným vyplácením nemocenské (společně s kódem „O“), nebo počátek výplaty nemocenské v ochranné lhůtě u osoby s trvalým pobytem na území ČR

K – ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění u zaměstnance, kterému byly dávky vypláceny po ukončení zaměstnání

Ukončí-li zaměstnání zaměstnanec, který pobírá dávky nemocenského pojištění, tj. ukončí zaměstnání v době nemoci nebo v době nemoci bude mít nadále uzavřen pouze takový pracovněprávní vztah, který není považován za zaměstnání (dohody o provedení práce, atd.), provede zaměstnavatel oznámení tak, že uvede na jednom řádku kód „O“ a na druhém řádku kód „N“.

Pokud jsou zaměstnanci po ukončení zaměstnání vypláceny dávky nemocenského pojištění, protože onemocněl v ochranné lhůtě, a zaměstnavateli je tato skutečnost známa, oznámí kódem „N" začátek vyplácení dávek nemocenského pojištění. Ukončení výplaty takových dávek oznámí kódem „K".

S – zahájení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření

R – ukončení vyplácení penze z doplňkového penzijního spoření.

Kódy oprav oznamovaných skutečností:

X – oprava v položce Číslo pojištěnce VZP: zaměstnavatel uvede na jednom řádku zaměstnance s kódem „X“ a chybným číslem pojištěnce, na dalším řádku s kódem „P“ a opraveným číslem pojištěnce VZP, případně na následujících řádcích ostatní hlášení, která byla provedena pod špatným číslem pojištěnce

Y – oprava v položce Datum přihlášení

Z – oprava v položce Datum odhlášení.

Číslo pojištěnce VZP

U zaměstnanců s trvalým pobytem na území ČR se zásadně vyplňuje číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP. Ve většině případů je toto číslo shodné s rodným číslem. Existují však případy, kdy jde o zvláštní číslo přidělené VZP.

U zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR je možno do položky číslo pojištěnce vyplnit rodné číslo z občanského průkazu. Pokud zaměstnavatel následně zjistí, že číslo pojištěnce na průkazu se liší od rodného čísla, které uvedl s kódem „P“, provede změnu pomocí kódu „X“.

Při prvním oznámení nástupu zaměstnance, který nemá na území ČR trvalý pobyt a který ještě nemá u zaměstnavatele od pracoviště VZP přiděleno číslo pojištěnce, se do položky Číslo pojištěnce zapíše pohlaví a datum narození tímto způsobem:

muž narozený 5. 7. 1963 – M05071963

žena narozená 12. 10. 1970 – Z12101970.

Při dalších hlášeních o tomto zaměstnanci, kdy již má zdravotní pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce, se uvede toto číslo pojištěnce (z průkazu pojištěnce nebo z oznámení od pracoviště VZP).

Při přihlašování zaměstnanců bez trvalého pobytu – osob ze států mimo EU, musí zaměstnavatel doložit pracovní povolení vydané příslušným Úřadem práce.

U cizinců, kteří mají průkaz o povolení k pobytu cizince, se neuvádí rodné číslo z tohoto dokladu.

Datum změny

Datum změny v závislosti na kódu změny ve tvaru dd.mm.rrrr

Př.: 06.02.2008

Příjmení, jméno

Příjmení a jméno pojištěnce. K příjmení a jménu se nepřipisují tituly.

Adresa trvalého pobytu

Trvalý pobyt pojištěnce

3.4.3. Formulář Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

(VZP–76.01/2010 )

1. Identifikace zaměstnavatele

Název a sídlo zaměstnavatele

Zaměstnavatel uvede název a sídlo organizace nebo organizační jednotky, která plní povinnosti plátce pojistného.

Číslo plátce pojistného

Ve tvaru IČaa (viz kap. 2)

2. Údaje o platbě

Hlášení za období

Měsíc a rok, za který se pojistné na zdravotní pojištění odvádí.

Počet zaměstnanců pojištěných u VZP

Počet zaměstnanců pojištěných u VZP, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a za které se zaměstnavatel přihlásil k platbě pojistného u VZP. Zahrnují se tedy i zaměstnanci, kterým nebyla v hlášeném měsíci zúčtována žádná mzda nebo nebyl stanoven vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění (pracovní neschopnost, mateřská dovolená, dosažení maximálního vyměřovacího základu apod.). Do tohoto počtu nebudou zahrnuti zaměstnanci, kterým byl po skončení zaměstnání zúčtován příjem, např. doplatek za dovolenou po skončení zaměstnání. Má-li zaměstnanec u jednoho zaměstnavatele více pracovních vztahů, ze kterých plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků, zahrnuje se do počtu jen jedenkrát.

Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u VZP

Zaměstnavatel uvede součet vyměřovacích základů všech (i bývalých) zaměstnanců, kteří v měsíci, za který se provádí zúčtování, byli pojištěni u VZP.

Výše pojistného – součet pojistného zaměstnanců pojištěných u VZP

Uvede se součet pojistného za všechny (i bývalé) zaměstnance, tj. součet částek ve výši 13,5 %, vypočtených z vyměřovacího základu každého zaměstnance pojištěného u VZP ČR, zaokrouhlených na 1 Kč směrem nahoru.

3. Datum vyplnění a podpis zaměstnavatele

Uvede se datum vystavení přehledu. Správnost vyplněných údajů potvrdí razítkem a svým podpisem odpovědná osoba.

Pracovník VZP doplní datum předání přehledu o platbě pojistného na pracoviště VZP a převzetí potvrdí razítkem a svým podpisem.

Pokud zaměstnavatel dodatečné zjistí chybný údaj v již podaném přehledu, je povinen předat pracovišti VZP za měsíce, ve kterých ke změnám údajů došlo, opravný přehled.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: