3.3. Zaměstnavatelé

3.3.1. Plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem

Zaměstnavatel provádí oznámení a platí pojistné za všechny zaměstnance pojištěné u VZP bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu vždy u pracoviště VZP, u kterého se přihlásil do registru zaměstnavatelů.

3.3.2. Oznámení zaměstnavatele

1)  Zaměstnavatel oznamuje příslušnému pracovišti VZP nástup zaměstnance do zaměstnání a ukončení takového zaměstnání. Co je považováno za den nástupu zaměstnance do zaměstnání a za den ukončení zaměstnání, stanoví § 8 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

2)  Změní-li zaměstnanec zdravotní pojišťovnu a stane se pojištěncem VZP, odhlásí se zaměstnavatel od platby pojistného za tohoto zaměstnance u původní pojišťovny a přihlásí se k platbě pojistného u příslušného pracoviště VZP. Pokud zaměstnanec přejde od VZP k jiné zdravotní pojišťovně, odhlásí se zaměstnavatel od platby pojistného u VZP.

3)  Zaměstnavatel oznamuje za zaměstnance skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit pojistné (odchod do důchodu, odejmutí důchodu rozhodnutím ČSSZ, nástup na mateřskou dovolenou, ukončení rodičovské dovolené, atd.), jsou-li mu tyto skutečnosti známy Tuto povinnost má i za zaměstnance, kterému poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu.

Při plnění oznamovací povinnosti je zaměstnavatel povinen podle § 25 zákona č. 592/1992 Sb. sdělit:

 • obchodní název,
 • právní formu právnické osoby,
 • sídlo,
 • IČO,
 • číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného.

Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, sděluje též:

 • jméno, příjmení,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého bydliště.

Zaměstnavatel je rovněž povinen oznámit do 8 dnů změnu uvedených údajů a dále ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace. Všechny zákonem předepsané skutečnosti je zaměstnavatel povinen doložit (výpis z Obchodního rejstříku, živnostenský list, rozhodnutí Českého statistického úřadu apod.).

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. jsou zaměstnavatelé povinni nejpozději v den splatnosti pojistného předat každé zdravotní pojišťovně, u které jsou pojištěni jejich zaměstnanci, přehled o platbách pojistného (viz kap. 3.4.3.), který obsahuje:

 • název a sídlo zaměstnavatele,
 • číslo plátce pojistného – IČO,
 • hlášení za měsíc a rok,
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny,
 • celkovou výši pojistného,
 • počet zaměstnanců, ke kterým se údaje vztahují.

O uskutečněných platbách pojistného jsou zaměstnavatelé povinni vést průkaznou evidenci a na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného.

Oznamovací povinnost plní zaměstnavatel tímto způsobem:

 • Nejprve se u příslušného pracoviště VZP přihlásí do registru zaměstnavatelů (plátců pojistného). Pro tento účel slouží formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (viz kap. 3.4.1.). Změny oproti ohlášeným údajům je pak zaměstnavatel povinen oznámit vždy do osmi dnů. Dále je povinen do osmi dnů oznámit ukončení činnosti, zrušení organizace nebo vstup do likvidace. Také k oznámení změn slouží stejný formulář.
 • Nejpozději do stanoveného data provádí hromadně oznámení o svých zaměstnancích – pojištěncích VZP, jedním z těchto způsobů:

a)  na formuláři Hromadné oznámení zaměstnavatele – viz kap. 3.4.2. (předává se do 8 dnů od změny),

b)  elektronickou cestou v datovém rozhraní VZP – viz kap. 3.5. (předává se v termínech dohodnutých s pracovištěm VZP),

c) prostřednictvím VZP Pointu (do 8 dnů od změny) na formuláři opatřeném elektronickým podpisem – viz kap. 3.8.

Zaměstnavatel je dále povinen zasílat příslušnému pracovišti VZP kopie záznamů o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může být pokutován (viz kap. 2.4.2.).

3.3.3. Změna zdravotní pojišťovny zaměstnancem

Pokud zaměstnanec změní v průběhu trvání zaměstnání zdravotní pojišťovnu, je podle zákona povinen to sdělit zaměstnavateli. Zaměstnavatel se následně pomocí formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele odhlásí od platby pojistného za takového zaměstnance u dosavadní zdravotní pojišťovny (kódem „O“) a u nové zdravotní pojišťovny se přihlásí na Hromadném oznámení zaměstnavatele k platbě pojistného za tohoto zaměstnance (kódem „P“).

Odevzdáním formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele neprovádí zaměstnavatel registraci svých zaměstnanců u zdravotní pojišťovny, pouze oznamuje, že bude platit za zaměstnance pojistné. Výjimku tvoří zaměstnanci (cizinci i občané ČR), kteří nemají na území ČR trvalý pobyt. Ti mají nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění jen po dobu, po kterou jsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR.

I pro osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR, platí stejné zákonné podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny (jde zejména o splnění podmínky 12měsíční lhůty u jedné zdravotní pojišťovny) jako u pojištěnců s trvalým pobytem.

Pokud zaměstnanec bez trvalého pobytu v ČR ukončí zaměstnání, odejme mu zaměstnavatel průkaz pojištěnce a odevzdá příslušnému pracovišti VZP. Pokud zaměstnavatel nemá možnost průkaz odebrat, protože cizinec průkaz ztratil nebo se k zaměstnavateli vůbec nedostavil, sdělí zaměstnavatel tuto skutečnost pracovišti VZP. Zákon neukládá povinnost zaměstnavatelů odebrat průkaz zaměstnancům – cizincům. Jde však o ochranu poskytovatelů zdravotní péče (lékařů) před zneužitím průkazu, neboť zdravotní pojišťovna neuhradí péči za osobu, která není jejím pojištěncem.

3.3.4. Předávání údajů o zvláštních skupinách osob

Osoba celodenně osobně a řádně pečující alespoň o 1 dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku

Osoba může být zařazena do kategorie, za kterou platí pojistné stát, pouze tehdy, pokud nemá příjem ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Pokud tato osoba má příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, stát pojistné neplatí, ale taková osoba má při splnění zákonem stanovených podmínek (§ 3 odst. 5, 8 a 9 zákona č. 592/1992 Sb.) některé úlevy při stanovení minimálního vyměřovacího základu. Péči za takovou osobu nemůže po dobu pracovního úvazku převzít jiná osoba, může být pouze nahrazena péčí školního zařízení a to v omezeném rozsahu (předškolní zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, u povinné školní docházky, po dobu návštěvy školy.

Pokud zaměstnavatel přijme do zaměstnání osobu, která pečuje o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, a jedná se o zaměstnání, ze kterého plynou nebo by měly plynout příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, provede u zdravotní pojišťovny v rámci Hromadného oznámení zaměstnavatele následující oznámení:

a)  přihlásí ji k platbě pojistného – kód „P“, s uvedením data začátku zaměstnání;

b)  na dalším řádku oznámí ztrátu nároku na platbu pojistného státem – kód „T“, s uvedením dne předcházejícího dni začátku zaměstnání.

Pokud v průběhu zaměstnání nemá tato osoba po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti (např. pracovní volno bez náhrady příjmu, nemoc, ošetřování člena rodiny, atd.), zařadí ji zaměstnavatel do kategorie, za kterou platí pojistné stát – kódem „L“. Jakmile bude mít tato osoba opět příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění, vyřadí ji zaměstnavatel z kategorie, za kterou platí pojistné stát – kódem „T“.

Při ukončení zaměstnání u takové osoby provede zaměstnavatel na příslušném pracovišti VZP následující oznámení:

a)  odhlásí ji od platby pojistného – kódem „O“, s uvedením dne ukončení zaměstnání,

b)  pokud taková osoba zaměstnavateli sdělí, že v dalším období bude splňovat podmínku osobní, celodenní a řádné péče o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let a nebude mít příjmy započitatelné do vyměřovacího základu zdravotního pojištění, zařadí ji zaměstnavatel na dalším řádku znovu do kategorie, za kterou platí pojistné stát – kódem „L“, s uvedením dne následujícího po dni ukončení zaměstnání.

Pokud zaměstnavatel není schopen posoudit, zda tato osoba bude splňovat nároky na platbu pojistného státem, neprovádí zařazení do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a upozorní osobu, že musí sama provést oznámení u svého pracoviště VZP.

Osoba, která je invalidní ve třetím stupni nebo osoba důchodového věku, která však nesplňuje podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívá žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy.

Jedná se zde o osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo dosáhly věku určeného pro přiznání starobního důchodu, ale nezískaly nárok na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu, protože nemají odpracované předepsané roky.

Zaměstnavatel oznamuje příslušnému pracovišti VZP u těchto osob zahájení zaměstnání (kód „P“) a ukončení zaměstnání (kód „O“).

Protože je potřeba prověřovat příjmy i výši důchodů z ciziny, musí taková osoba oznamovat sama zdravotní pojišťovně ztrátu nároku na platbu pojistného státem (bude mít příjmy ze zaměstnání) a opětné získání nároku na platbu pojistného státem (přestane mít příjmy ze zaměstnání). Zaměstnavatel takovou osobu na plnění oznamovací povinnosti upozorní.

OBZP, příjemce dávek nemocenského pojištění

Týká se osoby s trvalým pobytem na území ČR, za kterou není po ukončení zaměstnání plátcem pojistného žádný zaměstnavatel ani stát a sama není plátcem pojistného jako OSVČ, a která pobírá dávky nemocenského pojištění zaměstnanců.

Skončí-li zaměstnání u zaměstnance, který pobírá dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtě, tj. ukončí zaměstnání v době pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, nebo bude mít v době pracovní neschopnosti uzavřen pouze takový pracovněprávní vztah, který není zaměstnáním (dohoda o provedení práce, atd.), provede zaměstnavatel oznámení tak, že uvede na jednom řádku kód „O“ – s datem ukončení zaměstnání a na druhém řádku kód „N“ – s datem následujícího dne po dni ukončení zaměstnání. Ukončení výplaty nemocenských dávek oznámí zaměstnavatel na hromadném oznámení kódem „K“. Onemocní-li zaměstnanec po ukončení zaměstnání v ochranné lhůtě, bude nastaven kód „N“ až ode dne výplaty dávek nemocenského pojištění.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 3 - Komunikace s VZP ČR:

Další kapitoly: