2.1. Plátci pojistného na zdravotní pojištění

Zákonem č. 48/1997 Sb., jsou určeny tři skupiny plátců pojistného zdravotního pojištění:

  • stát platí pojistné za definované skupiny osob,
  • zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance,
  • pojištěnec v níže uvedených případech.

Pojištěnec je plátcem pojistného pokud:

a) je zaměstnancem vykonávajícím činnost, ze které mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (viz kap. 2.4.), a nepatří do skupiny osob vyjmenované v § 5 písmeno a zákona č. 48/1997 Sb.,

b) je osobou samostatně výdělečně činnou (viz kap. 2.5.),

c) je osobou bez zdanitelných příjmů (viz kap. 2.6.).

Pokračování

Další odstavce kapitoly 2 - Plátci pojistného:

Další kapitoly: