2.2. Platba pojistného

Podle zákona č. 592/1992 Sb. činí výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Pojistné, zálohy, penále, pokuty, nedoplatky, přirážky k pojistnému se platí v české měně:

  • na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,
  • vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

Za den platby se podle zákona považuje:

  • v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb (tj. banky) zdravotní pojišťovny. Při platbě složenkou je třeba počítat s další časovou rezervou na převod mezi poštou a jejím poskytovatelem platebních služeb (bankou). Za den platby se nepovažuje den podání na poště;
  • v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.  

Pokud termín splatnosti připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, je termínem následující pracovní den.

Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v ČR ke dni uvedenému ve větě první; tyto banky jsou povinny na žádost zaměstnavatele a příslušné zdravotní pojišťovny tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil podle věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.

Číslo konkrétního bankovního účtu, na které plátce poukazuje platby pojistného, je vyvěšeno na příslušném pracovišti VZP, čísla účtů jsou také zveřejněna na adrese www.vzp.cz.

Podle zákona č. 592/1992 Sb je plátce povinen splácet dlužné závazky v tomto pořadí:

a) pokuty,

b) přirážky k pojistnému,

c) nejstarší nedoplatky pojistného,

d) běžné platby pojistného,

e) penále.

Jednotlivé dlužné částky je plátce povinen odvádět samostatně, na příslušné účty. Pokud plátce nedodrží uvedené pořadí, je VZP oprávněna použít jeho platbu ve stanoveném pořadí (§ 15 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.). Takovou skutečnost VZP plátci oznamuje.

Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné za pojištěnce VZP zaplaceno jiné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě (§ 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.).

Nebylo-li pojistné nebo záloha zaplaceno ve stanovené lhůtě, anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, je plátce povinen za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala, zaplatit penále ve výši  0,0403 % dlužné částky. Zdravotní pojišťovna však nemůže vymáhat nedoplatek pojistného, který u jednoho plátce nepřesahuje částku 50 Kč, a penále se nepředepisuje, pokud v úhrnu za jeden rok nepřesáhne 100 Kč.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 2 - Plátci pojistného:

Další kapitoly: