2.2. Platba pojistného

Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Pojistné, zálohy, penále, pokuty, nedoplatky, přirážky k pojistnému se platí v české měně:

a)  na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb,

b)  vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné.

Za den platby se podle zákona považuje:

a)  v případě placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny,

b)  v případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.  

Je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočte se na českou měnu kurzem devizového trhu stanoveným Českou národní bankou, který platí k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné odvádí. Pro přepočet měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje tento kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v ČR ke dni uvedenému ve větě první; tyto banky jsou povinny na žádost zaměstnavatele a příslušné zdravotní pojišťovny tento kurz sdělit. Kurz, který zaměstnavatel použil podle věty první a druhé, je povinen vést ve svých záznamech pro stanovení a odvod pojistného.

Podle zákona je plátce povinen splácet dlužné závazky v tomto pořadí:

a)  pokuty,

b)  přirážky k pojistnému,

c)  nejstarší nedoplatky pojistného,

d) běžné platby pojistného,

e) penále.

Jednotlivé dlužné částky podle písmen a) až e) je plátce pojistného povinen odvádět samostatně na příslušné účty, které sdělí příslušnému pracovišti VZP. Pokud plátce nedodrží uvedené pořadí, je VZP oprávněna použít jeho platbu ve stanoveném pořadí (§ 15 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.). Takovou skutečnost VZP plátci oznamuje.

Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné za pojištěnce VZP zaplaceno jiné zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné za nezaplacené ve stanovené lhůtě (§ 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.).

Pokračování

Další odstavce kapitoly 2 - Plátci pojistného:

Další kapitoly: