2.6. Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Za osobu bez zdanitelných příjmů (OBZP) je z hlediska § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. považována osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc.

Do kategorie OBZP patří např.:

  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, to znamená, ani za ni není plátcem stát z jiného důvodu,
  • student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let (kromě doktorandů),
  • pojištěnec, který má jen takové příjmy, které nepodléhají dani z příjmů (např. příjem na základě dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, nebo příjem z dohody o pracovní činnosti, který nedosáhne v kalendářním měsíci výše 3 000 Kč),
  • pojištěnec, který má jen takové příjmy, které jsou zdaňovány jen podle § 8 (příjmy z kapitálového majetku), § 9 (příjmy z nájmu) nebo § 10 (ostatní příjmy, např. z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, příjmy z převodu nemovité věci atd.) zákona o daních z příjmů,
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce,
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat.

2.6.1. Povinnosti OBZP

Podle zákona č. 48/1997 Sb. má pojištěnec do 8 dnů povinnost zdravotní pojišťovně oznámit trvání skutečnosti, kdy po celý kalendářní měsíc za něj není plátcem pojistného zaměstnavatel ani on sám jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a není za něj plátcem pojistného ani stát

Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta, a to až do výše 10 000 Kč.

Při plnění oznamovací povinnosti pojišťovně musí OBZP sdělit:

  • jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo,
  • číslo bankovního účtu, pokud z něj bude provádět platbu pojistného.

Tyto údaje musí pojištěnec doložit. Změní-li se dodatečně tyto údaje, musí změny zdravotní pojišťovně do 8 dnů ohlásit.

Pojištěnec má rovněž povinnost oznamovat pojišťovně skutečnosti, které znamenají vyřazení z kategorie OBZP/opětovné zařazení do ní:

  • zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti,
  • skutečnosti rozhodné pro vznik/zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Nástup do zaměstnání/ukončení zaměstnání hlásí zdravotní pojišťovně zaměstnavatel – s tím souvisí povinnost pojištěnce sdělit svému zaměstnavateli v den nástupu, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Pokud ale v důsledku ukončení zaměstnání pojištěnec spadá do kategorie OBZP, musí pojišťovně tuto skutečnost sám oznámit.

Pokud za pojištěnce není odváděno pojistné, resp. pojišťovna u něj neeviduje žádného plátce pojistného (zaměstnavatel, stát, sám pojištěnec jako OSVČ), bude automaticky považován za osobu bez zdanitelných příjmů s povinností platit si pojistné ve stanovené výši.

Zákonem č. 592/1992 Sb. je dále uložena OBZP povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění (viz kap. 2.6.2.).


2.6.2. Platba pojistného OBZP

Osoba bez zdanitelných příjmů sama platí pojistné za celý kalendářní měsíc v zákonem stanovené výši. OBZP je povinna platit měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda. Minimální mzda je stanovená nařízením vlády.

Pojistné se platí v české měně na účet určený zdravotní pojišťovnou, případně vyplacením v hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny pověřenému přijímat pojistné; některá klientská pracoviště přijímají i platby kartou.

Variabilním symbolem pro individuální platby je číslo pojištěnce VZP (rodné číslo), případně zvláštní číslo pojištěnce VZP, které bylo plátci sděleno identifikačním lístkem plátce pojistného (u 9místného čísla se doplňuje nula zprava).

Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než mělo být zaplaceno, je OBZP povinna za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala, zaplatit penále ve výši 0,05 % dlužné částky. Zdravotní pojišťovna nemůže vymáhat nedoplatek pojistného, který u jednoho plátce nepřesahuje částku 50 Kč, a penále se nepředepisuje, pokud v úhrnu za jeden rok nepřesáhne 100 Kč.

Pokračování

Další odstavce kapitoly 2 - Plátci pojistného:

Další kapitoly: