2.6. Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Za osobu bez zdanitelných příjmů (OBZP) je z hlediska § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. považována osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc.

Takový pojištěnec je povinen u zdravotní pojišťovny provést oznámení tím, že vyplní formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce a v oddíle 4. Kategorie pojištěnce označí křížkem Plátcem pojistného je pojištěnec – OBZP.

Do kategorie OBZP patří např.:

 • žena v domácnosti, která není uvedena mezi osobami, za které platí pojistné stát – viz kap. 2.3. (nepečuje celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nepobírá žádný důchod z důchodového pojištění, není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, apod.),
 • student, který studuje na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.), nebo student, který studuje na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postavena na roveň studia v ČR a neprovedl oznámení o dlouhodobém pobytu, případně bude starší 26 let,

 

 • pojištěnec, který má jen příjmy podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a které jsou uvedeny ve výjimkách v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. (platí od 1. 1. 2008),
 • člen náboženského řádu bez příjmu,
 • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce,
 • osoba, která pracuje v cizině mimo státy EU pro cizího zaměstnavatele a nesplňuje při tom podmínky dané ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 48/97 Sb. o neplacení pojistného při oznámeném dlouhodobém pobytu v zahraničí,
 • absolvent střední školy, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačne podnikat,
 • absolvent vysoké školy, který nepokračuje ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačne podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
 • chovanec psychiatrické léčebny, za něhož není plátcem pojistného stát z jiného důvodu,
 • fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona upravujícího daně z příjmů, ale patří mezi výjimky, které jsou uvedené v § 5 zákona č. 48/1997 a nepatří zároveň do jiné skupiny plátců pojistného (stát, zaměstnanec, OSVČ)

Zařazení „do“, vyřazení „z“ kategorie OBZP

a)  Zařazení do kategorie OBZP provede pojištěnec vyplněním formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce, kde označí v oddíle 4. Kategorie pojištěnce:

Plátcem pojistného je pojištěnec – OBZP

Pokud toto zařazení neprovede pojištěnec sám, bude zařazen do této kategorie zdravotní pojišťovnou prvním dnem kalendářního měsíce, od kterého u něj není znám plátce pojistného, pokud v daném kalendářním měsíci:

 • není v kategorii, za kterou platí pojistné stát – tj. nikdo neprovedl oznámení o této skutečnosti,
 • žádný zaměstnavatel se za něj nepřihlásil k platbě pojistného a pojištěnec neoznámil zahájení samostatné výdělečné činnosti.

b) Vyřazení z kategorie OBZP provede pojištěnec sám vyplněním formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce, kde označí křížkem v v oddíle 4. Kategorie pojištěnce, zda bude nadále hradit pojistné zaměstnavatel, stát či osoba sama, jako osoba bez zdanitelných příjmů.

2.6.1. Povinnosti OBZP

Podle zákona č. 48/1997 Sb. je pojištěnec povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal OBZP, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně (viz kap. 2.6.). Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta, a to až do výše 10 000 Kč. Pokutu je možno uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti, nejdéle však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna.

Zákonem č. 592/1992 Sb. je dále uložena OBZP povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění (viz kap. 2.6.2.). Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,05 % (sazba penále platná od 1. 1. 2007; od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 byla sazba penále 0,1 %) dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

2.6.2. Platba pojistného OBZP

OBZP je povinna platit sama měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z minimálního vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda.

Pojistné OBZP je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

OBZP, která pracuje v zahraničí (mimo státy EU) pro zaměstnavatele, který nemá na území ČR sídlo, ani místo podnikání, může projednat s příslušnou zdravotní pojišťovnou jiný způsob hrazení pojistného. Příslušná zdravotní pojišťovna může na žádost takové osoby povolit placení pojistného za delší než měsíční období, avšak vždy jen dopředu.

OBZP – pojištěnec VZP poukazuje platbu pojistného na bankovní účet VZP, určený pro individuální platby.

Variabilním symbolem pro individuální platby je číslo pojištěnce VZP (rodné číslo), případně zvláštní číslo pojištěnce VZP, které bylo plátci sděleno identifikačním lístkem plátce pojistného (u 9místného čísla se doplňuje nula zprava).

Pokračování

Další odstavce kapitoly 2 - Plátci pojistného:

Další kapitoly: