Dohody o provedení práce

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o provedení práce, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění. Tou je (podle ustanovení § 7a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

  • Příjmy z dohod o provedení práce dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají.
  • Oba druhy dohod (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) se vzájemně nesčítají.

Osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, jsou tedy považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, pokud příjem nebo úhrn příjmů z takových dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň 10 001 Kč. Započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila.

Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začala vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jimž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.