Dohody o provedení práce

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považuje osoba činná na základě dohody o provedení práce, pokud v kalendářním měsíci dosáhne příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění. Tou je (podle ustanovení § 7a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, jsou tedy považovány pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance, pokud příjem nebo úhrn příjmů z takových dohod dosáhl v kalendářním měsíci alespoň 10 001 Kč.

U dohod o provedení práce nebyla do 31. 12. 2014 v oblasti zdravotního pojištění právní opora pro sčítání příjmů z jednotlivých dohod o provedení práce, a každá dohoda se posuzovala odděleně. Novelizací zákona od 1. 1. 2015 došlo ke změně: příjmy z dohod o provedení práce dosažené za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele se sčítají. Sjednotil se tak postup v posuzování vzniku zaměstnání v oblasti nemocenského pojištění, kde bylo sčítání příjmů z jednotlivých dohod u jednoho zaměstnavatele zakotveno již od 1. 1. 2012.

Den vzniku a zániku zaměstnání

Pokud osoba činná na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, dosáhne v kalendářním měsíci příjmu v částce vyšší než 10 000 Kč, je pro účely zdravotního pojištění považována za zaměstnance a za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o provedení práce začala vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jimž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Příklad 1:

Pojištěnec má uzavřenu se stejným zaměstnavatelem dohodu o provedení práce od 1. 2. 2015 do 8. 2. 2015 a další dohodu o provedení práce od 15. 2. 2015 do 25. 2. 2015. Z první dohody dosáhne započitatelného příjmu 6 000 Kč a z druhé dohody 8 000 Kč. Zaměstnavatel oznámí zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání 1. 2., ukončení zaměstnání 8. 2., nástup do zaměstnání 15. 2. a ukončení zaměstnání 25. 2. Na tiskopise Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za únor 2015 zahrne do úhrnu vyměřovacích základů částku 14 000 Kč, do počtu zaměstnanců se tato osoba zahrne jednou.

Příklad 2:

Pojištěnec má uzavřenu se stejným zaměstnavatelem dohodu o provedení práce od 5. 2. 2015 do 20. 2. 2015 a další dohodu o provedení práce od 18. 2. 2015. do 25. 2. 2015. Z první dohody dosáhne započitatelného příjmu 12 000 Kč a z druhé dohody 5 000 Kč. Zaměstnavatel oznámí zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání 5. 2. a ukončení zaměstnání 25. 2. Na tiskopise Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za únor 2015 zahrne do úhrnu vyměřovacích základů částku 17 000 Kč, do počtu zaměstnanců se tato osoba zahrne jednou.

Nadále však platí, že oba druhy dohod (tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti) se vzájemně nesčítají.

Příklad 3:

Pojištěnec má v lednu 2015 uzavřenu se stejným zaměstnavatelem dohodu o provedení práce s příjmem 9 500 Kč a dohodu o pracovní činnosti s příjmem 2 200 Kč. Příjem z dohody o provedení práce a z dohody o pracovní činnosti se nesčítá, pojištěnec na základě výkonu těchto činností není považován za zaměstnance.

Na konec ustanovení týkajícího se dohody o provedení práce byl novelizací zákona od 1. 1. 2015 doplněn text: „započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila“.

Příklad 4:

Osoba má uzavřenu dohodu o provedení práce v dubnu a v květnu 2015. V obou měsících dosáhne příjmu 9 000 Kč, tzn. nebude na základě výkonu této činnosti považována za zaměstnance. Tato osoba vykonává zároveň samostatnou výdělečnou činnost a hradí zálohy na pojistné v minimální výši.

V září 2015 bude dodatečně vyplacena odměna 1 500 Kč, zúčtovaná do srpna 2015. Jedná se o příjem vyplacený za činnost konanou na základě dohody o provedení práce. O tento příjem se zvýší zúčtovaný příjem 9 000 Kč vyplacený za květen 2015. Úhrn příjmů z dohody o provedení práce za květen 2015 bude vyšší než 10 000 Kč, tím bude splněna výše příjmu podmiňující vznik zaměstnání a v květnu 2015 se stane osoba zaměstnancem s povinností hradit pojistné.

Zaměstnavatel dodatečně předloží zdravotní pojišťovně tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele za květen 2015, na kterém oznámí vznik a zánik zaměstnání, a opravný Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za květen 2015, na kterém navýší počet zaměstnanců.

Dodatečně vyplacená částka 1 500 Kč bude společně s částkou 9 000 Kč (vyplacenou za výkon činnosti na základě DPP konané v květnu) zahrnuta do úhrnu příjmů za srpen a prostřednictvím zaměstnavatele bude odvedeno pojistné z částky 10 500 Kč (nevznikne tak penalizace).